Sekretess och hysh-hysh

 

Av Hans Hallerfors

 

 

 

SŒ som sekretessbestŠmmelserna tolkas idag bidrar de mŒnga gŒnger till att befŠsta fšrdomarna gentemot personer med utvecklingsstšrning. €nnu har vi inte kommit sŒ lŒngt att vi erkŠnner dessa personers rŠtt att, liksom alla andra, fŒ Šga fullstŠndiga namn och hela ansikten i medierna. Varfšr?

 

 

 

Fšr alla som arbetar inom omsorgen Šr sekretessen, d v s kunskap om sekretesslagens tillŠmpning, viktig. De flesta fŒr fylla i ett formulŠr vid anstŠllningens bšrjan. DŠr intygar man att man Šr medveten om att verksamheten omfattas av sekretesslagen. Man fšrbinder sig att inte yttra eller avslšja nŒgot till nŒgon utomstŒende av det som man i arbetet fŒr reda pŒ och som kan vara till men fšr den det gŠller eller nŠrstŒende. Ja, sjŠlva kunskapen om sekretessen har fšr de flesta blivit en integrerad del i yrkesidentiteten, att vara duktig och kompetent i sitt arbete innebŠr  att man i olika frŒgor som diskuteras ocksŒ fšr in sekretess-perspektivet.

 

Detta Šr bra. Personer med utvecklingsstšrning och deras anhšriga ska kunna kŠnna sig fullstŠndigt sŠkra pŒ att anstŠllda inom kommuner och landsting inte fšr vidare uppgifter om t ex familjefšrhŒllanden, som de fŒtt i arbetet. Det exempel som ofta anvŠnds i t ex vŒrdarutbildningen Šr nŠr tvŒ anstŠllda sitter pŒ bussen och hšgljutt diskuterar nŒgon person pŒ arbetet, med namns nŠmnande, sŒ att de andra medpassagerarna hšr. Eller nŠr man i glada vŠnners lag fŒr frŒgan vad man arbetar med och dŒ, fšr att imponera, bšrjar berŠtta om de personer man arbetar med sŒ att dessa Šr mšjliga att identifiera. SŒdana grova brott mot sekretessbestŠmmelserna Šr tyvŠrr inte ovanliga.

 

DŠrmed Šr ocksŒ sagt att sekretessbestŠmmelserna behšvs inom omsorgsverksamheten och att dessa ska tillŠmpas sŒ att personer med utvecklingsstšrning och deras anhšriga kan kŠnna fullt fšrtroende fšr omsorgen.

 

 

Anonyma ocksŒ i dšden

 

Men, tystnadsplikten har en annan sida som det sŠllan talas om. LŒt mig ta ett drastiskt exempel som beršrde mig mycket dŒ det intrŠffade. 1976 intrŠffade en katastrof i Onsala utanfšr Gšteborg. tta barn med utvecklingsstšrning innebrŠndes nŠr den barnkoloni dŠr de temporŠrt vistades brann ner till grunden. En sŒdan katastrof Šr i sig sŒ fruktansvŠrd att den, trots avstŒndet i tid Šr svŒr att tala om, Œtminstone fšr de nŠrmast beršrda och jag var en av dem eftersom jag arbetade som vŒrdare dŠr. Men ŠndŒ fanns det en mycket mŠrklig skillnad mellan denna katastrof och andra som intrŠffat. Den skillnaden handlade om hur medierna behandlade det intrŠffade. I vilken annan katastrof som helst av liknande slag hade tidningarna publicerat namn och bilder pŒ dem som omkommit. Men hŠr talades det bara om "Œtta handikappade barn". Journalisten Pelle Bergendahl som hade en egen spalt i GT uppmŠrksammade detta. Under rubriken "MŒste de vara anonyma ocksŒ i dšden" skrev han fšljande:

 

