Artikel i Intra 1/2004.

 

 

 

Tre artiklar om tillsynen.

 

 

 

 

LŠnsstyrelsens dilemma

 

Karl Grunewald

 

 

LŠnsstyrelserna skall bŒde uppmuntra och hota kommunerna. Det stŠller stora krav pŒ konsulenterna.

 

 

Det Šr inte lŠtt att vara beslutsfattare och kompis pŒ samma gŒng. HandlŠggarna pŒ lŠnsstyrelserna har tvingats in i en svŒr situation - de ska bŒde skriva fram tunga sanktionsavgifter och samverka med kommunerna. Det hade kanske kunnat šverbryggas, sŠrskilt som bšter trots allt Šr relativt sŠllsynt, om det inte hade varit fšr att man sŒ ofta har olika grundsyn - kommunen och lŠnsstyrelsen - pŒ det berŠttigade med LSS som en rŠttighetslag.

 

 

Solidariska med syftet

 

LŠnsstyrelsens tjŠnstemŠn Šr skyldiga att solidarisera sig med syftet med LSS - denna grupp medborgares behov skall prioriteras framfšr andras behov - medan chefstjŠnstemŠn och fšrtroendevalda i kommunerna uppenbart har en ambivalent hŒllning till detta. Denna blev tydlig nŠr mŒnga landsting och kommuner helt enkelt struntade i domstolarnas beslut. Och den fšrstŠrktes av Kommunfšrbundet som - istŠllet fšr att stšdja kommunerna i hur de ska kunna verkstŠlla LSS - vŠlte bordet šver Šnda och krŠvde att staten ska šverta hela kostnaden. 

 

De flesta kommuner visar nu ett pŒtagligt ointresse fšr LSS. Se bara pŒ hur kompetensen har sjunkit hos personalen pŒ alla nivŒer och hur dŒlig man Šr pŒ att samarbeta med andra samhŠllsorgan och myndigheter i sin planering. Och hur mŒnga kommuner har - som det fšreskrivs i 15 € i LSS - fortlšpande fšljt upp vilka som omfattas av lagen och vilka behov av stšd och service som dom har? Hur mŒnga har informerat allmŠnheten - och de enskilda ocksŒ fšr den delen - om mŒl och medel fšr verksamheten enligt LSS?

 

Dessa uppgifter om inventering och information lŠmpar sig fšr švrigt utmŠrkt att "lŠgga ut" pŒ handikapporganisationerna. En del har gjort det, de flesta "orkar inte med" varken det ena eller andra.

 

 

God psykologi och pedagogik

 

Denna Œtskillnad mellan riksdag och fšrtroendevalda pŒ lokalnivŒ om hur man ska komma nŠrmare mŒlet, om delaktighet och jŠmlikhet fšr funktionshindrade, Šr allvarlig. Den avslšjar att det inte alls Šr sŒ att solidariteten med de funktionshindrades behov genomsyrar befolkningen. Fšr mŒnga funktionshindrade Šr detta ingen šverraskning sŒ som de mŒste kŠmpa fšr sina rŠttigheter. DŠremot borde det vara en chockupplevelse fšr ansvariga i regering och riksdag. De borde fšrstŒ att det inte rŠcker med att bli šverens om en progressiv lag, den mŒste Šven Œtfšljas av god psykologi och pedagogik fšr att kunna genomfšras. Det har regeringen fšrsummat.

 

Att vŠgra verkstŠlla ett domslut kostar numera stora pengar. Det mŠrks att kommunerna pŒ olika sŠtt fšrsšker fšrhindra att fŒ domslut som gŒr emot dem. Samtidigt Šr trycket stort pŒ kommunerna att inte fortsŠtta bevilja en insats som inte kan verkstŠllas inom rimlig tid.

 

Ulla EssŽn vid LŠnsstyrelsen i Stockholm skriver i en intressant uppsats i Socialstyrelsens skrift Villkor fšr kommunal planering och statlig tillsyn (se sidan 11) att detta leder till en uppenbar risk fšr att den enskilde kommer att utsŠttas fšr en fšrhandlingssituation. "Man helt enkelt fšrsšker fŒ personen att fšrstŒ att kommunen har svŒrt att fŒ fram bostŠder och att det inte finns nŒgon annan rŒd Šn att vŠnta. PŒ sŒ vis sŠtts inte den enskildes behov i frŠmsta rummet, som lagstiftaren avsett, utan kommunens dŒliga planering och/eller ekonomi blir styrande." 

