Ledare Intra 1/2002

 

 

Man kan storkna

av fšr mycket godhet!

 

 

TŠnk att vara utsatt fšr sŒ mycket godhet. Det mŒste vara outhŠrdligt!

SŒ har jag ofta tŠnkt nŠr jag ramlat in i olika sammanhang dŠr utvecklingsstšrda deltar. De som har ett funktionshinder Šr ofta liksom omgŠrdade av denna allt genomtrŠngande och stŠndigt lika leende omtanke.

Det finns problem med denna godhet. Det kŠnns som att den ibland finns dŠr bara fšr att skyla šver nŒgonting annat. NŒgonting farligt.

Man kan se det tydligt i de organisationer som pŒ olika sŠtt organiserar godheten. FŒ organisationer har en sŒ dŒlig psykisk arbetsmiljš som kyrkan. Den mŠnniskokŠrlek som predikas verkar ibland ha mŠrkvŠrdigt svŒrt att komma till uttryck i det egna inre arbetet. PŒ samma sŠtt Šr det ofta inom handikappršrelsens organisationer vars sjŠlva idŽ handlar om tolerans och om att hjŠlpa och stšdja andra. €ven de verkar stundom genomsyrade av bittra fejder och antagonistiska personmotsŠttningar.

NŠr man mŒste enas om den egna rŠttfŠrdigheten blir konsekvensen att man sopar motsŠttningar och ifrŒgasŠttande under mattan. En sŒdan attityd skapar stillastŒende och surdegar.

 

Ibland har godheten totalitŠra ansprŒk.

Den som dristar sig till att kritisera godhetens uttryck blir ofta varse att det kan vara mycket farligt. Fšr om man ifrŒgasŠtter nŒgons kŠrleksgŠrning sŒ ifrŒgasŠtter man ofta sjŠlva grundbulten i en mšdosamt hopsnickrad sjŠlvbild. "Jag Šr en god mŠnniska. AlltsŒ mŒste ocksŒ mina handlingar vara goda. Om nŒgon pŒstŒr att mina handlingar inte Šr goda sŒ Šr jag misslyckad som mŠnniska". En del Šr beredda att gŒ mycket lŒngt fšr att fŒ tyst pŒ en sŒdan kritik.

DŠrfšr kan det vara mycket svŒrt fšr den som vill vŠnda ryggen till och klara sig utan den godhet och omtanke som man upplever som fšrkvŠvande. LikasŒ fšr den som vŠgrar stŠlla upp pŒ omgivningens fšrvŠntningar av att vara leende och gladlynt.

 

Det finns all anledning att skŠrskŒda den godhet som omger personer med utvecklingsstšrning. Att frŒga sig huruvida inte denna dagliga, kŠrleksfulla och skyddande omsorg borde bytas ut mot en mer respektfull och lyhšrd vilja att stiga Œt sidan.

Funktionshindret utvecklingsstšrning innebŠr fšrvisso beroende. Beroende av andra mŠnniskor. Men avgšrande fšr hur den som har inlŠrningssvŒrigheter klarar av sitt liv Šr hur omgivningen fšrmŒr hantera den makt som man fŒr šver en annan individ. Det man gšr, som personal eller anhšrig, kan alltid ifrŒgasŠttas. Ju mer vi diskuterar och ifrŒgasŠtter vŒra egna och andras motiv, desto mindre plats fšr den sjŠlvrŠttfŠrdiga godheten  kommer det att finnas.

Och desto mer plats fšr mŠnniskan.

Hans Hallerfors