Artikel i Intra 3/2004.

 

UNIK

eller

SOM ALLA ANDRA?

 

 

Hans Hallerfors

 

 

Man brukar sŠga att ungefŠr 10 % av befolkningen har nŒgon form av funktionsnedsŠttning som pŒverkar livsfšringen fšr den enskilde. De flesta av dessa funktionshinder Šr av sŒdan art att denna pŒverkan med rŠtt stšd, behandling, hjŠlpmedel och/eller anpassning av miljšn inte behšver betyda sŒ mycket. Funktionshindret kan visserligen krŒngla till saker och ting, men det innebŠr inget avgšrande hinder fšr att leva fullt ut i arbetsliv och privatliv. Man Šr den man Šr och man lever sitt liv.

 

 

Att anpassa sig till andras fšrvŠntningar

 

Har man ett allvarligt funktionshinder sŒ Šr lŠget annorlunda. FrŒn det šgonblick funktionshindret upptŠcks blir man i varierande grad betraktad som den som Šr annorlunda.

De som stŒr en nŠra kan kanske se vem man Šr, men fšr alla andra kommer funktionshindret att prŠgla bilden av ens personlighet.

Ju mer synligt funktionshindret Šr, desto mer blir man fšremŒl fšr fšrvŠntningar som hŠnger samman med funktionshindret. Funktionshindret gšr ocksŒ att man fšrhindras att vara med i olika sammanhang, att man har svŒrare att utbilda sig och fŒ jobb och att man ofta har dŒlig ekonomi.

 

 

Fšrdomar och diskriminering

 

Fšr personer med utvecklingsstšrning gŠller detta i Šn hšgre grad. Det intellektuella funktionshindret innebŠr att man tvingas avstŒ frŒn att delta i mŒnga sammanhang eftersom man inte fšrstŒr.

DŠr det verbala sprŒket och ordfšrstŒelsen spelar stor roll hamnar man i underlŠge gentemot omgivningen.

De fšrvŠntningar man mšter har historiskt sett varit extremt negativa. Det Šr fšrst pŒ senare Œr som man tillerkŠnts mŠnskliga rŠttigheter. Ofta tvingas man mšta fšrdomar, diskriminering, mobbing och ofšrstŒelse i vardagen.

 

 

MŠnskliga rŠttigheter

 

Personer med funktionshinder Šr medborgare med rŠttigheter och skyldigheter som alla andra i samhŠllet. I medborgarskapet ingŒr den sjŠlvklara rŠtten att leva och delta pŒ samma villkor som andra. DŠrfšr mŒste samhŠllet vara anpassat sŒ att alla kan utšva sina skyldigheter och rŠttigheter. Det handlar i grunden inte om vilka insatser funktionshindrade ska ha rŠtt till eller vilken service staten ska ha rŒd att ge dem. Det handlar om hur relationen mellan staten och medborgarna ska utformas fšr att uppnŒ social rŠttvisa Œt alla.

 

Handikappršrelsen har bitvis framgŒngsrikt gjort uppror mot de negativa fšrvŠntningarnas tyranni. Under 1900-talet fšrbŠttrades successivt villkoren fšr funktionshindrade. Olika stšdformer infšrdes och en rad lagliga rŠttigheter antogs.

De tvŒ viktigaste och mest lŒngtgŒende reformerna, personlig assistans och vŒrdhemsavvecklingen, har skapat nya villkor fšr personer med funktionshinder. Utvecklingen frŒn sysslolšshet, fattigdom och segregering, till jŠmlikhet, egenmakt och samhŠllsdeltagande har pŒbšrjats. FrŒn en handikappomsorg prŠglad av unket vŠlgšrenhetstŠnkande och fšrmyndarmentalitet, mot ett samhŠlle prŠglat av tillgŠnglighet och mŠnskliga rŠttigheter.

 

 

Symbolpolitik

 

Dagens handikappolitik prŠglas pŒ riksplanet av Œ ena sidan lŒngtgŒende utfŠstelser, stor vŠlvilja och punktinsatser, Œ andra sidan av stagnation, osŠkerhet och kortsiktighet. Inte inom nŒgot annat omrŒde har symbolpolitiken sŒ stor betydelse. Under en rad Œr har stora summor frikostigt delats ut till myndigheter och organisationer fšr att pŒ olika sŠtt fšrsška fšrbŠttra fšr funktionshindrade. Genom det nationella handlingsprogrammet "FrŒn patient till medborgare" har riksdagen gett lŒngtgŒende utfŠstelser om fšrbŠttringar. Men inte sŒ mycket har hŠnt.