 

 

Fšrtroendet hos kommunerna minskar

 

Ulla EssŽn tar Šven upp det skŠrpta lŠget fšr lŠnsstyrelserna med anledning av deras skyldighet att anmŠla trotsande kommuner till lŠnsrŠtten Œ ena sidan och Œ andra fšra en dialog med dem om deras planering av i fšrsta hand bostŠder. Det blir svŒrt att upprŠtthŒlla en konstruktiv dialog med dem med denna spŠnnvidd mellan bestraffande och rŒdgivande. Konsekvensen kan bli att kommunerna undviker att ta kontakt med lŠnsstyrelsen. Fšrtroendet fšr denna ser ut att rasa, Œtminstone i denna inledande fas, skriver hon.

 

 

Fšrtroendet hos brukarna škar

 

Men hos brukarna Šr fšrhŒllandet det motsatta. DŠr upplever man lŠnsstyrelsen som en bundsfšrvant, menar Ulla EssŽn. Ett bra sŠtt, skriver hon, Šr att anvŠnda sig av brukarorganisationernas lŠnsfšreningar vid planeringen av tillsynen, vid bedšmningen av resultaten och vid spridningen av resultaten. Och hon fortsŠtter: "Tanken med detta Šr att deras roll bŒde skall kunna stŠrkas och tydliggšras sŒ att de i fortsŠttningen blir kommunernas naturliga samarbetspartners och inte bara medborgare som pliktskyldigast skall informeras."

Detta lŒter utmŠrkt, men hur ofta fšrekommer en sŒdan samverkan?

LŠnsstyrelserna har enligt LSS ansvar fšr att verka fšr att landsting och kommuner planerar fšr framtida stšd- och servicebehov. Socialstyrelsen anger att det brister i sŒdan planering i mŒnga - de flesta? - kommuner. Ofta underlŒter man att planera tillsammans med andra enheter inom kommunen, frŠmst byggnadsenheten.

Inte heller samverkar man med kommunens handikapporganisationer, som borde kunna tillfšra planeringen betydande erfarenheter. IstŠllet informerar man handikapprŒdet i efterhand. HŠr borde organisationerna krŠva en annan tingens ordning, helt i linje med vad som LSS fšreskriver om samverkan med dem.

 

 

 

 

LŠnsstyrelsen pŒ skolbŠnken

 

Socialstyrelsen har gett ut en sammanstŠllning av fšrelŠsningar och examensarbeten frŒn en 5-poŠngskurs som hšlls hšsten 2002 vid Stockholms universitet. Kursen riktade sig till lŠnsstyrelsernas socialkonsulenter med anledning av dessas nya uppgifter att samverka med kommunerna om deras  planering och utfŠrda sanktioner vid domstolstrots.

 

Det blev lŠrda fšrelŠsningar med mycket teori av fem akademiker. Deltagarnas examensarbeten Šr desto tillgŠngligare. HŠr ges vŠrdefulla inblickar i bŒde kommunernas och lŠnsstyrelsernas problem och dessas lšsningar. Helt klart Šr att lŠnsstyrelserna nu kommer att krŠva inventeringar av behoven i kommunerna och en systematisk planering av frŠmst bostŠder. De andra insatserna sŒsom kontaktpersoner och ledsagare nŠmns tyvŠrr inte.

                                                                                                             Karl Grunewald

Att lŠsa:

 

Villkor fšr kommunal planering och statlig tillsyn.  228 sid. Socialstyrelsen. Artikelnummer 2003-124-5.

KundtjŠnst tel 08-779 96 66.

E-post: socialstyrelsen@strd.se  Pris 127 kr. Rapporten kan ocksŒ laddas ner gratis frŒn Socialstyrelsens hemsida: www.sos.se

 

 

 

 

FΠsom klagar

 

Under Œr 2002 behandlade lŠnsstyrelserna 441 klagomŒl frŒn klienter/brukare och anhšriga vad gŠller omsorger om personer med funktionshinder. Dessutom inkom ett mindre antal klagomŒl som skickats šver till kommunerna fšr bedšmning.

Det betyder att antalet klagomŒl pŒ ett Œr škat med 34 %!

Man rŠknar med att 70 000 personer med funktionshinder fŒr omsorger, varav 20 000 med stšd av socialtjŠnstlagen och 50 000 med stšd av LSS.

Det innebŠr att det inkommit 6 klagomŒl per tusen klienter/brukare.

 

I landets 21 lŠnsstyrelser finns det 140 socialkonsulenter. I kommunernas socialtjŠnst arbetar ca  240 000 personer.

LŠnsstyrelsernas kostnader fšr tillsyn motsvarar ca en halv promille av socialtjŠnstens sammantagna utgifter

                                                                                                             Karl Grunewald

 

Att lŠsa:

 

Socialstyrelsen, lŠnsstyrelserna. Social tillsyn 2002. Artikelnummer 2003-109-12. KundtjŠnst tel 08-779 96 66.

E-post: socialstyrelsen@strd.se  Pris 85 kr. Rapporten kan ocksŒ laddas ner gratis frŒn Socialstyrelsens hemsida: www.sos.se