Artikel i Intra 2/1998.

 

 

Bra att veta om hjŠlpmedel

 

 

Lagar och fšrordningar som reglerar hjŠlpmedelsfšrsšrjningen

 

 

Landstingens och kommunerna har ett delat ansvar fšr hjŠlpmedelsfšrsšrjningen. De har sinsemellan kunnat avtala om vem som har huvudansvaret. I vissa delar av landet Šr det kommunerna som tillhandahŒller hjŠlpmedel, inom andra Šr det landstingen. Landstingen och kommunerna har ocksŒ olika regler fšr vad som kategoriseras som begŒvningshjŠlpmedel och nŠr man kan fŒ ett hjŠlpmedel. De oklara reglerna om ansvarsfšrdelningen och omfattningen av hjŠlpmedelsfšrsšrjningen har medfšrt att personer med utvecklingsstšrning kommit i klŠm. I vissa kommuner fŒr man inte begŒvningshjŠlpmedel šver huvud taget.

 

PŒ senare tid har dessa brister lyfts fram vilket har lett till fšrŠndringar i hŠlso- och sjukvŒrdslagen (¤3a och ¤ 18a) och LSS som klarare reglerar landstingets och kommunens skyldighet att tillhandahŒlla hjŠlpmedel fšr personer med funktionsnedsŠttningar.

Sverige har ocksŒ anslutit sig till internationella regler och šverenskommelser om funktionshindrades rŠttigheter, FN:s standardregler, som tillkommit fšr att tillfšrsŠkra mŠnniskor med funktionsnedsŠttningar full delaktighet och jŠmlikhet.

WHO:s miljšrelaterade handikappbegrepp har ocksŒ satt fokus pŒ att en funktionsnedsŠttning i sig inte Šr handikappande, utan att det Šr samspelet med den omgivande miljšn som Šr avgšrande fšr om en person Šr handikappad eller ej. Handikapp Šr alltsŒ ingen egenskap som man bŠr med sig. Handikappad Šr man bara i vissa situationer.

 

 

FN:s standardregler

 

Regel 4. Stšd och service.

 

Staterna bšr garantera utveckling av och tillgŒng till stšd och service inbegripet sŒdana hjŠlpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsŠttningar kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utšva sina rŠttigheter.

 

1. Staterna bšr garantera att det finns hjŠlpmedel och utrustning... som uppfyller de behov som personer med funktionsnedsŠttningar har. Detta behšvs fšr att mŠnni-skor med funktionsnedsŠttningar skall fŒ jŠmlika mšjligheter.

 

2. Staterna bšr stšdja sŒvŠl utveckling, tillverkning, distribution och service av hjŠlpmedel och utrustning som information om dessa.

 

3. Staterna bšr sŒ lŒngt det Šr mšjligt se till att alla mŠnniskor med funktionsnedsŠttningar som behšver hjŠlpmedel har tillgŒng till dem. Detta kan innebŠra att hjŠlpmedel och utrustning finns att fŒ antingen gratis eller till sŒ lŒg kostnad att mŠnniskor med funktionsnedsŠttning eller deras familjer har rŒd att kšpa dem.

 

 

HŠlso och sjukvŒrdslagen

 

¤ 3a

 

Landstingen skall erbjuda dem som Šr bosatta inom landstinget

- - -

2. hjŠlpmedel fšr funktionshindrade

 

Kommunerna har ett motsvarande ansvar i den mŒn de har ett hŠlso- och sjukvŒrdsansvar. Detta regleras i ¤ 18a:

 

... kommunerna skall i samband med sŒdan hŠlso- och sjukvŒrd som avses i ¤ 18 erbjuda hjŠlpmedel till funktionshindrade.

 

Ansvaret innebŠr enligt specialmotiveringen till HSL:

 

Ansvaret att erbjuda hjŠlpmedel till funktionshindrade innebŠr att landstingen skall tillhandahŒlla och finansiera hjŠlpmedel - i fšrsta hand fšr att underlŠtta den dagliga livsfšringen fšr funktionshindrade...dels skall ha en organisation fšr att informera om, utršna behov av och prova ut hjŠlpmedel.

 

HjŠlpmedel fšr den dagliga livsfšringen Šr sŒdana hjŠlpmedel som fodras fšr att den enskilde sjŠlv eller med hjŠlp av nŒgon annan skall kunna tillgodose grundlŠggande personliga behov (att klŠ sig, Šta, skšta sin hygien m. m.), fšrflytta sig, kommunicera med omvŠrlden, fungera i hemmet och i nŠrmiljšn, orientera sig, skšta vardagslivets rutiner i hemmet, gŒ i skolan samt delta i sysselsŠttning och normala fritids- och rekreationsaktiviteter.

 

 

Hur fŒr man tillgŒng till hjŠlpmedel?

 

Det Šr arbetsterapeuter och logopeder som ordinerar hjŠlpmedel. De finns pŒ

- habiliteringscenter

- hjŠlpmedelscentraler

- i kommunerna pΠdagcenter och ibland

   centralt pŒ kommunkontoret

 

Fortfarande finns dock stora oklarheter och brister i hjŠlpmedelsfšrsšrjningen. Det kan vara svŒrt att fŒ tag pŒ den ansvarige och det kan vara svŒrt att fŒ begŒvningshjŠlpmedel godkŠnda.

Om man behšver sin rullstol anpassad Šr det sjŠlvklart att man fŒr hjŠlp av hjŠlpmedelscentralen. Men var fŒr man sin almanacka anpassad?