Artikel i Intra 2/2003.

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska hyckleriŒret

 

 

Av Hans Hallerfors

 

 

Det Europeiska handikappŒret pŒgŒr fšr fullt. Konferensdeltagare hastar genom hotellmatsalar, middagar avŠts, tal hŒlls, resolutioner antas, engŒngssummor anslŒs i storslagna symboliska gester och allt Šr alltigenom fšrtrŠffligt och bra.

 

I alla fall fšr dem som deltar.

 

Det finns en grupp som garanterat inte deltar.

 

"MŠnniskor med handikapp bšr stŒ i centrum fšr Europeiska handikappŒret", skriver EU:s kommissionŠr med ansvar bl a fšr handikappfrŒgor, Anna Diamantopoulou.

 

Men lŠser man igenom hennes hemsida pŒ internet eller alla andra hemsidor som hŠnger samman med det europeiska handikappŒret - dom Šr mŒnga och dom Šr pŒkostade - sŒ hittar man inte ett ord om de cirka en miljon personer inom EU och de 13 kandidatlŠnderna, som spŠrrats in pŒ anstalter. Dessa personer, vars enda brott Šr att de fštts med ett funktionshinder och som dŠrfšr inte fŒr delta.

 

"2003 kommer att bli startpunkten fšr en ny epok och ett nytt sŠtt fšr samhŠllet att betrakta handikappade", skriver Yannis Vardakastansis', ordfšrande i EDF, som Šr ett rŒdgivande organ fšr handikappfrŒgor inom EU.

 

Men om detta: Att man inom sŒ gott som hela EU anser sig ha rŠtt att spŠrra in en liten minoritet av befolkningen bara fšr att de inte Šr lika begŒvade som andra - om detta sŠgs inte ett ord!

 

FrŒgar man respektive land om hur mŒnga personer med utvecklingsstšrning som bor pŒ anstalter sŒ fŒr man inga svar. Det finns nŠstan ingen statistik om detta. Det finns statistik om hur mŒnga som har synskador och hur mŒnga som Šr ršrelsehindrade, det finns statistik om tomatodling och torskfiske. Men det finns ingen statistik om dessa anstalter. Det Šr som om mŠnniskorna som bor dŠr inte finns.

 

Men cirka en miljon Šr dom. MŒnga bor tillsammans med andra i stora salar dŠr ett litet nattduksbord Šr den enda fšrvaringsplatsen fšr personliga Šgodelar. MŒnga vistas hela livet bakom lŒsta dšrrar dŠr švergrepp och tvŒng hšr till vardagen. Andra lever i pittoreska, vackert belŠgna vŒrdhem med gudfruktig vŒrdpersonal och pedagogiska ambitioner. Men innanfšr de vackra fasaderna Šr det samma lukt av piss och Œngest i vŠggarna. Grunden fšr alla dessa anstalter av skiftande storlek och mŒlsŠttning Šr och fšrblir avskiljandet. Dessa mŠnniskor fŒr inte delta.

 

I Tyskland, under nazismen, mšrdades i stort sett alla utvecklingsstšrda. Det var i dessa s k eutanasi-aktioner som metoderna fšr fšrintelselŠgren utvecklades. I mŒnga lŠnder genomfšrdes omfattande tvŒngssteriliseringar av utvecklingsstšrda av rashygieniska skŠl. Fšr att avskilja dem frŒn samhŠllet byggdes ett omfattande anstaltssystem upp i nŠstan alla europeiska stater. Dessa anstalter utgšr idag den sista resten av de kollektiva och mŠnniskofientliga ideologier som gav staten och samhŠllet oinskrŠnkt makt att utšva tvŒng mot vissa mŠnniskor.

 

Det Šr mŒhŠnda ett šdets ironi att Sverige och Norge, som en gŒng var vŠrldsledande i rasbiologi och tvŒngssteriliseringar, idag har avvecklat alla anstalter fšr utvecklingsstšrda. Med tanke pŒ vŒr historiska bakgrund Šr detta inget som vi behšver stoltsera med. DŠremot har vi all rŠtt att sŠga till Europa:

 

Riv era anstalter! Idag finns det fullgoda alternativ. Personer med utvecklingsstšrning har rŠtt att fŒ bo som du och jag. Om de behšver stšd fšr att klara av detta sŒ Šr det samhŠllets ansvar att se till sŒ att detta stšd fšrverkligas.

 

Ingen skulle vilja bo pŒ en anstalt fšr utvecklingsstšrda.

Ingen skulle vŠlja ett liv skilt frŒn anhšriga och social samvaro i det šppna samhŠllet.

Ingen skulle vilja tillbringa sitt liv i rutiner tillsammans med personer man inte har valt att leva med.

 

Det finns idag en uppsjš av stolta internationella deklarationer, alltifrŒn Salamancadeklarationen till FN:s standardregler, som avhandlar funktionshindrades mŠnskliga rŠttigheter. Vi skulle kunna fylla hela tidningen med dessa hšgtravande utfŠstelser som alla, om de verkligen togs pŒ allvar, skulle omšjliggšra ett fortsatt avskiljande av personer med utvecklingsstšrning till anstalter.

 

"Ett samhŠlle som utestŠnger flera av sina medlemmar Šr ett fattigt samhŠlle", stŒr det i Madriddeklarationen som ligger till grund fšr det Europeiska handikappŒret. Samtidigt har man i kampanjarbetet underlŒtit att ta upp den grupp i samhŠllet som mest konsekvent uteslutits frŒn alla sammanhang. Det Šr hyckleri!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HH

PS. Karl Grunewald pŒ Intras redaktion har fšrfattat en pamflett pŒ engelska mot anstaltsvŒrden i Europa. Med erfarenheterna frŒn avvecklingen i Sverige och Norge som bakgrund uppmanar han Europas stater att sluta avskilja sina mest utsatta medborgare frŒn det samhŠlleliga livet. Pamfletten kan fŒs pŒ e-post: karl.grunewald@swipnet.se