Ledare i Intra 2/2002.

 

LŠnsstyrelserna nagelfar

 

Av Karl Grunewald

 

Sedan 1993 Šr det lŠnsstyrelsen som har ansvar fšr den direkta tillsynen šver verksamheter enligt LSS. Dessutom ska lŠnsstyrelsen informera och ge rŒd till allmŠnheten och verka fšr att kommuner och landsting planerar sina verksamheter.

TyvŠrr tog det Œtskilliga Œr innan lŠnsstyrelserna fick fart pŒ sitt uppdrag. Brist pŒ kunniga konsulenter, dŒlig samordning och dŒlig styrning Šr nŒgra av orsakerna. Men nu har de flesta kommit igŒng och i detta nummer av Intra publicerar vi ett utdrag ur deras Œrsrapporter fšr fšrra Œret.

 

Alla lŠnsstyrelser har bevakat domstolstrotset sedan de nu fŒr - och skall! - utfŠrda ett vite vid uppenbar fšrsummelse. tskilliga tycks ha stŠllt ordentliga krav pŒ kommunerna, men fŒ av dem har i slutŠndan krŠvt ett vite. Vad Šr det som hŠmmar dem? Kan det vara psykologiska faktorer?

Domstolstrotset tycks ha minskat, det konstaterar de flesta lŠnsstyrelser. Men istŠllet har utebliven verkstŠllighet av de av kommunen beviljade insatserna škat markant.

 

Det mest uppseendevŠckande Šr att sŒ mŒnga inte fŒr nŒgon kontaktperson. Av de ej verkstŠllda besluten utgšr de en majoritet. I nŒgot lŠn har nŠstan hŠlften fŒtt vŠnta i ett Œr! 

Detta misslyckande beror pŒ dŒlig introduktion av kontaktpersoner och brist pŒ kontinuerlig handledning. Fšr att kunna engagera och behŒlla bra kontaktpersoner mŒste kommunerna avdela sŠrskild personal. Fšr den enskilde kan fšrlusten av en engagerad kontaktperson innebŠra ett svŒrt trauma.

 

Rapporterna visar pŒ stora brister i handledning och fortbildning av personal. €n stšrre nŠr det gŠller utbildning av vikarier. Fšljden blir dŒlig trivsel, dŒlig omsorg och hšg personalomsŠttning. Som i Gšteborg dŠr man pŒ en gruppbostad under ett Œr hade 40 vikarier pŒ 10 tjŠnster.

NŠra fšrenat med detta Šr oskicket att rationalisera bort fšrestŒndarna. Numera Šr det enhetschefer som gŠller och de placeras allt lŠngre bort frŒn sin personal. Flera lŠnsstyrelser rapporterar att enhetscheferna till allt stšrre del Šgnar sin tid Œt administration och personalrekrytering, nŠr de istŠllet borde finnas nŠrvarande och stšdja sin personal.

En stor del av ansvaret fšr detta mŒste Socialstyrelsen ta pŒ sig. I fšrordningen till LSS stŒr det klart att det skall finnas en person med lŠmplig utbildning som fšrestŒr de olika verksamheterna. Men Socialstyrelsen har aldrig tolkat vad som menas med en lŠmplig utbildning och att fšrestŒ en verksamhet.

 

Brister i dokumentation och handlŠggning avslšjas av flertalet lŠnsstyrelser. Kommunerna noterar inte besluten eller verkstŠlligheten och informerar inte om rŠttigheterna. HŠr handlar det i grunden om bristande respekt fšr, och dŒligt bemštande av, den enskilde.

 

Flera lŠnsstyrelser har noterat att man sŠllan fŒr in anmŠlningar om personskada inom omsorgerna enligt LSS. En lŠnsstyrelse gjorde en inventering och fann att under ett Œr hade 15 personer rŒkat ut fšr allvarliga personskador som inte anmŠlts.  - Fšreskrifterna hŠrom Šr tydliga och viktiga. De mŒste naturligtvis respekteras.

 

Det Šr uppenbart att omsorgerna enligt LSS inte drivs med den respekt fšr lagstiftningen och fšr de enskildas utsatta situation, som vŒr allmŠnna moral krŠver. Politiker och chefstjŠnstemŠn i kommunerna har inte fšrstŒtt att LSS Šr en rŠttighetslag som ska drivas i en egen grŠddfil. Den fŒr inte nonchaleras - den Šr inte ens fšrhandlingsbar.