Ledare i Intra nr 4/2002.

 

De fŒr inte den omsorg de har rŠtt till!

 

Av Brittmarie Fagerlund, Handledare, vŒrdlŠrare, Uddevalla.

 

 

Om personerna med utvecklingsstšrning ska utvecklas, om de ska klara av de svŒra stegen mot škad sjŠlvstŠndighet, mŒste personalen ha den nšd-

vŠndiga kunskapen. Man mŒste veta hur han eller hon uppfattar sin

omvŠrld fšr att kunna ge stšd i vardagen. Men sŒ Šr det inte idag. MŒnga personer med utvecklingsstšrning fŒr inte den omsorg de har rŠtt till.

 

PŒ mŒnga gruppbostŠder och dagliga verksamheter dŠr jag handlett har jag mštt personal som inte har nŒgon utbildning i hur en person med utvecklingsstšrning tŠnker och upplever sin omvŠrld. Personalen Šr ofšrstŒende till beteenden som helt grundar sig pŒ sŒvŠl šver- som underkrav, vilket visar att personalen kommunicerar pŒ ett sŠtt som personen med utvecklingsstšrning inte kan fšrstŒ. Handledning Šr bra och bšr finnas i alla mŠnniskonŠra yrken men utbildad personal Šr en grundfšrutsŠttning fšr att handledningen ska fungera!

 

Jag har arbetat med personer med utvecklingsstšrning i mŒnga Œr. Jag har arbetat pŒ vŒrdhem, elevhem, gruppbostad och korttidshem.

Fšr drygt tio Œr sedan utbildade jag mig till vŒrdlŠrare med inriktning pŒ social omsorg. Under nŒgra Œr pŒ vŒrdskola utbildades studerande pŒ grund- och pŒbyggnadsutbildning inom omsorgsverksamhet. DŒ fanns en grund- och pŒbyggnadsutbildning fšr omsorgsverksamheten. Utbildningen fšrsvann eftersom det var en specialkurs och ersattes av omvŒrdnadsprogrammet. Detta program har en valbar kurs som heter "Omsorg om person med utvecklingsstšrning". Kursen Šr pŒ 205 timmar och i den ingŒr Šven arbetsplatsfšrlagd utbildning. TyvŠrr ser denna kurs mycket olika ut i landet och det finns bara ett fŒtal lŠrare med inriktning mot utvecklingsstšrning.

 

I slutet av 1960-talet arbetade mŠnniskor pŒ vŒrdhemmen utan utbildning och mŒnga personer med utvecklingsstšrning for illa. Jag ser samma sak idag, skillnaden Šr att det ofta bara finns en eller tvŒ personer i tjŠnst och att de outbildade har fŠrre eller inga chanser att frŒga och fŒ rŒd och hjŠlp av det fŒtal arbetskamrater som har utbildning.

 

Handikapplagen, LSS, fšreskriver att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som krŠvs fšr varje uppgift. Men det Šr uppenbart att det sociala omsorgsprogrammet inte Šr en sjŠlvklarhet fšr dem som arbetar pŒ "golvet". Tre Œrs studielŒn Šr avskrŠckande fšr mŒnga och de som satsar pŒ denna utbildning gŒr ofta till arbetsledartjŠnster.

Idag finns i praktiken ingen grundutbildning fšr dem som arbetar med stšd till personer med utvecklingsstšrning.