"Katastrofbranden pŒ barnkolonin i Nordhalland hŠrom veckan; det Šr nŒgot sŠrdeles egendomligt med den hŠndelsen. Jag menar inte brandtekniskt, Šven om de fšr šgonblicket offentliggjorda uppgifterna om eldsvŒdan lŒter illa nog, med bristfŠllig information till brandmyndigheten och utebliven brandsyn. Men egendomligt pŒ ett annat plan Šr detta: icke i mitt liv kan jag pŒminna mig ha lŠst om en sŒ omfattande olycka att den krŠvt Œtta mŠnniskoliv, utan att namnen pŒ de omkomna meddelats."... "Det finns bara en slutsats: deras anonymitet mŒste ha ett samband med deras handikapp. Och dŒ kan jag inte bromsa den bittert vreda tanke som vŠller upp, Šven om den Šr grym i sin formulering: dog de som de levde - anonymt?

 

Jag Šr nŠmligen inte sŒ alldeles švertygad om att vi har kommit sŒ vŠrst lŒngt frŒn den tid dŒ handikappade stoppades undan som nŒgot otillbšrligt pŒ speciella hem, inrŠttningar dŠr fullt friska mŠnniskor tvingades leva halvt som brottslingar undan samhŠllet.

 

MŒnga, mŒnga vittnar om att den allmŠnna instŠllningen till handikapp fortfarande har prŠgel av detta.

 

En god vŠn till mig med tvŒ barn, varav ett vŒrdas borta, sŠger: -NŠr goda vŠnner hejar och hŠlsar till min man och vŒrt barn sŒ blir jag sŒ fšrbannad. TŠnk sŒ makalšst ofšrskŠmt att fšrsška lŒtsas som om den minsta inte fanns - bara fšr att hon har det svŒrt. Det Šr ju som om de trodde att vi inte ville bli pŒminda om att vŒrt minsta barn, som om vi inte Šlskade vŒrt barn...

 

Psykologerna som forskar kring hur det handikappade barnets omgivning beter sig rapporterar om stŠndig struts-mentalitet. Grannar och vŠnner lšser problem genom att inte lŒtsas se det deformerade barnet i kŠrran.

 

Och varje gŒng vi tittar bort sŒ sŠger vi till dessa fšrŠldrar att de har nŒgot som vi inte tŒl att se, nŒgonting de inte bšr visa fram. Jag kan tŠnka mig att man till slut ocksŒ kan tycka, att handikappade skall sŠrbehandlas Šven som olycksoffer.

 

Min reaktion Šr att jag hoppas pŒ ett vredgat krav frŒn de beršrda pŒ jŠmstŠlldhet Šven hŠr: att denna min Greta eller Lasse som lŠmnat mig Šr lika mycket ett barn av detta liv och denna jord som nŒgon annan Greta och Lasse.

 

Inte bara solidariska principer gšr detta angelŠget.

 

De som bŠst behšver vŒr uppmŠrksamhet borde fŒ leva med de stšrsta namnen. MŠnniskor med namn Šr till exempel svŒrare att nonchalera nŠr det kommer till frŒgan om brandsyn.

 

Det Šr kanske just den som har namn i sin dšd som fŒr leva vidare."

 

SkŠlet till att omsorgsstyrelsen i Gšteborg inte lŠmnade ut namn och bild pŒ dem som omkommit vid katastrofen var sŠkerligen det som Pelle Bergendahl sŠtter fingret pŒ: SjŠlva vetskapen om att N N har en utvecklingsstšrning Šr en uppgift som bšr fšrbli hemlig.

 

 

Icke helt och fullt mŠnniskor

 

Men detta var fšr tio Œr sedan. Sedan dess har mycket hŠnt. Alltfler personer med utvecklingsstšrning har tagit klivet ut i samhŠllet. Bort frŒn anonymiteten. Idag Šr det vŠl ŠndŒ ingen som anser att utvecklingsstšrningen i sig Šr nŒgot som nŒgon person, eller anhšriga till nŒgon person, behšver skŠmmas fšr?

