Artikel i Intra 1/2003.

 

 

 

Handikappolitik

 

Av Karl Grunewald

 

 

 

En svŒrt funktionshindrad finsk kŠmpe sa en gŒng:  "Handikapp Šr varken ett medicinskt, pedagogiskt, socialt eller ekonomiskt problem. Pengar finns det nog, men i fel fickor. Handikapp Šr ett politiskt problem."

 

 

 

Det verkar som om vŒr regering lyssnat pŒ honom dŒ man hŠromŒret la fram propositionen FrŒn patient till medborgare - en nationell handlingsplan. NŠr det gŠller statliga utredningar och planeringar gŠller sŠllan den gamla lŠsarsŒngen "Lšftena kunna ej svika, nej de stŒr evigt kvar".

Men nu har regeringen gjort en fšrtjŠnstfull uppfšljning av den nationella handlingsplanen och man aviserar en liknande uppfšljning vart tredje Œr.

 

 

TillgŠnglighet

 

Fšr de statliga myndigheterna har ett tillgŠnglighetscenter med sex anstŠllda startas och fšrlagts till Handikappombudsmannen. DŠr har man bl a tagit fram ett underlag fšr krav pŒ hur tillgŠngligheten skall ška till myndigheternas lokaler och hur informationen ska bli begriplig fšr alla. Nu skall myndigheterna upprŠtta handlingsplaner fšr att fšrverkliga detta. Regeringen har utfŠrdat en fšrordning om det. Handikappombudsmannen skall ge rŒd och stšd och rapportera till regeringen hur det gŒr.

 

 

Sektoransvar

 

Regeringen har Œlagt 15 statliga myndigheter att ta ett sektoransvar fšr genomfšrandet av de handikappolitiska mŒlen. I sina Œrliga regleringsbrev till myndigheterna ska regeringen precisera uppdragen och begŠra Œterrapportering. Det Šr frŒga om sŒdant som

 

¥ hur man kan ška andelen arbetsgivare som Šr positiva till att anstŠlla med funktionshinder,

¥ hur man inom byggbranschen ska kunna beakta tillgŠnglighten bŠttre,

¥ hur den kulturhistoriska miljšn ska gšras tillgŠnglig,

¥ hur man kan bygga upp ett system som kan beskriva levnadsfšrhŒllanden fšr personer med funktionshinder och deras rehabilitering och habilitering,

¥ hur man ska ška andelen personer med funktionshinder som kan utnyttja olika transportsystem

 

HŠr Šr det ord och inga visor som gŠller!   

 

 

Design fšr alla

 

"Design fšr alla" innebŠr bland annat att produkter, bruksfšremŒl, byggnader, inomhus- och utomhusmiljšer bšr vara tillgŠngliga och anvŠndbara fšr alla sŒ lŒngt detta šver huvud taget Šr mšjligt.

Hšgskoleverket har kartlagt hur undervisningen bedrivs i arkitekt- och designutbildningarna i dessa frŒgor. Behovet av forskning Šr stort! - En inventering av tillgŠngligheten till samtliga universitet och hšgskolor har gjorts. Och en handlingsplan fšr att avhjŠlpa fel och brister.

 

 

Individuella planer

 

Regeringen rapporterar om vad Socialstyrelsen gjort fšr att ška anvŠndandet av individuella planer (Meddelandeblad 13/02). Nu sŠger man att man vid behov skall ge Socialstyrelsen och lŠnsstyrelserna ytterligare uppdrag inom omrŒdet.

Jo, behov kommer sŠkert att finnas. Dessutom borde regeringen Šndra LSS sŒ att det blir obligatoriskt fšr kommunerna, precis som det Šr fšr landstingen, att gšra upp en plan fšr habilitering.

 

 

Ett tillgŠngligt samhŠlle fšr alla

 

Det andra planeringsomrŒdet har rubriken "Ett tillgŠngligt samhŠlle fšr alla" (trots att det fšrra i mycket handlar om samma!). HŠr redovisar man de nya reglerna fšr att vallokaler ska bli tillgŠngligare och Šven kommunens lokaler fšr politisk verksamhet.

Det har gjorts en omfattande kartlŠggning och analys av lŠget inom transportomrŒdet. I Œr kommer det att presenteras en strategi fšr att sŠkerstŠlla en tillgŠnglig kollektivtrafik till 2010.

Man har Šven analyserat fŠrdtjŠnsten med resultatet att regeringen skall se šver lagstiftningen som styr den.

LŠnstrafikbolagen och handikappfšrbunden har utbildat personal inom kollektivtrafiken i handikappfšrstŒelse.

