Artikel i Intra 1/2003.

 

 

 

 

 

Hur gick det i Norge?

 

Av Karl Grunewald

 

 

 

Fšr tolv Œr sedan švertog kommunerna ansvaret fšr omsorgerna om utvecklingsstšrda i Norge. Under Œren 1991 och 1992 flyttade de allra flesta ut frŒn anstalterna. Men sedan stagnerade utvecklingen.

 

 

Jan Tšssebro gjorde en avstŠmning av lŠget fšre reformen (1989) och Šven nŒgra Œr senare (1994). Han visade dŒ att fšrvŠntningarna hade infriats vŠl vad gŠller bostŠder och graden av sjŠlvbestŠmmande, men inte i lika hšg grad vad gŠller daglig verksamhet. Fritidsaktiviteterna hade t.o.m. fšrsŠmrats.

 

 

Trenden Šr negativ

 

Nu har Tšssebro tillsammans med Hege Lundeby gjort en ny avstŠmning (2001). TyvŠrr visar den att det stora sprŒnget i bšrjan av 90-talet har fšljts av en stagnation. Det var som om alla resurser tog slut. Man kan t o m tala om en negativ trend pŒ lŒng sikt. SŒ t ex har kontakten med familj och syskon nŠstan fallit tillbaka till situationen fšre reformen. Fšr fšrŠldrarnas del kan detta dock till viss del fšrklaras av škad Œlder. Samma sak med fritidsaktiviteter: De har gradvis minskat.

MŒnga har hŠvdat att det tar tid med den sociala integreringen. I viss mŒn stŠmmer detta med antal kontakter med grannar - dŠr har det varit en svag positiv utveckling. Och sakta men sŠkert har fler utvecklingsstšrda fŒtt Šgodelar och en škad inkomst.

 

 

MŒnga i skyddat arbete

 

Antalet timmar som omsorgstagarna deltar i daglig verksamhet har škat liksom lšnen dŠr. De som producerar fŒr ca 7 kr om dagen, men variationerna Šr stora. Utvecklingen mot arbetsmarknaden varit svagt positiv, men antalet utan daglig verksamhet har škat.

 

SŒ hŠr fšrdelar sig de dagliga aktiviteterna:

 

4% av de utvecklingsstšrda har ett lšnearbete eller trŠnar till ett sŒdant.

 

30% har skyddat arbete (škat sedan 1994).

 

55% deltar i daglig verksamhet.

 

10% har ingen sŒdan aktivitet (škat sedan 1994).

 

2% gŒr i utbildning

 

 

GruppbostŠder med Šldreboende

 

Kommunerna har lagt ner mer arbete pŒ att ge bostad Œt behšvande Šn att fšrbŠttra fšrhŒllanden fšr dem som redan har bostŠder.

 

Fšrdelningen av bostŠder:

 

21% har en egen bostad (škat betydligt sedan 1994).

 

29% har fullvŠrdiga lŠgenheter i ett och samma hus eller i dess nŠrhet ofta med en trŠfflokal.

 

44% bor gruppbostŠder.

 

5% bor i bokollektiv med enkelrum och gemensamhetsrum (minskat sedan 1994).

 

 

En klart negativ tendens Šr att allt fler bor i kommunala institutionsomrŒden.

Antal platser i en och samma gruppbostad har škat sedan 1994. DŒ hade tre procent av gruppbostŠderna Œtta eller fler platser. 2001 hade siffran škat till 11 procent.

 

BostŠdernas placering i samhŠllet:

 

18% ligger pŒ eller nŠra ett tidigare institutionsomrŒde.

 

51% ligger helt eller delvis i ett omrŒde med andra kommunala inrŠttningar.

 

38% av bostŠderna skiljer sig i storlek och eller utseende frŒn omgivande byggnader oavsett placeringen.

 

 

En ideologi frŒn ovan

 

Ansvarsreformen var en typisk top-down-reform. Den utformades och beslšts pŒ riksnivŒ, visserligen i samrŒd med kommunrepresentanter, men utformningen av den vardag som fšljde lŒg i den enskilda kommunens hŠnder. (Norge har 400 kommuner och dŠrfšr lŒngt fler smŒ kommuner Šn vad vi har, vilket delvis kan fšrklara den samlokalisering som beskrivits ovan.)

Det Šr svŒrt nŠr en statlig ideologi skall styra en utveckling som denna, sŠger fšrfattarna. FrŒgan Šr dŠrfšr om man kan pŒskynda den pŒ annat sŠtt, tex genom pŒtryckningar frŒn handikapporganisationer.

Men FUB i Norge Šr relativt svaga pŒ lokalnivŒ, dŠremot starka pŒ riksnivŒ. MŒnga kommuner saknar lokalfšreningar. DŠrfšr bšr man vŠcka frŒgan om man inte bšr inrŠtta kommunala "advokater" som ombud i en central position i kommunen, menar fšrfattarna.

 

 

Behšvs sŠromsorger?

 

En frŒga som bšr ompršvas, skriver fšrfattarna, Šr den ideologi som vid reformens infšrande krŠvde att alla sŠromsorger om funktionshindrade skall fšrsvinna. Administration och organisering skall lŠggas samman med den fšr andra omsorger i kommunen menade man. Och sŒ har Šven skett i stor utstrŠckning. Nu frŒgar sig fšrfattarna om inte en administrativ sŠromsorg likvŠl fortare leder till en integrering.

Ett annat problemomrŒde Šr stšdet till personalen. 20% av personalen sŠger att det Šr stor brist pŒ handledning och 40% att dŠr Šr viss brist. Detta kan tolkas som att man har en alltfšr flack professionell struktur. Man klarar inte av att handleda och fortbilda personalen.

 

Kommentar

Fšrfattarna har samlat en mŠngd data ofta Œtergivna i intressanta tabeller. Viktiga kapitel fšr oss Šr de om fritidsaktiviteter, personlig ekonomi, sociala nŠtverk och sjŠlvbestŠmmande.

Det Šr svŒrt att gšra en jŠmfšrelse med vŒra fšrhŒllanden frŠmst dŠrfšr att vi har otillrŠckliga data. Vi vet inte ens hur mŒnga som bor i egen bostad eller i servicebostad! 

Uppenbart Šr dock att fler deltar i skyddat arbete i Norge Šn hos oss och att vi har relativt fler som bor i gruppbostŠder. Dessa har ett fŠrre antal platser per gruppbostad och de ligger mycket sŠllan tillsammans med ŠldrebostŠder eller lŒngvŒrd.

Hos oss švertog kommunerna ansvaret fšr omsorgerna om utvecklingsstšrda och andra personer med svŒra funktionshinder Œr 1994. Socialstyrelsens utvŠrdering av reformen publicerades 1997:4. Nu har det gŒtt fem Œr och allt fler kan vittna om stagnation liknande den i Norge. Det Šr hšg tid att Socialstyrelsen griper sig an arbetet med en ny utvŠrdering.

 

 

Att lŠsa:

 

Jan Tšssebro, Hege Lundeby. Statlig reform og kommunal hverdag: Utviklingshemmetes levekŒr 10 Œr etter reformen. 2002. 183 sidor. Institutt for socialt arbeid og helsevitenskap.

N - 7491 Trondheim. Norge. Pris 100 n.kr. plus porto. E-post: ish@svt.ntnu.no