Citatet:

Välgörenhet hindrar utveckling

”Välgörenhet löser inte det utanförskap människor med funktionshinder upplever. Det kan istället bromsa utvecklingen mot ett samhälle för alla.

Varje dag stängs människor med funktionshinder ute från samhället. Det handlar till exempel om studier och jobb. Många hindras också från att få det stöd som lagen ger dem rätt till. Det finns många orsaker, men en del handlar om omgivningens attityder.

Människor med funktionshinder har alltför länge betraktas som mottagare av vård och omsorg - som behöver hjälp. Att människor med funktionshinder främst är medborgare med rättigheter och skyldigheter som alla andra får sällan genomslag. Det gäller till exempel när olika beslut fattas.

Den offentliga retoriken avspeglar också synen på människor med funktionshinder. När till exempel maktförhållandet mellan kvinnor och män diskuteras kallas det ”maktstrukturer”. De hinder människor med olika etnisk bakgrund stöter på i samhället benämns ”strukturell diskriminering”. Men handlar det om personer med funktionshinder och omvärlden används ordet ”bemötande”.

Välgörenhet delar upp människor i ”vi” och ”dem” - givare och mottagare. Välgörenhet bygger på givarens villkor. Det hör inte hemma i ett samhälle där människor ska vara jämlika och delaktiga.”

Handikappombudsmannen Lars Lööw