Artikel i Intra 3/2000.

 

 

 

 

 

UTVECKLING AV OMSORGER I AMMAN

 

 

Av  Kent Ericsson och Patricia Ericsson, Uppsala

 

 

 

 

 

IM, Individuell MŠnniskohjŠlp i Lund, bedriver ett omfattande internationellt arbete med personer med utvecklingstšrning. Sedan slutet av 60-talet Šr man verksam i Amman i Jordanien. Det bšrjade som ett vŒrdhem pŒ en av kullarna i stadens utkant. VŒrdhemmet byggdes med 60-talets svenska vŒrdhem som fšrebild och man kŠnner dŠrfšr igen sig i mycket nŠr man gšr ett besšk. Det Šr ocksŒ mŒnga svenskar som under Œrens lopp bidragit till arbetet pŒ Sweileh Center.

 

 

NŠr man lŠmnar ett vŒrdhem

 

Efter 30 Œr har dock mycket hunnit bli slitet. Man stŠlls infšr samma val som de svenska vŒrdhemmen. Skall vŒrdhemmet moderniseras eller skall man satsa sina resurser pŒ verksamheter i samhŠllslivet i Amman? 

 

Den ena av oss (Patricia) har varit IM:s rŒdgivare i Amman sedan 1994. Som sŒdan genomfšrde hon den utredning som skulle ge svar pŒ frŒgan om vŒrdhemmets framtid. Den utmynnade naturligtvis i samma svar som nŠr framtiden fšr svenska vŒrdhem diskuterades.

 

Idag pŒgŒr dŠrfšr en utveckling av stšd och service pŒ platser runt om i Amman. Samtidigt avvecklas vŒrdhemmet.

 

 

Utveckling av omsorger runt om i Amman

 

Den omedelbara reaktionen infšr att lŠmna Sweileh Center var att personer med utvecklingsstšrning inte Šr vŠlkomna i det jordanska samhŠllet. Idag, efter fyra Œr, vet man bŠttre! Av de 150 personer som 1995 erhšll sin omsorg genom detta center har 110 fŒtt nya former fšr stšd pŒ skilda hŒll i Amman. OcksŒ i detta samhŠlle finns mŒnga engagerade som vill upplŒta en plats fšr dem!

 

 

Undervisning i palestinska flyktinglŠger

 

Eftersom mŒnga pŒ Sweileh var barn och tonŒringar behšvde man skapa sŠrskild undervisning fšr dem. Idag deltar de i undervisning som ligger nŠrmare deras hem. I de tvŒ palestinska flyktinglŠgren Baqa och Wehdat, tar man fšr fšrsta gŒngen emot barn med utvecklingsstšrning. Det Šr lŠrarna frŒn Sweileh Center som nu svarar fšr den sŠrskilda undervisning som de behšver. De kommittŽer som svarar fšr vŠlfŠrden i dessa omrŒden, svarar ocksŒ fšr dessa barns vŠlfŠrd.

 

NŠr speciallŠrare frŒn Sweileh kommer till dessa nya skolor hittar man ocksŒ nya elever. De familjer som redan bor dŠr, med barn med utvecklingsstšrning som tidigare inte fŒtt nŒgon undervisning, ser nu en resurs som de vill utnyttja fšr sina barn.

 

 

En moskŽ som tar ansvar

 

NŠr fšrŠndringsarbetet satte igŒng visste man inte hur man inom Islam fšrhŒller sig till personer med utvecklingsstšrning. Det var inte sjŠlvklart att de skulle omfattas av det sociala ansvar som uttrycks i Koranen.

 

I stadsdelen Hay Nazal har dock de religišst ansvariga tolkat sin skrift sŒ att ocksŒ personer med utvecklingsstšrning skall fŒ del av de gŒvor som en god muslim skŠnker till sin moskŽ. Detta sociala ansvar har inneburit att man nu upplŒter lokaler i en moskŽ till undervisning av tre grupper. De Šr barn som kommer frŒn denna del av Amman som nu fŒr undervisning i sin stadsdel.

 

En kŠrna i idŽn om en samhŠllsbaserad handikappomsorg Šr att kunna verka i samklang med sin lokala miljš, med respekt fšr dess karaktŠr och med utnyttjande av de lokala resurser som den erbjuder. I Hay Nazal finner man mŒnga fina uttryck fšr ett lokalt engagemang fšr barnens vŠlfŠrd. HŠr finns det personer i grannskapet som kommer in och erbjuder sig att hjŠlpa till, bl.a. som assistent under en del av veckan. En kvinna vill hjŠlpa till med stŠdning medan en annan vill bjuda pŒ lunch.

 

 

Verksamheter i och utanfšr dagcenter

 

NŠr det gŠller vuxna har de fŒtt tillgŒng till nya dagliga verksamheter. Al Salam Club, en social klubb fšr personer med funktionshinder, har utvidgats fšr att ge plats fšr en grupp vuxna mŠn som tidigare fick sina verksamheter pŒ Sweileh Centre. Eftersom de nu har sina verksamheter i sin stadsdel har de lŠrt sig Œka med den lokala bussen till och frŒn sitt arbete. Samma erfarenheter har gjorts av en grupp kvinnor som nu har fŒtt en plats fšr daglig verksamhet utanfšr den gamla institutionen.

 

Dessa tvŒ dagliga verksamheter Šr organiserade som fšreningar finansierade med frivilliga bidrag. Det Šr inte lyx man erbjuder! Men hŠr finns ett starkt engagemang frŒn en grupp mŠnniskor som drivs av en vilja att fšrbŠttra livsvillkoren fšr personer med funktionshinder. Det Šr dŠrfšr vŠrme och klokhet som man mšter nŠr man besšker dessa platser.

 

Det finns ocksŒ ett antal personer som fŒr sina dagliga verksamheter pŒ arbetsplatser runt om i Amman. Bakom detta ligger en person som heter Issa Abu Yabes, som annars svarar fšr verkstad och sysselsŠttning pŒ Sweileh Centre. Han har knackat dšrr och blivit vŠlkommen pŒ tillrŠckligt mŒnga platser fšr att kunna erbjuda sysselsŠttning utanfšr institutionen.

 

 

FN:s globala strategi

 

Den utveckling som Šger rum mot ett deltagande i ett samhŠllsliv fšr personer med funktionshinder Šr en tillŠmpning av den globala FN-strategi som strŠvar efter en samhŠllsbaserad omsorg, det man kallar CBR (Community Based Rehabilitation).

 

FN:s princip om "equalization of opportunities" (svŒrt att šversŠtta men blir ungefŠr "strŠvan efter samma mšjligheter") formulerades 1993. Denna blir den gemensamma plattformen fšr ett samarbete lŠnder emellan nŠr det gŠller handikappfrŒgor. Principen Šr densamma fšr alla lŠnder men lšsningar fŒr lokal karaktŠr beroende pŒ de kulturella fšrutsŠttningarna.

 

 

Dokumentation av fšrŠndringsarbetet

 

FšrŠndringsarbetet har dokumenteras av Kent Ericsson i rapporten "Establishing CBR for persons with mental retardation: A task for the Sweileh Integration Project". Finns Šven pŒ arabiska. Mer om arbetet i Amman finns pŒ Internet: http://www.skinfaxe.se 

 

 

IM, Individuell MŠnniskohjŠlp i Lund, bedriver ett omfattande internationellt arbete med personer med utvecklingstšrning. Vill du komma i kontakt med organisationen, ring: 046-32 99 30.