Inga av dessa skrifter går längre att beställa!

Tre bra skrifter från Intra!
Övergrepp och missförhållanden
S
om inga andra i samhället är personer med intellektuell funktionsnedsättning beroende av medmänniskors medmänsklighet. Brister den så resulterar detta förr eller senare i avslöjanden om övergrepp, förskingringar och försumligheter.
Den här skriften tar upp svåra etiska frågor kring övergreppens gråzoner, regelverket som träder i kraft när ett missförhållande avslöjats, rättssäkerhet, sekretess och yttrandefrihet. 24 sidor.

Beredskap inom LSS
P
ersoner med funktionshinder är extra utsatta när samhällets organisation inte fungerar. Klimatförändringarna kommer att utsätta oss alla för stora påfrestningar. Lägg därtill energikris, vattenbrist, nya pandemier och krig i vårt närområde. Vi behöver nu förbreda oss för framtidens påfrestningar!
”Beredskap inom LSS” är en 24-sidig skrift om hur vi förbereder oss för katastrofer och olyckor inom LSS-verksamheterna.

Om personalkonflikter i LSS-verksamhet
D
et är svårt att arbeta ”i någon annans hem”. Gruppbostaden är en unik stödform som ställer mycket speciella krav på de anställda. Lyckas man inte i sin strävan leder det ofta till svåra och långvariga konflikter i personalstyrkan. Konflikter som på olika sätt drabbar de som bor i gruppbostaden. Den här skriften tar upp olika aspekter på vad som händer när personalgrupper inom LSS hamnar i kris. Och vad man kan göra åt det.

Stacks Image 179
Stacks Image 3167
Stacks Image 3175
VÄLKOMMEN!
En skrift till dig som är ny på jobbet!

INTRAs välkommenfolder är till för den som är nyanställd. På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande och integritet. Här finns tips och tankar om hur det är att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel. Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet med stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder.
VÄLKOMMEN har använts flitigt som introduktion för nyanställda inom LSS-verksamheterna! Nu i en ny omarbetad upplaga!
(Tryckt i 8 upplagor och 24 000 ex sedan 1999!)
Stacks Image 3350
Stacks Image 1045
OMSORGSREVOLUTIONEN
Under 1900-talet har ca 100 000 personer med intellektuell funktionsnedsättning levt hela eller delar av sina liv på anstalter. Men år 2000 var i praktiken alla anstalter nerlagda. Hur gick det till? Hur speglades denna utveckling i debatt och media?
Det här är en ny fantastisk historiebok som Karl Grunewald har sammanställt. I boken finns tidningsklipp, bilder och korta faktatexter som skildrar utvecklingen under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet. 230 sidor. 151 bilder.


Stacks Image 676
– LSS –
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har förändrats från dagcenterverksamhet för ca 7 000 personer på 1980-talet till en sjudande, mångfacetterad verksamhet för ca 40 000 personer idag. En del vill ha mer inriktning på arbetslivet, andra vill satsa på hantverk och meningsfulla sysselsättningar. Och några vill spela teater! Hur ska vi ha det egentligen?
Skriften har 48 sidor. Den har framställts i samarbete med Kommunal.


GOD MAN
- för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samverkan med anhöriga och personal.

En ny 28-sidig broschyr som vänder sig till alla som behöver veta vilka uppgifter den gode mannen har. Här finns en genomgång av olika begrepp. Dessutom om ekonomi, samarbete med personal och anhöriga, om tingsrättens, överförmyndarens och länsstyrelsens uppgifter. Dessutom fyllig information om vilka lagar och bestämmelser som reglerar LSS-verksamheterna. Samt en kort historik. En nödvändig skrift för dig som vill veta mer om godmanskapet!
Stacks Image 91
Till förtroendevalda

En 16-sidig skrift som riktar sig till förtroendevalda politiker i nämnder och styrelser. Ger grundkunskaper om de lagar som reglerar stödet till funktionshindrade. Dessutom en historisk tillbakablick, en genomgång av viktiga begrepp och en presentation av handikappomsorgens målsättningar och organisation.
Stacks Image 109
Svåra frågor 1