Jag lŠser en artikel i GP den 22/4-97. Under rubriken "Snart mŒste de lŠmna idyllen" beskriver reportern Ulla Skoog hur personalen pŒ Styrsš VŒrdhem vŒndas šver den fšrestŒende nedlŠggningen av vŒrdhemmet. Nej, hon skriver inte sŒ, men den som varit med ett tag kan lŠsa mellan raderna.

NŒgra citat ur artikeln:

 

"- Vi ser oss inte som vŒrdare utan som arbetskamrater, fšrsŠkrar Birgitta Andersson och Inger Bšrjesson.

De jobbar pŒ šarnas stšrsta arbetsplats."

 

"Redig karl. Stefan har alls inget emot att bli fotograferad nŠr han lŠgger tvŠtt i maskinen, tvŠrtom - Elvis, sŠger han och pekar pŒ sig sjŠlv och kŠnner sig som en 'filmstjŠrna'"   (bildtext)

 

"- De utvecklingsstšrda hos oss syns och fŒr lov att vara mŠnniskor, tillŠgger Annlis Jenssen."

 

"Sen Šr vi framme vid Stefans rum. Stolt šppnar han dšrren.

- Jag bŠddar sjŠlv. TV:n Šr min. Radion Šr trasig, sŠger han."

 

Att personal och andra inom Styrsš kommundelsnŠmnd vill slŒ vakt om sin stšrsta arbetsplats Šr sjŠlvklart. Att de gšr det genom att idyllisera tillvaron pŒ Styrsš VŒrdhem Šr ocksŒ det fullt begripligt. Det Šr inte det som detta handlar om (den som vill lŠsa mer om alla turer runt nedlŠggningen av Styrsš vŒrdhem kan lŠsa INTRA nr 4/94. Den gŒr att bestŠlla.).

 

Men om man lŠser citaten ovan sŒ framtrŠder en betydelsefull skillnad mellan dem som intervjuas. Vissa har hela namn, andra har halva. Vissa har bara fšrnamn, andra har bŒde fšr- och efternamn. Varfšr det, kan man frŒga? Och svaret, om man frŒgade personalen Šr givet: sekretessen. PŒ sŒ vis fortsŠtter tolkningen av sekretessbestŠmmelserna att fšrvandla mŠnniskor med handikapp till icke helt och fullt mŠnniskor.

 

Citatet frŒn bildtexten ovan sŠger ocksŒ nŒgot viktigt om hur en vuxen man med utvecklingsstšrning kan beskrivas utan att nŒgon reagerar. Som vore han en kaxig liten pojke. FrŒgan blir dŒ: NŠr man bara har ett halvt namn, Šr det dŒ man ocksŒ riskerar att bli beskriven som ett barn, trots att man Šr betydligt Šldre Šn den som skriver texten?

 

 

Ibland klartecken, ibland inte

 

Till reportern Ulla Skoogs fšrsvar bšr det sŠgas att bruket att bara anvŠnda fšrnamn Šr det gŠngse sŠttet att skildra personer med utvecklingsstšrning i media. Ja, t o m de publikationer som Šr direkt inriktade pŒ att fšrsvara och utveckla en humanistisk omsorg anvŠnder sig av samma metoder. En genomlŠsning av FUB-Kontakt (FUB:s medlemstidning) ger gott om exempel pŒ samma instŠllning. Liksom ocksŒ nŒgra fŒ nummer av denna tidskrift. Detta trots att vi har som policy att alltid fšrsška sŠtta ut hela namnet.

 

SŒ hŠr gŒr det till: Man kommer till en gruppbostad med kamera och anteckningsblock. Intervjuar och tar bilder. Personalen, som har fŒtt lŠra sig vad sekretessen innebŠr, sŠger att de fšrst mŒste ta kontakt med anhšriga eller god man fšr att jag som reporter ska fŒ nŠmna namnet och publicera bilden pŒ dem jag fotat och/eller intervjuat. Ibland fŒr man klartecken, ibland inte. DŒ tar man den enkla vŠgen, sŠtter dit fšrnamnet, fingerat eller inte, och nšjer sig med det. Eftersom sekretesslagen och dess tillŠmpning Šr en grundpelare fšr allmŠnhetens och de anhšrigas fšrtroende fšr omsorgen sŒ finner man sig i detta. I alla fall vid de tillfŠllen dŒ man kan fšrutsŠtta att personen i frŒga har svŒrt att sjŠlv uttrycka om han vill fŒ sitt namn publicerat i en tidskrift.

