Artikel i Intra 1/2000.

 

 

 

Om begŒvningshjŠlpmedel i daglig verksamhet.

 

 

 

 

Backen - en daglig verksamhet i tiden

 

 

Stefan Cederth, Backens dagliga verksamhet

 

 

 

Tryck pŒ pictogrammet "Dšrr" bredvid entrŽn till Backens dagliga verksamhet och dšrren šppnas till en vŠrld dŠr atmosfŠren till stora delar bestŒr av viljan att kommunicera. Arbetsveckans alla fŠrger i gršnt, blŒtt, vitt, brunt och gult. Fotografier. Pictogram. Andra bildsprŒk. Scheman av olika slag. TidshjŠlpmedel av alla slag. En Œrs-orm med Œrets alla dagar, allas fšdelsedagar och alla helgdagar som slingrar sig runt korridorvŠggarna. PŒslagna datorer i flera rum. Teckenkommunikation. Vid en fšrsta anblick kan man nog som besškare ha svŒrt att smŠlta all denna information som vŠller šver en frŒn Backens vŠlfyllda vŠggar. Det Šr nog nŠra till hands att man stŠller sig frŒgan: €r inte allt detta fšrvirrande istŠllet fšr hjŠlpande? Som svar pŒ den frŒgan kan det vara lŠttast att bšrja frŒn bšrjan, 17 Œr tillbaka, 1982.

 

Backen startar upp som ett traditionellt dagcenter, inne i Sundbybergs centrum,  med aktiviteter som en vŠv- och textilgrupp, en keramikgrupp och en grupp som arbetar med screentryck. TvŒ Œr fšrflyter till den dag en i personalen gŒr pŒ ett seminarium med Šmnet "Pictogram" pŒ schemat. Subhas Maharaj frŒn Kanada har spritt sin, enkla, men geniala, idŽ šver Atlanten och nŒtt fram till Sverige. Och till Backen. SŒ sakteliga fšrs pictogrammen in i verksamheten som ett hjŠlpmedel. En fšrstŠrkning till det talade sprŒket och till teckenkommunikationen.

 

1992 byter Backen lokaler och flyttar upp till Hallonbergens centrum, en annan del av Sundbyberg. Nu Šr verksamheten helt inriktad pŒ kommunikation. De flesta av arbetstagarna frŒn tiden av Backens grundande arbetar fortfarande kvar.

 

Dagcentrets mŒlsŠttning Šr glasklar: Varje mŠnniska som arbetar pŒ Backen ska fŒ mšjligheten att utveckla sin kommunikativa fšrmŒga till fšrstŠrka sitt sprŒk, sŒ att han/hon kan bli fšrstŒdd av andra och fšrstŒ andra mŠnniskor.

Man fšljer med i utvecklingen av kommunikativa hjŠlpmedel och att har ett šppet diskussionsforum inom den egna arbetsgruppen angŒende nya idŽer bŒde utifrŒn och inifrŒn.

 

 

Projektet

 

VŒren 1995 startade projektet "Backens resursenhet, Sundbybergs stad, fšr kunskap och utbildning inom omrŒdet begŒvningsstšd". MŒlsŠttningen var att utveckla Backens resursenhet till en samlande enhet, fšr kunskap och utbildning inom omrŒdet begŒvningsstšd, i Sundbyberg.

Detta skulle genomfšras genom att:

 

…ka mšjligheterna fšr vuxna utvecklingsstšrda i Sundbyberg att fŒ tillgŒng till begŒvningsstšd.

Samla kunskap och sprida information om begŒvningsstšd, samt alternativ och kompletterande kommunikation.

Genom utbildning verka fšr att kompetens- och kunskapsnivŒn fšr begŒvningsstšd škar hos personal som arbetar med begŒvningshandikapp.

Stimulera till att arbetsuppgifter/aktiviteter kan leda till škad sjŠlvstŠndighet och delaktivitet fšr vuxna utvecklingsstšrda.

