Artikel i Intra 3/2003.

 

 

 

 

TillgŠnglighet

 

Av Hans Nilsson

 

 

I en mindre stad sšder om DalŠlven bor Marie-Louise och Daniel. De har bŒda gŒtt i sŠrskolan och har haft skiftande sysselsŠttningar. Som sŒ mŒnga andra i deras situation har de haft en omvŠnd karriŠr. Det bšrjade med arbete pŒ en mera šppen arbetsmarknad, som fanns en gŒng. Via Samhall har de bŒda motvilligt fŒtt se dagcentret som det enda alternativet fšr att fylla dagarna med nŒgot meningsfullt. De har upplevt detta som en gradvis degradering av sitt vŠrde. Meningen var ju att det skulle vara omvŠnt, att den dagliga verksamheten skulle kunna leda till ett arbete pŒ den šppna arbetsmarknaden.

 

Fšr nŒgra Œr sedan fick de ett barn som blev omhŠndertaget redan pŒ BB. Daniel och Marie-Louise upplevde att de aldrig har fick nŒgon chans att ta hand om sitt barn och de kan inte fšrstŒ skŠlen till omhŠndertagandet. KŠnslorna av utanfšrskap och mindervŠrde fšrstŠrktes och blandades med upplevelsen av att vara rŠttslšsa och orŠttvist behandlade.

 

Daniel bšrjade tycka att det var Marie-Louises fel att de inte fick behŒlla barnet. Han tappade humšret och fšrhŒllandet antog mer och mer karaktŠren av fšrtryck. Marie-Louise funderade pŒ att lŠmna honom, men hade inte kraft till det.

 

De deltog bŒda i en trŠffpunktsverksamhet anordnad av kommunen. Victoria som jobbade pŒ trŠffpunkten fick klart fšr sig att Marie-Louises situation var ohŒllbar. Hon berŠttade om kvinnojouren och det sŠrskilda stšd till kvinnor utsatta fšr misshandel eller fšrtryck som fanns inom socialfšrvaltningens familjemottagning. DŠrigenom kunde hon fŒ kontakt med de verksamheter som kunde ge henne det sŠrskilda stšd hon behšvde.

 

Flera kommuner har framgŒngsrikt arbetat med tillgŠnglighet fšr personer med funktionshinder. Det har pŒ de flesta hŒll handlat om tillgŠnglighet i fysisk bemŠrkelse, fasade trottoarkanter och rullstolsramper med mera. Men hur Œstadkommer man tillgŠnglighet fšr dem som har svŒrigheter att ta till sig information, bristande kunskaper om samhŠllet och har svaga sociala nŠtverk? Vad betyder tillgŠnglighet fšr personer med utvecklingsstšrning?

 

Fšr att de ska kunna fŒ stšd nŠr de behšver krŠvs kontinuitet i kontakterna, annars kan de aldrig kŠnna tillrŠckligt fšrtroende fšr att be om hjŠlp med sŒdant som kan vara svŒrt att tala om. Den kontinuiteten uppstŒr i allmŠnhet inte nŠr man ska boka tid och sedan har en timme pŒ sig att beskriva sitt problem och begŠra stšd.

 

RŒd och stšd i form av samtal kan ge kontinuitet, men det finns en risk fšr att kontakten upphšr under perioder dŒ man tycker att man inte har nŒgot speciellt att samtala om, och det Šr inte sŠkert att man Œterkommer nŠr man behšver det.

 

Att vardagsstšdet Šr nšdvŠndigt fšr personer i grŠnslandet mellan att klara sig sjŠlv och att behšva stšd Šr uppenbart. Att mŒnga stŒr utan det Šr ocksŒ uppenbart, liksom att mŒnga far mycket illa. Det finns de som har gŒtt under i tysthet fšr att de inte visste vart eller till vem de skulle vŠnda sig. Detta Šr en av de grymma konsekvenserna av kommunernas nŠstan samfŠlliga nonchalans av skyldigheten att bedriva uppsškande verksamhet. Det som inte syns finns inte.

 

I dessa tider dŒ kommunerna sšker vŠgar att undvika att ge stšd fšr att hŒlla nere utgifterna, borde man kanske stanna upp och tŠnka efter. En liten utgift idag sparar in en stor i morgon.

 

En vŠl utbyggd och fungerande trŠffpunktsverksamhet kan ge vardagsstšd och mŠnsklig kontakt. I fšrlŠngningen kan det leda till att man inte behšver begŠra mera omfattande LSS-insatser som exempelvis gruppbostad. En trŠffpunkt med tvŒ heltidsanstŠllda, som kan serva omkring 20 personer kostar mindre Šn vad insatserna gruppbostad och daglig verksamhet kostar fšr tvŒ personer.

 

Vad man sparar i minskat mŠnskligt lidande kan dŠremot inte mŠtas.

 

Mštesplatsen Tian i Halmstad, var en fšrsšksverksamhet, en trŠffpunkt med mŒlet att ge vardagsstšd till personer som Marie-Louise och Daniel. Flera hade nŠrmast ošverstigliga problem och mŒdde mycket dŒligt. Tian fick och har fortfarande en central roll i deras tillvaro som med Œren har fšrbŠttrats betydligt.

 

Men det Šr trist att verksamheten idag har otillrŠckliga resurser och Šr helt beroende av fondmedel och frivilliga insatser. Och det Šr obegripligt att de ansvariga inte ser de ekonomiska vinsterna med denna typ av stšd till funktionshindrade.

 

Marie-Louise har ett funktionshinder som gšr det omšjligt fšr henne att pŒ egen hand orientera sig i ett komplicerat samhŠlle. FrŒgan man mŒste stŠlla sig Šr: Ska Marie-Louise i praktiken ha samma rŠtt som alla kvinnor att fŒ hjŠlp att ta sig ur ett destruktivt fšrhŒllande? Eller ska hon undanhŒllas den rŠtten eftersom den inte Šr tillgŠnglig fšr henne?

 

------------------------------

 

Hans Nilsson Šr bl a initiativtagare till mštesplats 10:an i Halmstad, en trŠffpunkt fšr personer med lindrig utvecklingsstšrning.