Artikel i Intra 1/2005.

 

 

 

 

 

Grymhetens ideologi fanns Šven hos oss

 

 

 

Vi som Šr engagerade i funktionshindrades situation har sŠrskild anledning att minnas befrielsen av fŒngarna i koncentrationslŠgren fšr 60 Œr sedan. Det var slutpunkten pŒ nazisternas program fšr fšrintelse. Fšrutom miljoner judar, zigenare, homosexuella m fl sŒ mšrdades ocksŒ šver 70 000 funktionshindrade barn och vuxna. De tillhšrde de medborgare som officiellt definierades som mindervŠrdiga och som fšrst av alla togs av daga. MŒnga anstŠllda - personal, specialpedagoger, lŠkare - blev medskyldiga, en del genom att aktivt verka fšr den nya ideologin, andra genom sin tysta medverkan.

 

€ven i vŒrt land blev personer med utvecklingsstšrning stŠmplade som mindervŠrdiga. De utmŒlades som det stora hotet mot samhŠllets framsteg. En statlig kommission betecknade dem - utan protester - som avfallsprodukter som oavbrutet alstras enligt Šrftlighetslagarna (SOU 1936:59). TvŒngssterilisering och anstaltsfšrvaring blev konsekvensen.

 

€ven om attityderna har svŠngt sedan dess, Šr det lŒngt kvar tills personer med funktionshinder i praktiken tillerkŠnns ett fullt mŠnniskovŠrde och full delaktighet. Honnšrsord som dessa har blivit sŒ sjŠlvklara i politiska program och proklamationer att de skyler bristerna. AllmŠnheten bšrjar tro att tillstŒndet Šr gott. I verkligheten ifrŒgasŠtter allt fler politiker den befintliga lagstiftningen, kommuner saboterar rŠtten till insatser och den normala arbetsmarknaden Šr i praktiken stŠngd fšr personer med utvecklingsstšrning. Till och med den ringa habiliteringsersŠttningen ifrŒgasŠtts i kommun efter kommun.

 

Det Šr svek av detta slag som gšr det nšdvŠndigt att hŒlla de historiska sambanden levande.

Karl Grunewald