Artikel i Intra 1/1999.

 

 

 

Replikskifte om kostnaderna fšr LSS.

 

 

 

Handikappreformen Šr

kostsam

anser kommunfšrbundet

 

 

 

Carl Leczinsky skriver i tidningen Intra nr 3/1998 om finansieringen av handikappreformen. TyvŠrr drar han felaktiga slutsatser av att antalet personer med insatser enligt LSS inte motsvarade den omfattning som handikapputredningen berŠknade och fšrbigŒr den frŠmsta fšrklaringen till varfšr LASS blivit mer Šn 2 miljarder kronor dyrare Šn berŠknat. FrŒn Svenska Kommunfšrbundet anser vi det vara viktigt att bemšta detta, dŒ det annars lŠtt kan uppstŒ en felsyn; att kommunerna blivit šverkompenserade genom handikappreformen.

 

Fšrklaringen till att det idag Šr 44 000 personer som omfattas av LSS och inte 100 000 Šr frŠmst att handikapputredningen gjorde en felbedšmning av personkretsens storlek. Utredningen hade dessutom inte rŠknat med att de 56 000 personer som "saknas" skulle kosta nŒgot. I praktiken skulle de ha "bytt" insatser frŒn socialtjŠnstlagen eller hŠlso- och sjukvŒrdslagen till insatser enligt LSS, utan att detta skulle ha kostat mer. Att antalet personer med LSS inte Šr 100 000 betyder alltsŒ inte att nŒgon "tjŠnat" pŒ reformen.

 

PŒ grund av flera samtidiga reformer har det varit svŒrt fšr kommunerna att berŠkna sina kostnader till fšljd av LSS. Uppskattningar frŒn fem Gšteborgskommuner och frŒn Dalarna visar pŒ škningar av LSS-insatser (ej LASS) med 20 procent. Det innebŠr ett škat kostnadstryck i miljardkronorsklassen fšr kommunsektorn. Den enda kompensation som kommunerna fŒtt fšr škade insatser till fšljd av handikappreformen Šr 86 miljoner kronor fšr ledsagning och kontaktperson.

 

Att statens kostnader fšr LASS šverstigit vad som berŠknades infšr handikappreformen Šr riktigt. Det Šr dock grovt missvisande att dŠrav dra slutsatsen att "det innebŠr att kommunerna Šven i denna del šverkompenserats".

 

I allt vŠsentligt beror statens škade kostnader pŒ att dubbelt sŒ mŒnga timmar per person beviljats jŠmfšrt med vad som berŠknades.

 

Fšr nŠrvarande har ca 7 700 personer LASS-ersŠttning. Utredningen bedšmde att det skulle bli 7 000 personer. Att det blivit 700 fler skulle kunna innebŠra en škad avlastning fšr kommunerna (fšr den del av insatsen som šverstiger 20 timmar per vecka). Men det Šr oklart i vad mŒn detta antal personer ocksŒ avlastar landstingen eller socialfšrsŠkringssystemet i švrigt. Det Šr dŠrfšr oklart vem som "tjŠnat" pŒ att det nu Šr mer Šn 7 000 personer med LASS. Det tog dessutom tvŒ och ett halvt Œr (till juni 1996) innan antalet personer nŒdde upp till 7 000, en fšrdršjning som kommunerna ej kompenserats fšr.

 

Flera Šndringar i "LASSen" har gjorts under 1996 och 1997 fšr att minska statens kostnader och šverfšra kostnadsansvar till kommunerna. Sedan november 1997 har kommunerna kostnadsansvaret fšr de 20 fšrsta timmarnas LASS-ersŠttning. Kostnaden fšr detta Šr ca 1 350 miljoner kronor 1998, medan staten kompenserade kommunerna med endast 800 miljoner kronor. Resten uppmanades kommunerna tŠcka med de pengar som var avsedda fšr fšrstŠrkningar inom skola och omsorg.

 

Det Šr sŒledes helt felaktigt att som Carl Leczinsky sŠga att kommunerna blivit šverkompenserade genom handikappreformen. Reformen har totalt sett inneburit merkostnader inte bara fšr staten utan Šven fšr kommunerna.

 

Handikappreformen syftade till en angelŠgen fšrbŠttring fšr de funktionshindrade. Reformen har samtidigt inneburit ofšrutsedda kostnader fšr samhŠllet. Diskussionerna mŒste dock fšras utifrŒn de fakta vi redovisat.

 

Andreas Hagnell och Ingrid Sšderstršm

Svenska Kommunfšrbundet

 

 

 

Detta var inte lŠtt att fšrstŒ! Vi har bett Carl Leczinsky att svara:

 

 

 

Visst har kommunerna blivit kompenserade!

 

 

Om man fŒr betalt fšr 100 000 personer, men endast ger insatser till 44 000 mŒste man vŠl ŠndŒ ha blivit šverkompenserad.

Vilka de 56 000 saknade Šr och vad dom kostar fšr vem, har ingen av oss kŠnnedom om.

Fšr grupp 1 och 2 fick kommunerna full kostnadstŠckning genom skattevŠxling. Och de utgšr hela 90% av de som fŒr LSS-insatser.

De 86 miljonerna gŠllde bara de som tillhšr den 3:e gruppen i LSS.

Statens Œtagande fšr assistans har bŒde kostnadsmŠssigt  och antalsmŠssigt blivit stšrre Šn berŠknat. €ven i detta avseende Šr kommunerna vŠl kompenserade.

Carl Leczinsky,

f d departementssekr i Socialdepartemente