 

 

Att inte fŒ vara sig sjŠlv

 

Det vanligaste Šr ŠndŒ att, i de fall personer med utvecklingsstšrning fšrekommer pŒ bild i media, sŒ Šr det som representanter fšr alla individer med samma funktionshinder. Och dŒ framtrŠder ett mycket mŠrkligt fenomen:

 

Om t ex jag sjŠlv skulle stoltsera i nŒgon tidskrift som representant fšr 48-Œriga mŠn med begynnande flint och kulmage sŒ skulle man, trots att artikeln som jag illustrerar inte handlar om mig, i allmŠnhet sŠtta ut mitt hela namn ŠndŒ i bildtexten.

 

Med handikappade mŠnniskor Šr regeln annorlunda. DŠr Šr det nŠstan undantagslšst sŒ att en handikappad mŠnniska bara representerar alla handikappade och ingenting annat. GenomgŒende, Šven i bšcker och tidskrifter som fšrsvarar de handikappades rŠtt till individualitet och personlighet, anvŠnds bilder pŒ handikappade utan att bildtexten talar om vad de heter. I stŠllet stŒr det lite allmŠnna fraser som t ex: "En egen bostad Šr viktig fšr den utvecklingsstšrdes sjŠlvkŠnsla"(Bild pŒ Gšran GršnbŠck som sitter i en soffa). TvŠrtemot avsikten bidrar en sŒdan behandling till att avpersonifiera dem det gŠller. Och Œterigen Šr det, tror jag, i mŒnga fall sekretessen som spškar.

 

Man kan undra šver detta: varfšr just de som Šr mest i behov av att fŒ sin individualitet, sin unika mŠnsklighet erkŠnd, stŠndigt framstŠlls som om den enda personlighet de hade lŒg i deras funktionshinder!

 

 

Som om det vore skamligt

 

LŠngre har vi alltsŒ inte kommit: Fortfarande anses den upplysningen, att nŒgon har en utvecklingsstšrning, vara nŒgot som mŒste skyddas av sekretessbestŠmmelserna. Men i vems intresse tolkas sekretessbestŠmmelserna pŒ detta sŠtt? Min erfarenhet Šr att den frŠmsta motiveringen till detta inte sŠgs vara den utvecklingsstšrdes eget vŠlmŒende utan de anhšrigas.

 

Som om det fortfarande, Œr 1997, skulle vara skamligt att ha en anhšrig som har en utvecklingsstšrning!

 

 

Sekretesslagen

 

Vad sŠger dŒ sekretesslagen frŒn 1981 egentligen? €r den till sin utformning sŒdan att den skapar en massa hysh-hysh och fšrdomar om personer med utvecklingsstšrning?

 

Huvudregeln fšr merparten av den offentliga fšrvaltningen Šr att alla har rŠtt att fŒ tillgŒng till allmŠnna handlingar. Det kallas fšr offentlighetsprincipen. Men, fšr att skydda enskilda personers integritet finns sekretesslagen, som gŠller bŒde fšr handlingar (brev, skrivelser, protokoll, journaler tec) och fšreskriver tystnadsplikt.

 

Bara nŠr det kan antas att en uppgift kan medfšra ett visst men fšr den enskilde gŠller sekretessen. Men fšr hŠlso- och sjukvŒrden, omsorgsverksamheten och socialtjŠnsten Šr sekretessen huvudregel. DŠr mŒste det stŒ klart att "uppgiften kan ršjas utan att den enskilde eller nŒgon honom nŠrstŒende lider men" fšr att sekretessen inte ska gŠlla.

