Artikel i Intra 1/2000.

 

 

 

 

Hundra tusen

 

 

 

1900-talet var anstalternas Œrhundrade i Sverige. …ver 100 000 utvecklingsstšrda tvingades leva en del eller hela sitt enda liv pŒ avdelningar, styrda av sjŠlsdšdande rutiner och kollektivt omhŠndertagande.

 

Millenieskiftet innebŠr fšrhoppningsvis slutet pŒ denna era av storskalig mŠnniskohantering. Men arvet fšr vi med oss. Det finns dŠr och vi mŒste fšrhŒlla oss till det. Vi kan inte tŠnka bort anstalterna, inte lŒtsas som om de aldrig funnits.

SpŒren finns dŠr, i alla pŒtrŠngande, ofta bittra, minnen hos de som bott dŠr, hos deras anhšriga och hos personal. SpŒren finns Šnnu i gamla fšrfallna byggnader och gulnande dokument.

 

Vi saknar minnesstenarna. De som talar om att   hŠr tvingades šver ...... mŠnniskor Œren ....... att leva ett liv i armod och fšrsakelse lŒngt borta frŒn sin hembygd. LŒt det aldrig upprepas!

 

Vi saknar minnesstunder i kyrkor och bšnehus.

 

Vi saknar ocksŒ den nšdvŠndiga diskussionen om skuld och gottgšrelse. Det faktum att de flesta av vŒrdhemmen startades och drevs med de bŠsta av avsikter fšrminskar inte vŒr skuld till dem som helt eller delvis fick sina liv fšrstšrda dŠr.

 

Vi saknar ocksŒ den nšdvŠndiga diskussionen om hur anstaltstŠnkandet och mŠnniskohanteringen lever vidare i nya former.

 

Anstalternas avveckling skedde mŒnga gŒnger mot den enskilde eller dennes fšretrŠdares vilja. Det var nšdvŠndigt eftersom alternativet hade inneburit ett fortsatt utanfšrskap. ByrŒkratisk och politisk klokhet var en stark drivkraft bakom framvŠxten av de integrerade boendeformerna. Vissheten om att dessa var ett bŠttre livsalternativ ursŠktade mŒnga gŒnger att man inte lyssnade till protesterna. Men idag finns inget fšrsvar fšr den byrŒkrati som, utan att lyssna pŒ den enskilde eller dennes nŠrstŒende (anhšriga, personal, gode mŠn), beslutar om fšrŠndringar i dennes dagliga liv. Inte heller fšr dem som nu smygvŠgen fšrsšker Œterskapa institutioner med škat antal boende och ett minimum av personal i "gruppbostŠderna".

 

MŠnniskohanteringen Šr inget avslutat kapitel i omsorgernas historiebok. Den fortgŒr:

 

¥ Anhšriga fšrvandlas till motparter i ett fšrnedrande spel om insatsernas omfŒng och kvalitet, dŠr den enskildes faktiska behov fšrblir osynligt.

 

¥ Olika modeller fšr boende och daglig verksamhet lanseras och drivs igenom utan samrŒd. Verksamheter lŠggs ut pŒ entreprenad med andra motiv Šn den enskildes bŠsta och utan lagstadgat samrŒd.

 

¥ Personalen ses inte som den frŠmsta resursen fšr att hjŠlpa den enskilde att fšrverkliga sitt liv, utan som en kostnadskrŠvande minuspost i den kommunala budgeten. Detta ansvarsfulla yrke, som borde prŠglas av hšg status och en gedigen kompetens, har blivit ett lŒgavlšnat genomgŒngsyrke.

 

Mot bakgrund av gŒrdagens erfarenheter borde dagens stšd till personer med utvecklingsstšrning prŠglas av generositet och lyhšrdhet. DŠr borde finnas ett fruktbart samspel mellan Œ ena sidan en fortsatt utveckling mot sjŠlvbestŠmmande och jŠmlikhet och Œ andra sidan en nšdvŠndig šdmjukhet och insikt om att den enskildes livssituation och behov av trygghet krŠver ett prioriterat och individuellt utformat stšd.

 

Men dit Šr det Šnnu fšrskrŠckande lŒngt att gŒ!

                                                                 Karl Grunewald, Hans Hallerfors