 

Det startades upp en lokal "bildfabrik" med mšjligheter fšr enheter utifrŒn att bestŠlla bilder och annat material. FrŠmst inriktade sig den verksamheten till att ge service Œt bostadsgrupper och dagliga verksamheter i Sundbyberg, men bestŠllningar bšrjade snart att komma in utifrŒn den egna kommunen ocksŒ. Genom att anvŠnda oss av en digital kamera bšrjade vi fotografera alla arbetstagare och personal inom omsorgen i Sundbyberg och skapa nya bildbaser i Bildfabriken. Det anvŠndarvŠnliga dataprogrammet "Bildfabriken" gav mšjlighet till arbetstagarna att, i allra hšgsta grad, kŠnna att arbetet de utfšrde verkligen hade ett syfte. T.ex.  "Den bostadsgruppen behšver foton pŒ sin personal fšr att man ska veta vem som arbetar dag eller natt".

 

Tidningen "Om Dej och Mej" startade som ett delprojekt tillsammans med Franstorps verkstŠder och SturegŒrdens dagliga verksamhet, bŒda i Sundbyberg, vintern 1996. Syftet var att framstŠlla en tidning med hjŠlp av datorteknik, fšr vuxna utvecklingsstšrda som bor och/eller arbetar i Sundbyberg. InnehŒllet i tidningen skulle vara lŠttlŠst och baserad pŒ bilder och foton, samt ha en lokal prŠgel och handla om vad som hŠnder i bŒde arbetet och pŒ fritiden. En av mŒlsŠttningarna med tidningen Šr att var och en inom den dagliga verksamheten nŒgon gŒng under Œret ska ha sin bild med i tidningen. De olika tidningsredaktionerna ger sig ofta ut pŒ reportage i nŠrmiljšn, men Šven lŒngvŠga reportage Šr vanliga. Uppslagen och idŽerna Šr mŒnga i tidningsgruppen och diskuteras noga igenom innan man fattar nŒgot beslut om ett eventuellt reportage. CafŽrecensioner, hemma hos ... reportage och utflyktsreportage Šr exempel pŒ Œterkommande reportage.

 

Backen byggde upp ett resursrum dŠr mšjligheten att visa hjŠlpmedel, exempel pŒ anpassningar, filmer och litteratur inom omrŒdet begŒvningsstšd fanns. I resursrummet samlades ocksŒ in egna exempel pŒ produkter och/eller anpassningar som fanns i den egna dagliga verksamheten. Under tiden maj -95 t.o.m. juni -99 tog vi emot 139 studiebesšk och sammanlagt 676 personer. Besškarna har mestadels kommit frŒn verksamheter inom Stockholms lŠn, men Šven frŒn andra delar av landet och frŒn andra lŠnder som Norge, Litauen och Japan. Personalen pŒ Backens dagliga verksamhet har under projektets tid gŒtt pŒ temadagar, kurser, studiecirklar och deltagit i utbildningsdagar i Šmnet begŒvningsstšd.

 

Arbetet har framskridit i samfšrstŒnd med arbetstagarna pŒ Backen genom lŒng framfšrhŒllning och god fšrberedelse infšr de nya fšrŠndringar som detta projekt har medfšrt. Arbetstagare och personal har gemensamt arbetat tillsammans, med hjŠlp av begŒvningsstšd, fšr att utveckla och sprida ytterligare hjŠlpmedel inom Šmnet kommunikation.

 

Idag fortskrider arbetet med den lokala "bildfabriken" och vi fŒr hŒlla igen bestŠllningarna fšr att kunna hinna med.

 

Tidningen "Om Dej och Mej" utkommer en gŒng i mŒnaden som vanligt. Samarbetet med Franstorps verkstŠder fortsŠtter och Šmnena till reportagen kommer ur kŠllor som aldrig sinar. Studiebesšken till Backen och kompetensutvecklingen fšr personalen fortgŒr i mŒn av tillgŒng till tid och, som vanligt, pengar. De mŠnniskor som varit pŒ studiebesšk pŒ Backen tror jag  ganska snart bšrjade andas av samma atmosfŠr som oss andra. Fšr er andra hoppas jag att luften kan kŠnnas hoppfull och en aning bekant efter denna beskrivning.

 

Om inte kan man ju alltid komma pŒ studiebesšk till Backen eller, till att bšrja med, besška Backens hemsida pŒ internet.  Adress: http://www.sundbyberg.se/backen  .

