Artikel i Intra 1/1999.

 

 

 

 

Socialstyrelsen

mŒste ta sitt ansvar!

 

 

Fšrordningen till LSS ŒlŠgger Socialstyrelsen att meddela fšreskrifter om hur LSS-insatserna ska se ut. Men šverlag saknas sŒdana fšreskrifter och allmŠnna rŒd. Och de flesta av de som finns Šr inaktuella.

 

 

Det Šr bara riksdagen som kan utfŠrda lagar i vŒrt land, t ex LSS. Det Šr de tyngsta bestŠmmelserna vi har. I en lag Šr det naturligtvis sjŠlva lagtexten som styr, men till varje paragraf finns det en ofta ganska kort "fšrklaring". Den kallas fšr specialmotivering.

Fšr att fŒ lite utfšrligare fšrklaring till lagtexten har departementschefen skrivit vad han eller hon avser med stadgandet. Detta har riksdagen godtagit dŒ den stiftade lagen om den inte har sagt nŒgot annat. DŠrfšr har dessa fšrklaringar stor tyngd.

 

 

Fšrordningen

 

DŠrnŠst i tyngd kommer regeringens fšrordning. I den anger regeringen en del bestŠmmelser, som "hakar pŒ" lagtexten. I fšrordningen till LSS stŒr det t ex att det skall finnas en person med lŠmplig utbildning som ska fšrestŒ respektive verksamhet. DŠr finns ocksŒ reglerat vad som gŠller fšr att fŒ bedriva enskild verksamhet och att Socialstyrelsen fŒr meddela fšreskrifter "fšr att garantera enskilda personer skydd till liv, personlig sŠkerhet och hŠlsa" nŠr det gŠller de sŠrskilda insatserna. Socialstyrelsen fŒr Šven meddela andra fšreskrifter om verkstŠlligheten av LSS.

I sina fšreskrifter anger Socialstyrelsen alltsŒ vad som skall gŠlla vid tillŠmpningen av de lagar som faller under dess tillsynsansvar.

 

 

Fšreskrifter och allmŠnna rŒd

 

Tillsammans med fšreskrifterna brukar Socialstyrelsen ge ut det som kallas allmŠnna rŒd, men de allmŠnna rŒden kan Šven ges fristŒende frŒn fšreskrifter. AllmŠnna rŒd Šr mindre "tunga" Šn fšreskrifter. De anger vad Socialstyrelsen anser bšr gŠlla, vad som Šr bŠst och riktigast. De har ofta karaktŠr av rekommendationer och vŠnder sig mest till den som Šr ansvarig fšr en verksamhet eller en enskild insats, men ofta bšr Šven vŒrdaren veta vad som stŒr i dem. Det kan finnas bŠttre sŠtt Šn de som Socialstyrelsen rekommenderar, men Šr inte det fallet kan man rŒka riktigt illa ut vid en konflikt eller ett felsteg. NŠmnder, domstolar och liknande organ tar nŠmligen stor hŠnsyn till Socialstyrelsens allmŠnna rŒd. Det finns dŠrfšr stor anledning till att varje person som Šr anstŠlld inom omsorgerna enligt LSS tar reda pŒ vad som gŠller fšr henne eller honom i sitt arbete.

 

 

LŠnsrŠtt, kammarrŠtt och regeringsrŠtt

 

Det finns ett organ till i vŒrt samhŠlle som kan bestŠmma vad som ska gŠlla dŒ man verkstŠller LSS och det Šr domstolarna. Den enskilde kan ju vŠnda sig till lŠnsrŠtten om hon eller han inte Šr nšjd med socialnŠmndens beslut om en insats.

RŠttens beslut gŠller fšrstŒs bara i det aktuella Šrendet, men ger ŠndŒ viss vŠgledning i andra liknande fall.

€r man inte nšjd med domslutet kan man ansška om att kammarrŠtten ska šverpršva det. PŒ samma sŠtt kan man ansška om att regeringsrŠtten šverpršvar ett domslut frŒn en kammarrŠtt. Ju hšgre upp man kommer, ju mer styrande blir domslutet. NŠr regeringsrŠtten t ex motiverade ett domslut med att ekonomisk resursbrist inte kan gŠlla fšr avslag av begŠran av en insats, har huvudmŠnnen slutat med att anfšra det som skŠl.  

 

 

Var kan man lŠsa mer?

 

I INTRA nr 3/98 Œtergav vi lagtexten av LSS, de viktigaste fšrklaringarna till den och fšrordningen till LSS. HŠr ger vi en fšrteckning šver de fšreskrifter och allmŠnna rŒd som gŠller. De kan bestŠllas frŒn

Fritzes kundtjŠnst,

Tel. 08-690 91 90, fax 08-690 91 91.

Socialstyrelsen har meddelat att man avser gšra en genomgŒng av dem och att nya kommer att utfŠrdas. Vi kommer att meddela resultatet av det i INTRA.

 

 

GŠllande fšreskrifter

och allmŠnna rŒd

 

Socialstyrelsens cirkulŠr om hantering av psykologiska instrument inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstšrda (MF 1972:5).

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om fšrvaltning av privata medel m.m. inom socialtjŠnsten, sjukvŒrden och omsorgerna om utvecklingsstšrda (1983:4).

Det handlar om hur utvecklingsstšrdas pengar ska fšrvaras i bostŠder med sŠrkild service och vilket ansvar personalen har.

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om LSS och det egna valet (1995:2).

