Artikel i Intra 4/2004.

 

 

 

 

 

Utvecklingsstšrda i fŠngelse

 

 

 

Av Karl Grunewald

 

 

 

 

Regeringens fšrslag sŠtter fler utvecklingsstšrda i fŠngelse stod det den 9 november pŒ Svenska Dagbladets lšpsedel. Men det var helt fel! Och inne i tidningen stod det inte heller ett ord om det. Vilken anka!

 

DŠremot avslšjade Svenska Dagbladet hur illa personer med utvecklingsstšrning far i fŠngelserna. De blir utstštta och utnyttjade pŒ ett sŠtt som inte Šr fšrenligt med humanism.

 

Det ršr sig om 10-15 personer, men dessutom finns det enligt SvD 35 lŒngtidsdšmda som Šr "mentalt retarderade". Mšrkertalet Šr dock stort, skriver man, och refererar till en ny studie i vilken man uppskattar att mer Šn 500 (!) utvecklingsstšrda dšms till fŠngelse varje Œr. Det Šr dock en ovetenskaplig och grovt felaktig slutsats som man dragit utifrŒn de intelligenstestningar som genomfšrts pŒ barn och ungdomar i sluten vŒrd.

 

Direkt stštande Šr det att SvD anger intelligensŒlder fšr graden av utvecklingsstšrning hos vuxna. De beskrivs som dagisbarn, lŒgstadiebarn etc. - Detta fšrstŠrker naturligtvis folks fšrdomar. Som om inte dessa vuxna personer hade gŒtt i skolor och skaffat sig mŠngder med sociala upplevelser! - Tidningen beklagade senare att den anvŠnt sig av dessa missvisande beteckningar.

 

Lika illa Šr det nŠr man anvŠnder sig av beteckningen mŒttligt utvecklingsstšrd i annan bemŠrkelse Šn den gŠngse och rŠknar in personer med en intelligenskvot upp till 80 som mentalt retarderade.

 

Personer med "kvalificerade former av utvecklingsstšrning", d v s vad man normalt betecknar som grav eller mŒttlig utvecklingsstšrning, har inte kunnat dšmas till fŠngelse sedan mŒnga Œr tillbaka. Det innebŠr i praktiken att endast personer med lindrig utvecklingsstšrning dšms till fŠngelse eller vŒrd. Fšre det genomgŒr de regelmŠssigt en rŠttspsykiatrisk undersškning. Under 1990-talet fick i snitt tolv personer per Œr huvuddiagnosen utvecklingsstšrning vid sŒdana undersškningar. Av dem dšmdes fem till rŠttspsykiatrisk vŒrd, fem till skyddstillsyn och tvŒ till fŠngelse.

 

Enligt fšreskrifterna skall domstolarna anvŠnda sig av fŠngelse med stor fšrsiktighet och hŠnsyn ska tas till den nedsatta fšrmŒgan att kontrollera sitt handlande. Till rŠttspsykiatrisk vŒrd fŒr endast den dšmas som utšver utvecklingsstšrning har en psykisk stšrning i brottsbalkens bemŠrkelse. SvD menar att rŠttspsykiater ofta švervŠrderar inslaget av psykisk stšrning fšr att undvika att den utvecklingsstšrde dšms till fŠngelse. Men att, som SvD, kalla dessa personer fšr psykiskt friska Šr att gŒ fšr lŒngt. - Personal anser att den rŠttspsykiatriska vŒrdtiden i dessa fall blir orimligt lŒng och att den behandlingsformen šverhuvudtaget inte passar fšr utvecklingsstšrda personer. Idag vet ingen hur mŒnga av de rŠttspsykiatriskt vŒrdade som Šr utvecklingsstšrda och hur lŠnge de vŒrdas. Det Šr en allvarlig brist.

 

I betŠnkandet Psykisk stšrning, brott och ansvar, fšreslŒs att personer med utvecklingsstšrning eller autism, samt de som fšrvŠrvat en hjŠrnskada i vuxen Œlder, ska fŒ avtjŠna straffet i sŠrskilda slutna gruppbostŠder (se Intra nr 2/02). Dessa ska drivas och bekostas av kriminalvŒrden, men i švrigt fungera enligt samma principer som gŠller fšr gruppbostŠder enligt LSS. Justitieminister Thomas Bodstršm har nu sagt att han tŠnker genomfšra detta fšrslag. Det Šr bra, men det brŒdskar!

 

Fšr, trots alla šverdrifter, har SvD satt fingret pŒ en skamflŠck i vŒr rŠttsapparat. Det Šr uppenbart att det finns mŒnga personer pŒ fŠngelserna som skulle behšva bo i sŒdana slutna gruppbostŠder. De 30 platser som fšreslŒs i utredningen kommer inte att rŠcka till.

 

Dessutom Šr de begŒvningshandikappade i rŠttspsykiatrisk vŒrd mŒnga nog fšr att kunna erbjudas sŠrskilda vŒrdavdelningar. I det fallet Šr det en frŒga om vilken fšrstŒelse och handlingskraft som de rŠttspsykiatriska myndigheterna fšrmŒr visa.

 

Svenska Dagbladets artiklar vŠcker frŒgan om det meningsfulla i att šverhuvudtaget dšma utvecklingsstšrda personer till fŠngelse. En bred och ingŒende utredning dŠrom Šr vŠlmotiverad.