Artikel i Intra 1/2005.

 

 

 

 

 

…vermedicinering i Norge

 

 

 

Psykologen Bšrge Holden i Norge har undersškt hur mycket psykofarmaka som vuxna utvecklingsstšrda anvŠnder. Han lŠt plocka ut 296 personer som fŒr insatser av sin kommun oavsett var de bor.

 

 

En tredjedel fick psykofarmaka

 

Det visade sig att hela 37 % fick nŒgot psykofarmaka inklusive antiepileptiska lŠkemedel. 11 % fick mer Šn ett preparat. Dessa personer var i snitt tio Œr Šldre Šn de utan psykofarmaka.

 

20% fick traditionell och 12 % fick modernt antipsykotiskt lŠkemedel, 11 % fick antidepressivt lŠkemedel, 5 % antiepileptika och 2 % ŒngestdŠmpande och švrig medicin.

 

Kvinnor fick antidepressiv medicin oftare Šn mŠn - i švrigt fanns ingen kšnsskillnad. 

 

Det fanns inget sammanhang mellan grad av utvecklingsstšrning och denna medicinering.

 

De som fick traditionellt antipsykotiskt lŠkemedel hade fŒtt det i snitt i tio Œr.

 

 

Ingen diagnos

 

Endast en fjŠrdedel av dem som fick antipsykotisk medicin hade diagnosen psykos. FŠrre Šn 40% av dem med antidepressiv medicin hade en diagnostiserad depression. Halva antalet av dem som fick psykofarmaka hade beteendestšrning med eller utan en psykiatrisk diagnos.

 

NŠstan tvŒ tredjedelar av medicinerna var utskrivna av allmŠnlŠkare. Endast i halva antalet fanns en diagnos angiven.

 

 

Ingen utvŠrdering

 

UtvŠrderingen av effekten av medicineringen och biverkningarna var i stort sett fšrsummade av bŒde allmŠnlŠkarna som psykiatrerna, de senare nŒgot mindre ofta vad gŠller effekten.

 

 

Varfšr?

 

Vad Šr orsaken till denna šverfšrskrivning av psykofarmaka? Varfšr har inte stŠngningen av vŒrdhemmen och de nya bostŠderna i samhŠllet lett till en motsatt utveckling, frŒgar sig fšrfattaren. Han menar att det beror pŒ att man inte lŠngre har samma tillgŒng till psykiater som fšrr. AllmŠnlŠkarna anvŠnder sig av psykosmedicin nŠr den utvecklingsstšrde motsŠtter sig insatser och antidepressiva lŠkemedel anvŠnds vid aggressioner eller sjŠlvskadande beteende.

 

 

LŠs mer:

 

Bšrge Holden. Bruk av psykotrop medikasjon blant mennesker med psykisk utviklingshemning. - En undersškelse i Hedmark.

SOR Rapport nr 5 - 2004