Ledare i Intra 4/2003.

 

 

 

I det hŠr numret av Intra ger vi plats Œt handikappminister Berit Andnor. Det hŠr Šr vŒr šnskelista till henne!

 

VarsŒgod ministern!

 

SŒ hŠr kan du fšrbŠttra fšr funktionshindrade!

Det Šr bara att bšrja bocka av!

 

 

¥ Se šver lagstiftningen

Det behšvs en sammanhŒllen rŠttighetslag som inkluderar alla med funktionshinder. DŠr ska

stšdet basera sig pŒ den enskildes behov och inte pŒ diagnos. 

 

¥ …ronmŠrkta pengar till kommunerna

Kommunerna klarar idag inte av att ta sitt ekonomiska ansvar fšr handikappomsorgen. Det behšvs en handlingsplan med šronmŠrkta pengar fšr att komma tillrŠtta med missfšrhŒllandena.

 

¥ FšrstŠrk Socialstyrelsen

Socialstyrelsen mŒste fŒ befogenheter att samordna, styra och utveckla lŠnsstyrelsernas tillsyn.

Ge Socialstyrelsen uppdrag att skriva anvisningar. Det behšvs allmŠnna rŒd och fšreskrifter om

bla ledsagarservice, bitrŠde av kontaktperson och daglig verksamhet.

 

¥ RŒd och stšd

Det finns stor risk fšr att Landstingsfšrbundet fŒr sin vilja fram att rŒd och stšd ska utgŒ ur LSS. StŠll dig pŒ de funktionshindrades sida och Œterskapa insatsen rŒd och stšd sŒ som det var planerat.

 

¥ Vuxenhabilitering

Inom vuxenhabiliteringen rŒder det kaos. Inget landsting Šr likt de andra. TillsŠtt en snabbutredning!

 

¥ Kontaktperson

BitrŠde av kontaktperson Šr den mest eftersškta insatsen som inte tillgodoses.

Ge stimulanspengar!

 

¥ Bostad

LSS mŒste fšrtydligas vad gŠller sŠrskilt anpassad bostad fšr vuxna och servicebostad. Risken fšr ŒtergŒng till institutioner Šr stor!

 

¥ OmvŒrdnad

Infšr rŠtten till omvŒrdnad enligt LSS i egen bostad.

 

¥ Psykiskt funktionshindrade

€ndra kriterierna fšr psykiskt funktionshindrade i LSS fšrsta paragraf och ge dem rŠtt till daglig verksamhet.

 

¥ FšrelŠggande

Ge lŠnsstyrelserna skyldigheter att meddela fšrelŠggande och fšrbjuda fortsatt verksamhet enligt LSS vid missfšrhŒllanden, pŒ samma sŠtt som i SocialtjŠnstlagen.

 

¥ FšrbŠttra personalsituationen

Kompetensen inom handikappomsorgen mŒste ŒterupprŠttas. SŒ mŒste t ex ett Œrs grundutbildning vara ett krav fšr att fŒ kalla sig vŒrdare eller personlig assistent. Ska vi klara av personalrekryteringen i framtiden mŒste arbete i handikappomsorg bli eftertraktade och respekterade yrken.

 

¥ TillgŠnglighet fšr alla

Antingen mŒste man gŒ subventionsvŠgen eller ocksŒ krŠvs det lagstiftning fšr att fŒ fart pŒ tillgŠnglighetsarbetet. Det Šr dags att vŠlja!

 

¥ Avgift

RŠtta till missfšrstŒnden kring avgift och hyra fšr bostad enligt LSS, sŒ som Riksfšrbundet FUB och Socialstyrelsen har skrivit till dig om.

 

¥ HabiliteringsersŠttning

Se till att kontant habiliteringsersŠttning utgŒr till alla i daglig verksamhet.

 

¥ Kvalitet

LSS behšver bestŠmmelser om att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas fortlšpande och om dokumentation av att beslut om en stšdinsats har genomfšrts.

 

¥ Aktiv kamp mot Europas institutioner

Ca en miljon personer med utvecklingsstšrning i Europa bor pŒ institutioner dŠr deras mŠnskliga rŠttigheter fšrnekas dem. Trots det Europeiska handikappŒret Šr det tyst om den saken. Det Šr dags att Sverige hšjer ršsten!

 

Karl Grunewald och Hans Hallerfors