Artikel i Intra 2/1998.

 

 

Har utvecklingsstšrda rŠtt att fŒ vara

 

LIKA OLIKA SOM ANDRA?

 

 

Ann Bakk

OmsorgsnŠmnndens LŠnscenter i Stockholm

 

 

Utvecklingsstšrning Šr ett utmanande funktionshinder. Det drabbar fšrmŒgor som vi vŠrderar hšgt: att vara intelligent, att klara sig sjŠlv, att kunna hŠvda sig. Att sŒdana egenskaper ses som allt viktigare i tider av hŒrdnande konkurrens gšr att vŒra vŠrderingar stŠndigt sŠtts pŒ prov.

 

I varje tidsepok uppfattar vi det synsŠtt som vi sjŠlva omfattar som upplyst och humant. Vi fšrkastar, med rŠtta, gamla tiders attityder som okunniga och fšrdomsfulla, men har svŒrt att fšrestŠlla oss att andra, efter oss, kommer att se vŒra vŠrderingar som fšrlegade och vŒra insatser som undermŒliga.

 

Trots att vi vet att vŒrt synsŠtt pŒverkas av samhŠllsklimatet och att vŒra vŠrderingar anpassas till de ekonomiska fšrhŒllandena har vi svŒrt att se sambanden och fšrutse den kommande utvecklingen.

 

Just dŠrfšr Šr det viktigt att vi stŠndigt reflekterar šver vad som sker och frŒgar oss om utvecklingen beror pŒ att vi blivit klokare och godare eller om vi Šven pŒverkas av mindre Šdla motiv. Vad dšljer honnšrsorden och de till synes fšrnuftiga resonemangen?

 

Under lŒng tid sŒgs utvecklingsstšrda personer som alldeles olika andra mŠnniskor. Idag vet vi att det synsŠttet rŠttfŠrdigade sŒvŠl torftiga vŒrdhemsmiljšer som rutinmŠssig tvŒngssterilisering. Det Šr smŠrtsamt att tŠnka pŒ hur mŒnga som tvingades leva under fšrfŠrliga fšrhŒllanden. Sedan fšljde en tid nŠr de sŒgs som visserligen olika, men - faktiskt - ocksŒ lite lika: "de Šr ju mŠnniskor de ocksŒ". Nu kom inackorderingshemmen, ett sorts mellanting mellan vŒrdhem och eget boende som sedan utvecklades till gruppbostŠder.

 

Alltmer bšrjade man betona likheten mellan utvecklingsstšrda och andra: "det Šr ingen skillnad, de Šr precis som vi...". DŠrfšr ska alla utvecklingsstšrda enligt mŒngas mening bo i alldeles vanliga lŠgenheter, med mer eller mindre service. NŒgra befarar att sŠrskilt de med en grav utvecklingsstšrning - som i stšrre utstrŠckning Šn andra upplever en inre ensamhet - kan bli alltfšr isolerade om de ska bo "precis som andra" Man menar att det kunde vara bra om de hade tillgŒng till nŒgon sorts gemensamma utrymmen, ett vardagsrum, kanske ett stort kšk... Men det gŒr inte fšr sig enligt "lik-hetstŠnkarna", det Šr inte normalt, "har du nŒgot vardagsrum ihop med dina grannar kanske?".

 

Vad kan nu det betyda? Kan den mycket starka betoningen av likhet ha nŒgot med samhŠllsekonomin att gšra? Om man osynliggšr olikheten  sŒ minskar ju behovet av sŠrskilda insatser, sŠrskild personal och sŠrskilda kunskaper - som oundgŠngligen medfšr vissa kostnader. De utvecklingsstšrda Šr ju inte ensamma om att ha behov av sŠrskilda insatser, de gamla t ex, blir allt fler och lever allt lŠngre och de behšver ocksŒ sŠrskilt stšd - och pengarna rŠcker inte till alla. NŠr den ena gruppens behov blir synliga mŒste de andras osynliggšras.

 

Kommer det en tid nŠr utvecklingsstšrda ses som mest lika - men med en sjŠlvklar rŠtt att Šven vara olika? NŠr de, liksom vi, fŒr vara unika individer som var och en har sina behov och sina šnskemŒl som behšver tillgodoses fšr att man ska kunna leva ett gott liv?