Artikel ur Intra 3/1995.

 

INTRA har lŠst

 

Teknik som Škta och falsk hjŠlp

 

 

Ingen som Šr intresserad av omsorgerna har vŠl vid det hŠr laget kunnat undgŒ att stšta ihop med Certec. Bakom detta namn dšljer sig ett gŠng dynamiska personer vid Lunds Tekniska Hšgskola som gett sig katten pŒ att den nya tekniken ska komma de utvecklingsstšrda till del. Nu har de skrivit en bok om sina anstrŠngningar.

 

 

 

Det tekniska hjŠlpmedel som ršnt den stšrsta uppmŠrksamheten Šr Isaac. Med hjŠlp av en fickdator, en digital kamera, telefon och en GPS-mottagare (en satellitnavigator som talar om var man befinner sig), har Bodil Jšnsson utvecklat en liten sinnrik grej som man kan bŠra med sig i en axelvŠska. Tanken Šr att den utvecklingsstšrde med Isaacs hjŠlp ska klara sig mer pŒ egen hand.

 

PekskŠrmen pŒ den lilla datorn kan programmeras med symboler som fšrklarar nŠr och hur vissa saker ska gšras.

Via telefonnŠtet kan man fŒ hjŠlp frŒn sambandscentralen. Med satellitnavigatorn pŒkopplad kan man se var personen befinner sig (men navigatorn gŒr sjŠlvfallet att stŠnga av om man inte vill att nŒgon ska veta var man Šr).

 

Med kameran kan man ta bilder av sŒdant man Šr osŠker pŒ och skicka bilderna till sitt gruppboende med frŒgor som: "€r detta apoteket?" eller "€r detta mjšl eller socker?"

 

Isaac kan sŠkert bli en nyttig pryl fšr mŒnga med utvecklingsstšrning. €n sŒ lŠnge Šr den ganska dyr, ca 100 000 kr, men det borde inte hindra att fler fŒr mšjlighet att pršva pŒ Isaac. SjŠlv tror jag att mŒnga dŒ kommer att vŠlja att inte anvŠnda detta hjŠlpmedel. Helt enkelt fšr att det ŠndŒ verkar ganska krŒngligt.

 

 

TrŠna mindre - uppfinn mer

 

Arne Svensk Šr civilingenjšr, men har arbetat inom omsorgerna i mŒnga Œr. Han har pŒ ett underbart sŠtt beskrivit hur man utformar bra hjŠlpmedel fšr utvecklingsstšrda. Och han har massor av tips pŒ hur man sjŠlv kan gŒ till vŠga. SŒ hŠr skriver han under rubriken SjŠlvstŠndighet:

 

"Ibland tycker jag att vi som personal gŒr fšr lŒngt i vŒra anstrŠngningar att trŠna de utvecklingsstšrda till sjŠlvstŠndighet ocksŒ i sammanhang dŒ vi borde ha lagt arbete pŒ kompensation i stŠllet fšr trŠning. Jag kommer ihŒg frŒn trŠningsskolan hur vi Œr efter Œr trŠnade eleverna att knyta skor. Vi hade alla upptŠnkliga sorters knytbrŠden, och bŒde vi och eleverna avskydde dessa lektioner. SŒ kom dŒ skor med kardborreband och alla knytbrŠden ligger sedan dess undanstoppade , utan att nŒgon verkar sakna dem. NŠr tekniken (kardborrebanden) gjorde sitt intrŠde, blev vi alla nšjda. Men kanske skulle vi sjŠlva kunnat komma pŒ att vi borde lŠgga tid pŒ ny teknik, d v s att hitta andra skofŠstningssŠtt, istŠllet fšr att bara trŠna rosettknytning?

Att under lŒnga tider trŠna fšrstŒndshandikappade vuxna till sjŠlvstŠndighet upplever jag som direkt motsŠgelsefullt. Situationen borde automatiskt fŒ oss att tŠnka pŒ tekniska lšsningar som ett alternativ.

Dessa lšsningar bšr vara sŒdana att den fšrstŒndshandikappade personen kan skšta tekniken pŒ egen hand sŒ lŒngt detta šverhuvud taget Šr mšjligt. Det Šr ju hon som Šr mest motiverad att klara sin egen situation.

- - - -

Som fšrestŒndare har jag ibland stštt pŒ motstŒnd frŒn vŒrdare, nŠr jag velat fšrŠndra miljšerna i lŠgenheter, sŒ att de skulle bli mer begripliga fšr de boende. Det har ofta handlat om att sŠtta upp bilder pŒ skŒp eller vŠggar fšr dem som inte kan lŠsa, eller att mŠrka knappar pŒ olika hushŒllsmaskiner. Personalen har motiverat sitt motstŒnd med att lŠgenheten skulle likna en institution, om man bšrjade sŠtta upp bilder šverallt. "Det Šr inte normalt att ha det sŒ i ett hem", som nŒgon uttryckte det vid ett tillfŠlle. DŒ bšrjade jag fundera pŒ vad som Šr "normalt", och om vi s k normalbegŒvade inte har nŒgra begŒvningsstšdjande hjŠlpmedel. PŒ bara nŒgra timmar kunde jag skriva ner cirka femtio hjŠlpmedel.

