Artikel i Intra 3/1996.

 

 

BegŒvningshjŠlpmedel

 

 

Gunnel Winlund Šr omsorgspsykolog i Kronoberg lŠn. Hon har med stšd av hjŠlpmedelscentralen och personal pŒ tre gruppbostŠder provat olika begŒvningshjŠlpmedel pŒ Œtta gravt och mŒttligt utvecklingsstšrda vuxna. Om detta har hon skrivit en viktig bok.

 

 

Gunnel Winlunds bok Šr viktig dŠrfšr att den handlar om de allra svŒrast livslŒngt handikappade mŠnniskorna vi har i vŒrt samhŠlle. Dom som bŠttre Šn nŒgon skulle behšva hjŠlpmedel, men som sist av alla kommer ifrŒga. Det har naturligtvis sina randiga skŠl: Vi vet helt enkelt fšr lite hur vi ska gšra.

 

I fšrsta delen av boken fŒr man en bra šversikt šver vad det innebŠr att vara sŒ svŒrt handikappad och olika metoder som vi har fšr att stimulera och ška olika fšrmŒgor. Men det finns inga metoder med stort M. De mŒste alla anpassas individuellt. Fšrst dŒ kan de bidra till att utveckla en persons sjŠlvstŠndighet. "Det Šr viktigt att inte glšmma att det Šr ett liv de gravt utvecklingsstšrda personerna ska leva och att livet aldrig kan vara en metod", skriver hon sŒ sant.

 

I ett avsnitt om grundlŠggande principer betonar Winlund att hjŠlpmedel har en ytterligare effekt fšr gravt utvecklingsstšrda Šn bara den som andra fŒr ut av dem. HjŠlpmedel hjŠlper dem Šven att utveckla sin fšrmŒga att tŠnka och kunna pŒverka och kontrollera sin omgivning. - Avsnittet Šr intressant, men lite tunt. Kanske vet vi fortfarande fšr lite fšr att kunna formulera sŒdana principer.

 

 

Blir liggande i garderoberna

 

Projektet har pŒgŒtt i fyra Œr. Det Šr alltsŒ inget hastverk. Winlund har verkligen arbetat systematiskt och lŒngsiktigt.

Alltfšr mŒnga hjŠlpmedel blir liggande i garderoberna. €ven det skriver hon om.

 

Winlund beskriver hur man fšrst av allt bšr lŠra kŠnna personerna och de fšrmŒgor de har kvar. De viktigaste avsnitten dŠrefter gŠller vilka begŒvningshjŠlpmedel hon fšrsškte med och hur man trŠnade den boende. Intressant Šr att notera hur viktigt man fann att samarbete med dagcentren var.

 

Mycket i fšrsšken gick ut pŒ att anpassa olika hjŠlpmedel till den enskilde. Samarbetet med tekniker visade sig vara avgšrande. Det gŠllde olika manšverkontakter, signalinstrument, samtalshjŠlpmedel m fl. Men fortfarande kommer naturliga reaktioner, handlingar, gester och tecken att vara den gravt utvecklingsstšrde personens huvudsakliga hjŠlpmedel att kommunicera och tolka andras budskap, skriver hon.

 

 

Personalens kunskaper Šr avgšrande

 

BŠst och tyngst Šr avsnitten om vad den enskildes motivation och intresse betyder, om hur man som begŒvningshandikappad tŠnker genom att handla, om att det behšvs sŒ olika lŒng tid fšr inlŠrning, vad man gšr nŠr intresset avtar, pŒ vems initiativ man handlar, om leksaker Šr tillŒtna fšr vuxna m.m.. HŠr kommer Winlunds breda kunskaper som psykolog till sin rŠtt pŒ ett praktiskt plan.

 

Sista delen av boken handlar om personalen. Deras kunskaper och engagemang Šr avgšrande. De mŒste stšdjas systematiskt frŒn arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped och anhšriga och de mŒste ha nŠra till en tekniker. Personalen mŒste ha tid att trŠffas med handledare fšr att gšra upp inlŠrnings- trŠnings- och utvŠrderingsplan m.m.. PŒ en av de tre gruppbostŠderna slocknade intresset fšr fšrsšksverksamheten. Det var helt kopplat till att halva personalen byttes ut.

 

 

UtgŒr frŒn den enskildes behov

 

Det Šr en grundlŠggande bok som Gunnel Winlund skrivit. Den Šr sympatisk dŠrfšr att hon sŒ ingŒende beskriver alla mšdor. Hon utgŒr sŒ sorgfŠlligt frŒn den enskildes behov och mšjligheter och inte frŒn en avancerad datateknik som sšker sin anvŠndare, som i andra fšrsšk i vŒrt land med mŒngdubbel budget.

 

Titeln pŒ boken syftar bl a till "TŠnk om vi kunde fŒ vara med" - inte sŠrskilt fyndigt tycker jag. Underrubriken hade varit bŠttre!

 

 

LŠsvŠrd fšr experter

 

Det stŒr ingenstans till vilka boken vŠnder sig. Den innehŒller dock sŒdant som varje personal borde fŒ veta i sin fortbildning och Šven mycket som anhšriga borde ha glŠdje av. NŒgon fšrteckning šver bra begŒvningshjŠlpmedel finns inte och inte heller stŒr det vart man vŠnder sig, vilka rŠttigheter man har etc. I varje fall det sista borde kanske varit med.

€ndŒ Šr detta tveklšst den viktigaste av lŠrobšcker i Šmnet. Inte minst lŠsvŠrd fšr de experter som pŒ senare Œr engagerat sig fšr att skapa bra hjŠlpmedel Œt dem som bŠst behšver dem.

Karl Grunewald

 

PS

Till boken hšr en 20 minuters video. Som vanligt sŠger bilden mer Šn tusen ord. HŠr finns nerven, kŠnslan och nŠrheten till den det gŠller mer Šn till instrumentet och materialet. HŠr demonstreras utsattheten mer Šn hjŠlpmedlet. En plštslig insyn i begrŠnsningarna och i glŠdjen fšr det som gŒr oss andra fšrbi. Denna video Šr ett utmŠrkt hjŠlpmedel vid undervisningen av vŒrdelever och personal i fortbildning!   DS

 

 

Att lŠsa:

 

TŠnk om ... BegŒvningshjŠlpmedel fšr personer med grav utvecklingsstšrning av Gunnel Winlund, Handikappinstitutet. Stiftelsen ala. 1996, 125 sidor, 180 kr.

Bok och en video 280:- Tel 08 - 620 17 83.