Artikel i Intra 2/2000.

 

 

En ny syn pŒ

utvecklingsstšrning

 

Nu Šr det dags att tŠnka nytt! Alltfšr mycket av dagens stšd till personer med utvecklingsstšrning bygger pŒ gŒrdagens problemformuleringar. Men utvecklingen stŒr aldrig stilla. Det som var banbrytande fšrnyelse igŒr Šr vardag idag. Och nya problem krŠver nya lšsningar.

 

Antalet utvecklingsstšrda har sedan 1950-talet minskat till mindre Šn en tredjedel. Framfšr allt Šr det den lindriga utvecklingsstšrningen som genom fattigdomens fšrsvinnande minskat sŒ kraftigt. Idag har dessa - de som under sina skolŒr gŒr i grundsŠrskola - sensoriska, motoriska och neuropsykiatriska problem. SŠrskilt de senare har under de senaste Œren škat i antal. De svŒrigheter och sociala komplikationer som dessa personer mšter nŠr de blir vuxna kommer att leda till krav pŒ alternativa former fšr rŒd och stšd.

 

I stort har antalet utvecklingsstšrda stabiliserats i vŒrt samhŠlle. Den viktigaste fšrŠndringen hos personer med mŒttlig och grav utvecklingsstšrning Šr den škade livslŠngden och en fšrbŠttrad funktionsfšrmŒga tack vare bostŠder i det šppna samhŠllet, individualiserade omsorger och fšrbŠttrade tekniska och andra hjŠlpmedel.

 

Forskningen har lett fram till alltfler diagnoser och specifika syndrom dŠr begŒvningshandikappet endast Šr en faktor som dessutom mŒnga gŒnger inte ens alltid Šr den viktigaste. Denna škade differentiering avslšjar tydligare Šn tidigare den stora spŠnnvidden av behov inom gruppen utvecklingsstšrda. En konsekvens av detta kommer med all sannolikhet att bli ett ifrŒgasŠttande av nuvarande begrepp och beteckningar. €r det verkligen meningsfullt att behŒlla begreppet utvecklingsstšrning som ett samlande namn fšr sŒ mŒnga olika funktionshinder?

 

Vi anser att barn, ungdomar och vuxna med en lindrig utvecklingsstšrning bšr betecknas som personer med inlŠrningshinder som kan ge inlŠrningshandikapp av olika slag. De med mŒttlig och grav utvecklingsstšrning bšr betecknas som personer med flerfunktionshinder, som ger olika flerhandikapp i det sociala samspelet.

 

Kommunaliseringen av stšdet till funktionshindrade blev inte vad vi hade hoppats. Stšdets kvalitet Šr intimt fšrknippat med personalens kompetens och utbildningsnivŒ. Och dŠr har en drastisk fšrsŠmring skett. Respekten fšr de specifika kunskaperna kring begŒvningshandikappet och dess komplikationer hŒller pŒ att gŒ fšrlorad. Det Šr delvis en fšljd av den fšršdande sammanslagningen mellan handikappomsorger och ŠldrevŒrd som skett i de flesta kommuner. Detta kan leda till en total nivellering av insatserna.

 

LSS mŒste revideras! T.o.m. forskare har visat hur rŠttigheterna urholkats. TillŠmpningen Šr stelbent och byrŒkratisk. Insatserna Šr inte anpassade efter nutida krav. RŒd och stšd som en rŠttighet har havererat som fšljd av ett ovŠrdigt juridiskt paragrafrytteri runt begreppet habilitering.

 

I detta nummer av INTRA tar vi de allvarliga frŒgorna pŒ allvar: Vi bjuder pŒ ett helt block som, utifrŒn de fakta som finns om dagens insatser, diskuterar framtidens omsorger och om hur vŒr syn pŒ utvecklingsstšrning som funktionshinder bšr fšrŠndras.

 

Vi tror att det Šr dags att tŠnka nytt.

Karl Grunewald och Hans Hallerfors