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Är personer med intellektuell funktionsnedsättning mer spontana och glada än andra? • Vad gör vi med alla svåra känslor? • Hur nära kan man stå? • Hur gör man när någon inte förstår sitt eget bästa? • Hur skapar vi tillit? • Hur stöder vi bäst när en anhörig eller nära vän har dött? • Hur förhåller vi oss till övervikt? • Vad är professionalitet? • Hur ska inflytandet se ut? • Hur ska vi få ett bra samarbete mellan anhöriga och personal? • Vad är etik?
Stacks Image 131
Stacks Image 135
Svåra frågor 2

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Kan man storkna av för mycket godhet? • För vems skull är du på jobbet? • Hur mycket ska man ingripa? • Vad är viktigast, det som är annorlunda eller det vi har gemensamt? • Är det rätt att låtsas? • Ska man äta ensam eller tillsammans? • Är vi blinda för vissa övergrepp? • Kan man ha sex i gruppbostaden? • Vad bestämmer en god man? • Vad vill anhöriga att personalen ska känna till? • Varför beter sig Arne så konstigt när vi ska äta?
Gruppbostaden

En ny 52-sidig skrift om bostad med särskild service enligt LSS. Här finns texter som avhandlar det mesta som berör gruppbostäder. Hur man startar, när man flyttar in, samarbetat med anhöriga, personalens makt, gemensamhetsutrymmet, maten och de rättsliga texter som reglerar gruppbostadens utformning.
Stacks Image 154
Stacks Image 161
Övergrepp och missförhållanden

En 28-sidig skrift om övergrepp och missförhållanden. Skriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt. Den tar upp rättssäkerhet, lagstiftning och går igenom de svåra etiska och moraliska frågorna i arbetet med stöd och service. Skriften är tänkt som ett diskussionsunderlag för arbetsträffar och studiedagar.

OBS! Slutsåld!

Omsorg i förändring
En vänbok till Karl Grunewald

En kunskapshöjande och debattglad bok tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. Över 20 författare ger sin syn på den utveckling som varit och den framtid som väntar oss.

Vi har ställt samman en bok som vi tror att Karl och alla andra som lever eller arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ha glädje och nytta av!

Författare: Mårten Söder, Pernilla Glaser, Hans Hallerfors, Majgull Axelsson, Ingrid Liljeroth, Birgit Kirkebæk, Ture Jönsson, Kerstin Vinterhed, Olov Andersson, Karin Barron, Ingemar Emanuelsson, Bo Anders Friberg, Magnus Tideman, Elaine Johansson, Thomas Barow, Agneta Kanold, Barbro Hietala Nordlund, Jerrry Rosenqvist, Barbro Lewin, Owe Røren, Peter Brusén, Ove Mallander och Föreningen Tian.

Intra, 2011, 278 sidor.

Pris 150 kr.
Stacks Image 329
En riktig historia!

Kompetensfonden/CARPE i Stockholm har gjort två DVD-filmer som skildrar hur omsorgen om personer med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Filmerna heter ”Från idiot till medborgare 1 och 2”. Perfekt att ha som studiematerial vid nästa personalsammankomst.

Läs mer här!


Stacks Image 337
Stacks Image 339
När vi låste in barn
248 barn i sju hus
på ett fält utanför
Göteborg
Anstaltsvård av barn med intellektuell funktionsnedsättning. Ett mörkt kapitel i vår historia. Hans Hallerfors, redaktör för tidskriften Intra, arbetade på barnanstalten Sagåsen söder om Göteborg under 1970-talet.
Nu har han skrivit en bok om tiden före dagens rättighetslagstiftning, LSS.

Barnen på Sagåsen, Intra, 2019, 138 sidor. Pris 120 kr. Frakt tillkommer.

Stacks Image 3512
ERBJUDANDE!
Karl Grunewalds stora historiebok
"Från idiot till medborgare" är Karl Grunewalds stora standardverk om hur personer med utvecklingsstörning levt och blivit behandlade från antiken till nutid. För den som vill veta bakgrunden till dagens LSS-stöd är boken ovärderlig.
Intra har kommit över ett antal böcker som vi nu kan sälja billigt.
Utgivningsår: 2012. Antal sidor: 496. Inbunden.

Site logo
© 2021intra