 

 

En skola fšr alla

 

Ett lŒngt avsnitt har rubriken En skola fšr alla. Det leder fšr lŒngt att hŠr rŠkna upp vad som gjorts och - det mesta - vad som ŒterstŒr att gšra.

Regeringen har inrŠttat Specialskolemyndigheten, som ansvarar fšr undervisningen av dšva och hšrselskadade elever, och Specialpedagogiska institutet, som ansvarar fšr konsulenterna och fšr olika resurscentra. Institutet har Šven ansvar fšr undervisningen av vuxna, fšr vilka det nu finns extra pengar fšr att utveckla lŠromedel. €ven sŠrvux fŒr pengar fšr att ška undervisningstiden och gruppernas storlek.

Man fŒr en kŠnsla av att regeringen nu gšr allt fšr att rehabilitera skolan efter 90-talets nerrustning. Men mycket tar tid och under tiden škar pŒfrestningarna. Man betonar att mŒlet Šr en skola  som ska kunna mšta olika behov hos alla barn,  ungdomar och vuxna med funktionshinder. DŠrigenom skall mšjligheterna fšr dessa elever att gŒ i den skola som ligger i nŠrheten av hemmet och bo tillsammans med sina fšrŠldrar ška.

Riksdagen har antagit en lag om fšrbud mot diskriminering av studenter vid och sškande till universitet och hšgskolor. Det ršr sig bŒde om tillgŠnglighet och anvŠndbarhet.

Numera kan studerande med funktionshinder vid folkhšgskolor fŒ sŠrskilt undervisningsstšd. De flesta av dem som hitintills fŒtt sŒdant har andra funktionshinder Šn ršrelsehinder.

 

 

Diskriminering

 

Det tredje stora omrŒdet fšr insatser kallar regeringen fšr Ett bŠttre bemštande. DŠr beskrivs fšrst frŒgorna om diskriminering. Den "sittande" DiskrimineringskommittŽn skall švervŠga om de behšvs en gemensam lagstiftning mot diskriminering av personer med funktionshinder som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhŠllsomrŒden.

Riksdagen har redan beslutat om ett tillŠgg till regeringsformen i vŒr grundlag dŠr det kort och gott stadgas att "det allmŠnna skall motverka diskriminering av mŠnniskor".

I švrigt beskrivs program fšr "en arbetsmarknad fšr alla", program fšr att ška kompetensen om bemštande av personer med funktionshinder hos politiker, anstŠllda inom den offentliga sektorn m.fl., mera pengar till handikappforskning m.m..

 

 

Brukarstšd

 

Ett nytt inslag Šr en pŒgŒende fšrsšksverksamhet med personligt brukarstšd. Regeringen avsatte fšrra Œret ytterligare 10 miljoner fšr sŒdant stšd. Verksamheten bedrivs inom handikapporganisationerna och ska utvŠrderas inom nŒgot av landets centra fšr handikappforskning.

NŠrliggande Šr en annan fšrsšksverksamhet med servicedeklarationer vid ett femtontal statliga myndigheter. Syftet med en sŒdan Šr att ška medborgarinflytandet. Statskontoret ska lŠmna sin utvŠrdering i Œr. …verhuvudtaget anser regeringen att det bšr utvecklas modeller fšr hur den enskilde kan klaga till ett forum utanfšr den organisation det gŠller. MŒnga kommuner har redan inom ramen fšr sina kvalitetssystem egna ombudsmŠn eller egna klagomŒlsfunktioner.

 

 

AnmŠlningsplikt

 

En enda nyhet om LSS kan man finna i skriften och det gŠller personalens skyldighet att anmŠla allvarliga missfšrhŒllanden inom omsorgerna till socialnŠmnden. Nu aviserar regeringen att den "bereder frŒgan" om att infšra samma bestŠmmelse som finns i socialtjŠnstlagen i LSS.

Vi har i Intra upprepade gŒnger pŒtalat det anmŠrkningsvŠrda i att de svŒrast funktionshindrade vi har i vŒrt samhŠlle inte har detta skydd. Nu Šntligen bŠr der frukt.

 

 

Slutsats

 

Denna skrift avslšjar hur alla samhŠllsfunktioner - hela samhŠllet! - mŒste anpassas med hŠnsyn till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Och hur tršgt det Šr. Och hur lŒng tid det kommer att ta. Men uppenbart har regeringen gett sig den pŒ att det ska ske.

 

Att lŠsa:

 

Uppfšljning av den nationella handlingsplanen fšr handikappolitiken. Regeringens skrivelse 2002/03:25. 93 sidor. Kan laddas ner frŒn: www.regeringen.se