 

 

DatoranvŠndning

 

Datorer har varit allmŠnt inslag i verksamheten sedan den fšrsta datorn inkšptes 1992. Arbetstagarna anvŠnder datorerna till att i slutet av varje dag fšra dagbok šver dagens hŠndelser. Man anvŠnder sig av programmet "Skriva i bild" och varje dagboksskrivare har ett personligt šverlŠgg och kan Šven anvŠnda sig av andra šverlŠgg, som t.ex. enbart har pictogrambilder av matrŠtter, eller foton av sina arbetskamrater och personal. Dessa šverlŠgg anvŠnds tillsammans med ett tryckkŠnsligt "Flexiboard".

 

Det ritas och spelas mycket pŒ Backens datorer. MŒnga av de ritade bilderna skrivs ut och gšrs vykort av.

 

PŒ "tidningsdatorn" redigeras Backens egna reportage till tidningen "Om Dej och Mej". €ven hŠr anvŠnds ett "Flexiboard" med ett šverlŠgg bestŒende av tangentbordet och mšjligheter till att infoga bilder pŒ tidningssidorna.

 

 

Backens hemsida

 

Backens hemsida har legat ute pŒ internet sedan mitten av augusti 1999. Det var ett naturligt steg att ta i Backens strŠvan att fšlja med i tiden och att alltid hŒlla sig ajour inom omrŒdet kommunikation och begŒvningsstšd.

 

Tanken var att gšra en sida som skulle vara bŒde anvŠndarvŠnlig och lŠttmanšvrerad. Endast den mest nšdvŠndiga texten och rent och luftigt utrymme. Sparsamt med fŠrger, fšrutom i fotografierna och de ritade bilderna.

 

En navigationsrad bestŒende av smŒ pictogram som lŠnkar lades lŠngst ner pŒ sidan. Dessa pictogram symboliserar olika aktivitetsomrŒden inom Backen egna verksamhet och dess betydelse Šr sedan lŒng tid tillbaka vŠlkŠnda fšr Backens arbetstagare. LŠnkarna Šr markerade med en ršd ram och navigationsraden ligger hela tiden kvar pŒ samma stŠlle. GŒr man sedan vidare bland de olika sidorna Œterkommer den ršda ramen, sŒ snart en lŠnk till en annan plats uppenbarar sig.

 

En av lŠnkarna symboliseras av pictogrammet "Jag" och tar besškaren till "Personliga sidor". Denna plats var ett av de huvudsakliga syftena till att Backens hemsida tillkom. Fšr nŠrvarande har tre arbetstagare sin egna sida hŠr. InnehŒllet pŒ den egna sidan utarbetades fšrst pŒ en pappersmall, dŠr arbetstagaren och en personal diskuterade igenom vad man ville ha pŒ sidan i form av text och bilder. Resultatet visades sedan upp fšr eventuella Šndringar och godkŠnnande innan materialet "skickades upp" pŒ internet. TvŒ av de personer som har en egen sida har Šven en e-mailadress fšr brevkontakt med andra utanfšr Backens verksamhet. Genom sin adress har de fŒtt nya kontakter och brevskrivandet har blivit en ny del av de dagliga aktiviteterna.

 

Backen som daglig verksamhet har ocksΠknutit nya kontakter ute i landet.

 

Nya prenumeranter till tidningen "Om Dej och Mej" har tillkommit, sedan man lŠst reportagen som finns inlagda pŒ hemsidan. Ett nytt reportage lŠggs in vid varje ny utgŒva av tidningen som utges en gŒng i mŒnaden.

Det har kommit flera fšrfrŒgningar angŒende Backens egna anpassningar inom Šmnet begŒvningsstšd och studiebesšken har škat.

 

Framfšrallt har det visat sig att internet Šr ett alldeles utmŠrkt forum till att skaffa sig kontakter ute bland andra dagliga verksamheter i landet. PŒ detta sŠtt finns det lŠtt stora mšjligheter att sprida och utbyta idŽer som kan gagna utvecklingen av begŒvningsstšd och kommunikationshjŠlpmedel. Ett lŠttillgŠngligt nŠtverk mellan de olika dagliga verksamheterna ute i landet har saknats.

Fšrhoppningen finns att Backens hemsida kan ha en del i att sporra andra att bšrja arbetet med en hemsida.

 

VŠlkommen att besška Backens hemsida pŒ adress: http://www.sundbyberg.se/backen!