Handikappolitiken har alltmer blivit en arena dŠr politiker kan visa socialt ansvarstagande utan att det behšver bli alltfšr dyrt. Det lŒngsiktiga perspektivet har inskrŠnkt sig till vackra beskrivningar eller mŒlformuleringar.

 

 

Frustration

 

Frustrationen šver den stagnerande reformviljan, šver diskriminering och škade klyftor i samhŠllet, Šr stor inom handikappršrelsen. Fortfarande Šr det den vŠlvilliga, till intet fšrpliktigande, klappen pŒ axeln som prŠglar samhŠllets syn pŒ funktionshindrade. SjŠlvbilden fŒr sig sina tšrnar av fšrmyndarmentalitet, fšrdomar och ren diskriminering. Kanske det Šr dŠrfšr man kan ana en fšrskjutning av inriktningen pŒ den intressepolitiska kampen.

 

 

Vi Šr stolta šver dem vi Šr!

 

De homosexuella har visat vŠgen. IstŠllet fšr att se "det annorlunda" som ett hinder sŒ har man sjŠlvsŠkert hŠvdat sin sŠrart som en tillgŒng bŒde fšr samhŠllet och fšr den enskilde. NŒgot att vara stolt šver. Pride- festivalerna har blivit mŠktiga manifestationer fšr betydelsen av mŒngfald och sŠrart.

Utanfšrskapet har fšrvandlats frŒn nŒgot negativt till nŒgot positivt. De erfarenheter man har, den strategi man valt fšr att leva, Šr nŒgot fint och berikande. IstŠllet fšr att lŒta andra definiera vem man Šr - oftast nŒgon som det Šr synd om - sŒ tar man sig rŠtten att sjŠlv stiga fram och sŠga: Det Šr er det Šr synd om! Vi Šr stolta šver dem vi Šr!

 

 

Ett sŠrskilt slags mŠnniskor

 

Det Šr kanske i det ljuset som man ska se de kulturella manifestationer i form av teater, konst, musik m m, som finner sitt berŠttigande just genom att de sŠgs vara ett uttryck fšr den unika kultur som personer med utvecklingsstšrning skapar.

Kanske Šr det ocksŒ ett utslag av samma tankegŒngar som lett till att FUB Šndrat namn pŒ sin tidskrift, frŒn FUB-kontakt till UNIK. HŠr Šr en skrift som hŠvdar det speciellt unika med att ha en utvecklingsstšrning, tycks man vilja sŠga.

Denna inriktning ligger i tiden. Personer med utvecklingsstšrning skildras ofta i media som ett sŠrskilt slags mŠnniskor. Inom filmen (t ex Rain man, I am Sam, Idioterna m fl) fŒr personer med utvecklingsstšrning rollen som mer genuina, mer ofšrstŠllda, mer levande i nuet Šn andra stressade nutidsmŠnniskor.

Det verkar som om personer med utvecklingsstšrning hŒller pŒ att fšrvandlas till bŠrare av allt det som vi tycker oss sakna i civilisationen. De som fšr nŠstan hundra Œr ansŒgs behŠftade med alla de negativa och ruskiga egenskaper som samhŠllet behšvde skyddas frŒn (t ex lšsaktighet, tjuvaktighet och aggressivitet) har nu fšrvandlats till raka motsatsen.

En fantastisk utveckling! Men det finns komplikationer.

 

 

TvŒngstršja eller upprŠttelse?

 

Att tillskriva nŒgon egenskaper, bra eller dŒliga, utifrŒn ett funktionshinder, kan lŠtt bli en tvŒngstršja. Att fšdas med ett allvarligt funktionshinder innebŠr ju inte att man pŒ nŒgot mirakulšst sŠtt skulle fšrvandlas till en mer Škta, glad, skapande eller Šdel mŠnniska. Egentligen Šr man ju inte mer unik Šn nŒgon annan - och de flesta vill nog helst slippa att bli betraktade som det.

Att framhŠva utvecklingsstšrdas sŠrart innebŠr ocksŒ en stšrre acceptans fšr sŠrlšsningar riktade till just denna grupp mŠnniskor, tvŠrtemot integrationsideologin. SŠr-skola, sŠr-vux, avskilda mini-institutioner och segregerade arbetsplatser kan bli en naturlig fšljd av en sŒdan instŠllning.