Artikel i Intra 1/2005.

 

 

 

 

SkŠrpning Socialstyrelsen!

 

 

 

Intra publicerar i detta nummer ett sammandrag av nŒgra inspektionsrapporter om hŠlso- och sjukvŒrden pŒ gruppbostŠder (sidan 13). I dem avslšjas allvarliga underlŒtenheter: Det finns inget samlat ansvar fšr sjukvŒrdsinsatserna. Det saknas vŒrdplaner fšr att uppnŒ kvalitet i vŒrden och det saknas rutiner fšr hur man ska gŒ till vŠga vid personskada. Det finns inga instruktioner fšr lŠkemedelshanteringen. Man fšljer inte patientjournallagen och det gšrs inga hŠlsokontroller. DŠrtill kommer att personalen har otillrŠckliga kunskaper om utvecklingsstšrning och om hŠlso- och sjukvŒrd. Inte heller har sjukskšterskor eller distriktslŠkare fŒtt nŒgon fortbildning om utvecklingsstšrning.

 

Skiftet frŒn landsting till kommuner 1994 var illa fšrberett och steget frŒn landstingens inarbetade sjukvŒrd med omsorgsšverlŠkare och omsorgssjukskšterskor till distriktssjukvŒrden var stort. FrŒn det att man tidigare pŒ sina hŒll klagade šver att sjukvŒrden tog fšr mycket plats i gruppbostŠderna Šr situationen nu den motsatta. Och frŒn det att varje gruppbostad hade "sitt team", som stšdde och handledde personalen, har ofta vuxenhabiliteringens relation till gruppbostŠderna upphšrt.

 

I detta skifte borde Socialstyrelsen ha utfŠrdat allmŠnna rŒd om ansvarsfšrdelning och samverkan med sŠrskild hŠnsyn till den kommunalt anstŠllda sjukskšterskan och distriktslŠkaren, om tillgŒngen till psykiater och andra specialister, som utvecklingsstšrda personer sŒ ofta har behov av, om program fšr hŠlsoundersškningar med mera.

 

Socialstyrelsen skall enligt lag fšlja, stšdja och utvŠrdera LSS-verksamheten, samt informera om den och stimulera till vidareutveckling. Vad gŠller hŠlso- och sjukvŒrden har styrelsen sex kontor till sitt fšrfogande. Men fšrst sex Œr efter det lagen trŠtt i kraft inspekterade ett av kontoren gruppbostŠderna i nŒgra  kommuner och i fjol inspekterade ett annat kontor ett antal  kommuner. De švriga fyra kontoren har endast gjort nerslag efter anmŠlan. - Det Šr allt.

 

Med sŠrskild hŠnsyn till frŒgorna om organisation och kompetens inom hŠlso- och sjukvŒrden pŒ gruppbostŠderna vŠnde Jšnkšpingskontoret sig till Socialstyrelsens centrala ledning fšr tillsynen "fšr ett švergripande initiativ". Men chefen fšr denna meddelar Intra att nŒgra sŒdana initiativ har inte tagits. Hon sŠger sig vara medveten om vikten av tillsyn fšr denna grupp med  hŠnsyn till deras bristande autonomi. LikvŠl har hon "prioriterat bort" den.

 

Resultatet av kontorens tillsyn skall den centrala enheten vidarebefordra till styrelsens avdelning fšr hŠlso- och sjukvŒrd. DŠr skall man skriva allmŠnna rŒd och fšreskrifter som grund fšr tillsynen. Men inga som helst sŒdana har skrivits pŒ tio Œr. Man har inte ens skrivit nŒgot om hŠlsoundersškningar, trots att behovet pŒtalats fšr flera Œr sedan.

 

SŒ gŒr det nŠr man splittrar ansvaret och reglerna fšr samverkan inte fšljs.

 

SkŠrpning, Socialstyrelsen! Samverka och prioritera rŠtt!

Karl Grunewald