 

I "AllmŠnna rŒd frŒn socialstyrelsen 1991:4" skriver man: "Uppgifter om den enskildes fšrhŒllanden kan givetvis lŠmnas ut om det Šr till fšrdel fšr personen ifrŒga och i allmŠnhet Šven om det Šr likgiltigt fšr honom att sŒ sker." Det Šr viktigt att befattningshavaren fšrst gšr klart fšr sig i vilket syfte de begŠrda uppgifterna ska anvŠndas. Avgšrande Šr om personen ifrŒga sjŠlv ger sitt samtycke till att uppgiften lŠmnas ut.

 

Kan dŒ uppgiften att N N har en utvecklingsstšrning vara till men fšr honom eller hans anhšriga? Nej, vill man svara pŒ detta. Det Šr ingen skam att ha en utvecklingsstšrning! Det Šr ett stšrre men fšr dem det gŠller att de inte skildras som hela mŠnniskor i media. Hemlighetsmakeriet runt handikappet Œstadkommer stšrre skada Šn nytta.

 

Men det finns undantag. Vi vet att nŒgra personer med utvecklingsstšrning dagligen brottas med frŒgor runt sitt handikapp och har svŒrt att acceptera detta. Fšr dem innebŠr varje pŒminnelse om handikappet ett oavvisligt lidande. Detta gŒr inte att bortse ifrŒn.

 

 

En annan syn

 

€ndŒ, fšr att komma bort frŒn fšrdomar och hysh-hysh runt handikappet utvecklingsstšrning vore det nog nyttigt om anhšriga, personal och media tog sig en funderare runt fšljande frŒgor:

 

€r det viktigt att personer med utvecklingsstšrning sjŠlva kommer till tals i media och annorstŠdes?

 

€r det viktigt att de i media skildras som individer med fullstŠndiga namn och fotografier?

 

€r det viktigt att fŒ bort smusslandet och fšrdomarna gentemot personer med utvecklingsstšrning?

 

Om svaret blir ja pŒ dessa frŒgor mŒste det innebŠra en annan syn pŒ hur sekretessbestŠmmelserna ska tolkas och tillŠmpas.

 

Om personen ifrŒga Šr medveten om innebšrden av uppgiftslŠmnandet och sjŠlv ger sitt samtycke till en bild eller en intervju kan det knappast vara nŒgot att diskutera.

 

Om man kan misstŠnka att personen inte fullt ut Šr medveten om vad han tackar ja till eller om han inte fšrmŒr uttrycka nŒgon vilja mŒste syftet med uppgiftslŠmnandet tillsammans med en uppskattning av hur vederbšrande kommer att reagera (t ex: kommer Eva Andersson att bli glad nŠr hon ser en bild av sig sjŠlv i tidningen?) vara det avgšrande.

 

 

De stšrsta namnen

 

Till sist, fšr att Œterknyta till inledningen av denna artikel: Sekretessen behšvs! I allt som ršr personliga fšrhŒllanden, inblickar i andras familjeliv, m m sŒ borde sekretessen tillŠmpas betydligt strŠngare Šn vad som Šr fallet idag. Det Šr ingen sjŠlvklarhet att fšrtroenden som man fŒtt av en person med utvecklingsstšrning eller anhšriga Šr nŒgot som kan diskuteras i personalgruppen eller mellan andra befattningshavare. Och sjŠlvfallet fŒr dessa uppgifter aldrig lŠcka ut pŒ minsta sŠtt. Detta Šr en grundfšrutsŠttning fšr anhšrigas och andras fšrtroende fšr omsorgerna.

 

Men, fšrmyndarmentalitet och hemlighetsmakeri gynnar inte de utvecklingsstšrdas strŠvan efter att bli erkŠnda som individer. Det bidrar bara till att befŠsta fšrdomar runt handikappet. Som Pelle Bergendahl skrev: De som bŠst behšver vŒr uppmŠrksamhet borde fŒ leva med de stšrsta namnen.