Artikel i Intra 1/2003.

 

Mina vŠrderingar

 

Om personer med utvecklingsstšrning och fšrŠldraskap

 

Av Ylwa Elonsdotter, …stersund

 

 

Min vŠrdering Šr att alla mŠnniskor har samma rŠtt och lika vŠrde!

 

¥ Personer med utvecklingsstšrning kommer ofta i klŠm bl a fšr att andra inte kŠnner till vad begŒvning och begŒvningshandikapp innebŠr. Det kan leda till att barnen ocksŒ kommer i klŠm. DŠrfšr vill jag lyfta fram fšrŠldrarna med utvecklingsstšrning.

 

¥ Fšr mig finns ingen motsŠttning i att se till barnets behov och att ge fšrŠldrar med svag begŒvning alla fšrutsŠttningar de behšver fšr att kunna fungera som fšrŠldrar.

 

¥ Precis som barn till normalbegŒvade fšrŠldrar ibland behšver bo i ett familjehem finns det barn till fšrŠldrar med svag begŒvning som behšver det.

 

¥ SjŠlvklart ska barnets behov komma fšrst! Det kan ibland handla om barnets behov pŒ bekostnad av fšrŠldrarnas, men det fŒr aldrig handla om fšrŠldrarnas behov pŒ bekostnad av barnets.

 

¥ Alla barn har rŠtt till sina fšrŠldrar och behšver stšd fšr att fŒ tillgŒng till sina fšrŠldrar. Fšr att det ska fungera behšver vi ge fšrŠldrarna fšrutsŠttningar att vilja, kunna och orka hŒlla kontakten med barnet. FšrŠldrar med utvecklingsstšrning behšver extra hjŠlp och kanske hjŠlp som Šr utformad pŒ annat sŠtt.

 

¥ Om vi inte ger fšrŠldrar med svag begŒvning, ett bemštande utifrŒn den begŒvningsnivŒ som de befinner sig pŒ, eller om vi inte kan anpassa utredningar och besšk pŒ mšdravŒrdscentral eller barnavŒrdscentral sŒ att fšrŠldrarna fšrstŒr vad det Šr vi pratar om -  vad vi menar eller vilka konsekvenser det ena eller andra kan innebŠra -  eller om vi inte ger fšrŠldrarna tid att tŠnka och reflektera, sŒ ger vi varken fšrŠldrarna eller barnet samma rŠtt som andra. Och dŠrmed inte heller samma vŠrde.   

 

¥ VŠrderingen att alla mŠnniskor har samma rŠtt och lika vŠrde stŠller stora krav pŒ att anstŠllda inom kommun och landsting Šr tillrŠckligt kompetenta fšr att klara uppgiften. 

 

¥ Jag anser - nŠr man pratar om fšrŠldrafšrmŒga och personer med utvecklingsstšrning - att det Šr viktigt att lyfta fram historiskt hur personer med utvecklingsstšrning tidigare vŠxte upp jŠmfšrt med idag.

 

¥ Det vore givande, anser jag ocksŒ, om diskussionen vidgades och ett erfarenhetsutbyte kunde ske om vilka insatser och/eller begŒvningstekniska hjŠlpmedel som kan vara anvŠndbara.

 

¥ Dessutom borde debatten handla om hur kommun/landsting ska anvŠnda resurserna fšr att kunna ge fšrŠldrar med svag begŒvning samma mšjligheter att vara fšrŠldrar som andra fšrŠldrar.

 

Ylwa Elonsdotter har stŠllt samman skriften "NŠr personer med utvecklingsstšrning blir fšrŠldrar." Hon Šr utvecklare/handlŠggare vid VŒrd- och Omsorgsfšrvaltningen i …stersund.