Artikel i Intra 4/2002.

 

 

Tores ršst

 

Av Hans Nilsson

 

 

 

TORE €R EN UNG MAN i trettioŒrsŒldern. Jag trŠffar honom ganska ofta i en fšreningsverksamhet.

Han flyttade frŒn en gruppbostad till egen lŠgenhet fšr ett Œr sedan. Han fŒr stšd frŒn personal i sitt hem nŒgon gŒng per vecka.

 

TORE HAR F…RTIDSPENSION. Sedan flera Œr har han daglig verksamhet enligt LSS pŒ ett fšretag som tillverkar detaljer till byggnadsindustrin.

I vŒras bšrjade han pŒ en orienteringskurs inom kunskapslyftet, arrangerad av ett studiefšrbund. Kursen var pŒ halvtid och han hade sin dagliga verksamhet pŒ halvtid.

Han fick habiliteringsersŠttning om 37 kr per dag frŒn kommunen. NŠr han bšrjade pŒ orienterings-kursen berŠttade han fšr mig att han skulle fŒ behŒlla hela sin habiliteringsersŠttning.

 

 

N€R H…STTERMINEN B…RJADE, startade en ny orienteringskurs. Tore tyckte att det hade varit bra under vŒren och ville fortsŠtta under hšsten. Han gŒr halvtid pŒ kursen och har kvar sin dagliga verksamhet pŒ halvtid.

En bit in pΠterminen ringer Lena, en f.d. arbetskamrat till mig. Hon arbetar i handikappomsorgen och brukar komma hem till Tore varje vecka.

Hon berŠttar att nŒgon hšrt av sig frŒn dagcenterorganisationen och ifrŒgasatt Tores habiliterings-ersŠttning. Han "jobbar" ju bara halvtid och borde dŒ bara fŒ halv ersŠttning. Eftersom han fick hel ersŠttning fšrra terminen, borde han inte fŒ nŒgon ersŠttning alls den hŠr terminen.

 

 

JAG BLIR UPPR…RD šver fšrslaget att behandla Tore pŒ det hŠr sŠttet och ger Lena min syn pŒ habiliteringsersŠttningen: Den Šr ingen lšn, den Šr en ersŠttning avsedd att vara en stimulans fšr den som deltar i verksamhet som Šr utvecklande och bra fšr personen. Daglig verksamhet Šr till fšr den enskildes nytta och vŠlbefinnande. Det Šr inte nŒgot lšnearbete.

Jag pŒpekar ocksŒ att jag tror att effekten av att beršva Tore ersŠttningen kommer att vara negativ. Han kommer att bli arg och ledsen och i vŠrsta fall kommer han att tappa lusten att delta i nŒgra aktiviteter.

Lena sŠger att hon genast ska ta upp mina argument med sin chef, omrŒdeschefen fšr gruppbostŠderna, tydligen Šr det hon som har avgšrandet i sin hand.

 

N€R VI LAGT P kommer jag pŒ ytterligare ett argument: Eleverna som gŒr pŒ SŠrVux fŒr habiliteringsersŠttning. DŒ bšr de som deltar i orienteringskurserna ocksŒ fŒ det, Šven om kursen har en annan huvudman.

Jag ringer Œterigen upp Lena. Hon berŠttar att hon redan talat med chefen. Vid samtalet hade hon informerat denne att jag blivit mycket irriterad. DŒ hade chefen Šndrat sig och Tore fick behŒlla sin ersŠttning.

 

VI SKRATTAR T att omrŒdeschefen tydligen har stor respekt fšr mig, jag kŠnner mig nŠstan lite smickrad.

Men vid nŠrmare eftertanke ger historien mig dŒlig smak i munnen.

Man tŠnkte beršva Tore sin lilla ersŠttning pŒ tveksamma grunder, och Šndrar sig nŠr man fŒr veta att nŒgon annan fŒtt vetskap om situationen och kanske kommer att hjŠlpa Tore att ta strid i frŒgan.

 

MAN RESPEKTERAR MIG, men man ringaktar Tore. NŠr han stŒr sjŠlv behšver man inte bry sig om honom. Ensam har han ingen ršst eller fšrmŒga att formulera en protest. Han kan bara knyta nŠven i fickan, och hans mšdosamt uppbyggda sjŠlvkŠnsla fŒr sig Šnnu en tšrn. De som krŠnker honom Šr de som har till uppgift att ge honom fšrutsŠttningar fšr ett gott liv.

 

JAG HAR SETT FLERA exempel pŒ detta dolda fšrtryck. KrŠnkningar som ingen fŒr veta om, dŠr den som krŠnker inte ens inser vad som sker.

NŠr mŠnniskor med utvecklingsstšrning beršvades frihet och rŠttigheter och skildes frŒn sina familjer var fšrtrycket tydligt. Alla kunde se det och fšrstŒ, Œtminstone i backspegeln.

 

MEN HUR UTBRETT Šr detta dolda fšrtryck? NŠr fŒr vi fŒ veta, nŠr fŒr vi hšra berŠttelserna? Det Šr alltid lŠtt att fšrdšma det fšrflutna, men griper inte trŒdarna frŒn fšrr in i vŒr samtid? Vi mŒste alltid vara pŒ vŒr vakt och gŒng pŒ gŒng korrigera oss sjŠlva. Hur arbetar vŒra kommuner med attitydfrŒgorna? Det handlar om att fšrsvara mŠnniskovŠrdet och det angŒr oss alla pŒ djupet.

 

 

Hans Nilsson Šr bl a initiativtagare till mštesplats 10:an i Halmstad, en trŠffpunkt fšr personer med lindrig utvecklingsstšrning.