HŠr stŒr att man i regel ska vŠlja LSS om bŒde den och socialtjŠnstlagen Šr tillŠmplig fšr en insats. Det stŒr Šven om hur man ska gšra dŒ ett beslut om en insats Šndras eller insatsen inskrŠnks.

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om anmŠlan om švergrepp inom kommunernas Šldre- och handikappomsorg samt den dŠrtill knutna hŠlso- och sjukvŒrden (1996:11).

HŠr stŒr om vad som menas med švergrepp, om vad personalen ska gšra dŒ den misstŠnker ett sŒdant, vem personalen och kommunen ska vŠnda sig till m.m.. Det stŒr Šven om vikten av att kommunen har utfŠrdat anvisningar om rutiner i dessa frŒgor.

 

Socialstyrelsens fšreskrifter och allmŠnna rŒd om anmŠlan av personskada i verksamhet enligt LSS (1996:17).

HŠr beskrivs hur och till vem man ska anmŠla om den enskilde drabbats av en allvarlig skada eller dŒ det har fšrelegat risk fšr en sŒdan skada.

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om kontaktperson enligt lagen om sŠrskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstšrda (1986:13).

Detta Šr ett lŒngt och utmŠrkt allmŠnt rŒd om kontaktperson. Vi planerar att publicera delar av det i ett kommande nummer eftersom det Šr slut pŒ fšrlaget.

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om LSS (1994:1).

HŠr beskrivs hur en utredning, beslut och dokumentation enligt LSS ska gŒ till. Man skriver Šven om den personkrets som ingŒr i LSS och vad insatsen rŒdgivning och annat personligt stšd innebŠr. Sista delen handlar om personlig assistans. Det Šr slut pŒ fšrlaget.

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om behšrighet fšr viss personal i verksamhet med omsorgerna psykiskt utvecklingsstšrda m.fl. etc. (1988:12).

I fšrordningen till LSS stŒr det att det skall finnas en person med lŠmplig utbildning som fšrestŒr verksamheten vid gruppbostŠder, s.k. elevhem, korttidshem och daglig verksamhet. HŠr skriver socialstyrelsen att huvudregeln Šr att det bšr finnas en fšrestŒndare fšr varje gruppbostad. Denne bšr ha examen frŒn sociala omsorgslinjen eller genomgŒtt annan fšr verksamheten lŠmplig utbildning omfattande minst 80 poŠng. FšrestŒndare vid dagcenter bšr ha arbetsterapeutexamen, socionomexamen, examen frŒn sociala omsorgslinjen eller annan fšr verksamheten lŠmplig utbildning omfattande minst 80 poŠng. 

 

Socialstyrelsens allmŠnna rŒd om kvalitetssystem inom omsorgerna om Šldre och funktionshindrade (1998:8).

Kommunerna bšr inrŠtta kvalitetssystem inom omsorgerna om Šldre och funktionshindrade. Fšr all sŒdan omsorg bšr det finnas en švergripande inriktning och policy fšr verksamheten och uppgifter om vem som har ansvaret fšr kvalitetssŠkrings- och kvalitetsutvecklingsarbetet. Det Šr viktigt att det finns en gemensam syn pŒ detta inom socialtjŠnstens och hŠlso- och sjukvŒrdens verksamhetsomrŒden.

Kvalitetssystemet bšr bl a sŠkerstŠlla:

 

att den enskilde fŒr leva och bo sjŠlvstŠndigt och blir bemštt med respekt fšr sitt sjŠlvbestŠmmande och sin integritet,

att det ges information om omsorgens innehŒll sŒ att den enskilde kan hŠvda sina rŠttigheter,

att den enskildes behov av hŠlso- och sjukvŒrdsinsatser tillgodoses,

att insatserna utformas i samrŒd med den enskilde och/eller dennes nŠrstŒende och

att de som vŒrdar nŠrstŒende fŒr stšd och avlšsning.

Dessa allmŠnna rŒd ska Šven tillŠmpas pŒ privata vŒrdgivare som kommunen har avtal med.

 

TvŒ allmŠnna rŒd som endast gŠller fšr vŒrdhem fšr utvecklingsstšrda har inte tagits med hŠr dŒ de upphšr i och med Œrets utgŒng.

 

 

Kommentar:

 

Det viktigaste allmŠnna rŒden av alla - det om till-lŠmpningen av LSS - Šr slut frŒn fšrlaget sedan 1997. Man har planerat revidera det sedan dess.

 

Socialstyrelsen meddelade i SOSFS 1993:23 att det allmŠnna rŒdet om fšrvaltning av privata medel och det om anmŠlan av personskador - bŒda frŒn 1983 - kommer att ersŠttas av nya. Men sŒ har inte skett. Detsamma gŠller det viktiga allmŠnna rŒdet om behšrighet fšr fšrestŒndare m fl frŒn 1988.

 

Om det allmŠnna rŒdet om kontaktperson frŒn 1986  skriver man att det ska uppdateras och ersŠttas med ny nŠr upplagan Šr slut. - Det tog slut fšr flera Œr sedan.

 

Fšrra Œret gav generaldirektšren ett lšfte i massmedia att ett allmŠnt rŒd om bostŠder med sŠrskild service enligt LSS skulle komma. Ett sŒdant har det funnits behov av sedan lagen trŠdde ikraft 1994.

 

INTRA kan bara konstatera att Socialstyrelsen inte har resurser att fullfšlja sitt uppdrag.