- - - -

Dessa hjŠlpmedel fšr normalbegŒvade Šr sŒ sjŠlvklara att vi ofta inte ens tŠnker pŒ dem som sŒdana. En fšrdel med dem Šr att de sparar tid, eftersom man tack vare dem inte behšver lŠgga ner arbete pŒ att sška kunskap pŒ sŒ mŒnga omrŒden. En del av dessa begŒvningshjŠlpmedel kan naturligtvis ocksŒ utvecklingsstšrda anvŠnda, men mŒnga av dem Šr alltfšr abstrakta. DŠrmed uppkommer det mŠrkliga, att de, som bŠst skulle behšvt begŒvningshjŠlpmedel, nŠmligen de utvecklingsstšrda, har fŠrre och ofta ocksŒ mindre vŠl anpassade begŒvningshjŠlpmedel Šn vad vi andra har."

 

 

Fel i elsystemet

 

Arne Svensk Šr klok, rolig och fyndig nŠr han resonerar om hur man hittar fram till bra begŒvningsstšdjande hjŠlpmedel. TyvŠrr Šr han inte det nŠr han ger sig i kast med att konstruera ett dataprogram som skall hjŠlpa personalen att handskas med vŒldssituationer. Han har sjŠlv arbetat pŒ ett elevhem dŠr vŒld var vanligt fšrekommande och skriver "Som fšrestŒndare klarade jag inte av att systematiskt sška mig fram till det som eventuellt skulle kunna fšrklara vŒldet. €n mindre kunde jag klara av att hitta metoder att fŒ det att upphšra. SŒ hŠr i efterhand pŒminner mitt handlande mycket om hur osystematiskt jag angriper fel i elsystemet pŒ min bil."

 

Med detta resonemang som grund har Arne Svensk konstruerat sitt program. Expertsystemet Svarne, som programmet heter, ska vara ett "Beslutsstšd vid aggressivt beteende". Genom att gŒ igenom en checklista pŒ datorn kan man komma fram till vilken ŒtgŠrd som Šr lŠmplig.

 

Det Šr dšmt att misslyckas. Helt enkelt dŠrfšr att fšrutsŠttningen Šr fel. Ja, den Šr inte bara fel i stšrsta allmŠnhet, den instŠllning som ligger till grund fšr programmet kan vara direkt skadlig.

 

NŠr man arbetar med beteendestšrda personer hŠnder det att vŒldssituationer uppstŒr. Fšr alla inblandade Šr detta plŒgsamma upplevelser. Som fšrestŒndare Šr man extra utsatt. Man har ansvar fšr personalens hŠlsa och sŠkerhet och har skyldighet att se till sŒ att de kan utfšra sitt arbete utan hŠlsorisker. Man har ansvar fšr den utvecklingsstšrde och mŒste se till sŒ att han inte far illa. Man har krav och synpunkter frŒn fšrvaltning, anhšriga m fl att ta hŠnsyn till.

 

Kris- och vŒldssituationer fŒr i de flesta fall till fšljd att alla febrilt bšrjar sška efter nŒgon lšsning. Medicinering (Šndrad eller škad), fšrflyttning till annat boende, nya regelsystem, škat personalstšd, och olika behandlingsalternativ kommer upp pŒ tapeten. Problemet Šr bara att de personlighetsstšrningar som ligger till grund fšr det aggressiva beteendet ofta Šr av sŒdan art att de kortsiktiga lšsningarna sŠllan hŒller.

 

Det mesta av den hjŠlp som frammanar illusionen av nŒgot slags snabb och enkel "lšsning" i arbetet med beteendestšrda individer Šr till stšrre skada Šn nytta. Detta dŠrfšr att det fšrhindrar och fšrsvŒrar fšr personal och arbetsledning att komma till insikt om det lŒngsiktiga perspektivet. Det gŠller att bygga upp nŒgorlunda stabila strukturer runt den vars inre Šr kaotiskt.  En del av yrkeskompetensen handlar om att kunna bemŠstra svŒra situationer pŒ ett bra sŠtt och att som personal inse att man faktiskt arbetar pŒ ett stŠlle dŠr vŒld kan fšrekomma.  Man mŒste hitta fram till fšrklaringsmodeller och egna insikter som gšr det mšjligt fšr personalgruppen att hŒlla samman genom kriser och pŒfrestningar. Allt detta arbete Šr vŠsensskilt frŒn den instŠllning som utgŒr frŒn att djupgŒende personlighetsstšrningar gŒr att ŒtgŠrda genom nŒgot slags systematiskt sšksystem i en databurk. Glšm det!

Hans Hallerfors

 

Att lŠsa:

 

Teknik och fšrstŒndshandikapp. Arne Svensk och Bodil Jšnsson. Natur och Kultur 1994. 77 sidor.