Artikel i Intra 1/2003.

 

 

 

Idealen

och verkligheten

 

Av Ninni Ericsson

 

 

Det Šr stor skillnad mellan mŒlsŠttningarna i LSS och den verklighet som mŒnga personer med utvecklingsstšrning lever i. Det menar Anette Kjellberg i sin doktorsavhandling.

 

 

Titeln pŒ Anette Kjellbergs doktorsavhandling Šr "Delaktighet - ideologi och vardagsliv. Hur man tolkar erfarenheterna hos personer med utvecklingsstšrning".

Fšrfattaren har sjŠlv mŒnga Œrs erfarenhet av arbete bland personer med utvecklingsstšrning. MŒlet fšr avhandlingsarbetet var att fšrbŠttra och fšrdjupa fšrstŒelsen av samspelet mellan personer med utvecklingsstšrning och deras omgivning.

Anette Kjellberg har intervjuat 11 personer med mŒttlig utvecklingstšrning och 12 med lindrig utvecklingstšrning. NŒgot fler Šn hŠlften var kvinnor. Personerna bodde i olika typer av boenden och var sysselsatta i dagcenter av olika slag.

 

 

Delaktighet i vardagslivet

 

Det ena temat fšr undersškningen ršr sig kring den delaktighet som personerna kŠnner i sin vardag, pŒ arbetet och i fritidsverksamheter. "Vem bestŠmmer vad du ska gšra pŒ fritiden?", "Kan du bestŠmma om nŒgot pŒ dagcentret?" Šr exempel pŒ nŒgra frŒgor som stŠlldes.

Det andra temat Šr den delaktighet i samhŠllet som fŒr sitt uttryck i att man gŒr och ršstar i allmŠnna val. Anette Kjellberg intervjuade personerna fšre och efter 1998 Œrs val. Hur hade personerna blivit informerade infšr valet? Vilka frŒgor tyckte de var viktiga? I vilken utstrŠckning gick de och ršstade?

 

 

Klyfta mellan LSS och verkligheten

 

Fšrfattaren diskuterar sina resultat i relation till den allmŠnna ideologi kring allas rŠtt till delaktighet som finns uttryckt i bl a LSS och som har rštter tillbaka till 1960-talet.

Hon menar att det finns en klyfta mellan det som uttrycks i LSS och den delaktighet som man lyckas uppnŒ i praktiken och att personal dŒ ibland hamnar i ett dilemma. Det bŠsta i den situationen anser hon vara att lyssna till varje brukares egna šnskemŒl. "Att respektera varje brukares rŠttigheter och att utveckla metoder fšr att fšrbŠttra brukarens egna mšjligheter att delta i beslut blir en utmaning fšr de professionella i deras praktiska arbete". Hon ifrŒgasŠtter om ideologins krav pŒ oberoende bšr ersŠttas av varje individs mšjlighet att vŠlja om han eller hon vill bli oberoende i vardagen.

 

 

NŒgra reflektioner:

 

¥ FrŒgan om den som har en utvecklingsstšrning ska vŠlja sjŠlv om han eller hon vill eller inte vill bli oberoende, Šr i och fšr sig intressant, men kan ocksŒ leda till farlig passivitet frŒn omgivningen. Det Šr som om man skulle slŠppa de allmŠnna mŒlen fšr jŠmstŠllhet mellan kšnen fšr att enskilda kvinnor ansett sig inte vilja bli jŠmstŠllda. Ideologin som en plattform fšr arbetet Šr naturligtvis livsviktig. Att stŠndigt anstrŠnga sig fšr att uppfylla de hšgt stŠllda mŒl fšr delaktighet som stŠlls i bl a LSS utesluter inte respekt fšr individen.

 

¥ Anette Kjellberg ser ett gap mellan ideal och verklighet. Det Šr ŠndŒ ganska naturligt - pŒ trettio Œr gŒr det inte att Œstadkomma en fullkomlig vŠrld. SjŠlv ser jag i hennes resultat att 10 av 23 Šr oberoende i sina beslut nŠr det gŠller fritiden, att hŠlften Šr beroende av ett samspel med personal pŒ arbetet fšr sina beslut, (vem Šr inte det?) och att bara tre Šr helt beroende bŒde nŠr det gŠller arbete och fritid. Dessa senare Šr mŒttligt utvecklingsstšrda. Att flera av de 23 informerar sig om stora och smŒ samhŠllsfrŒgor och gŒr och ršstar Šr nŒgot stort i sig.

 

¥ Avhandlingen innehŒller intressanta och tankevŠckande resultat som var och en som arbetar med personer med utvecklingsstšrning borde fundera šver och diskutera. Det Šr dŠrfšr mycket synd att den Šr skriven pŒ engelska. 

 

 

 

 

Att lŠsa:

 

 

Anette Kjellberg. Participation-Ideology and Everyday Life - How to understand the experiences of persons with learning disabilities. 133 sidor. 2002. Linkšpings och …rebro universitet, Institutet fšr handikappvetenskap. Pris 200 kr. Kan bestŠllas via e-post: anette.kjellberg@inr.liu.se