Artikel i Intra 2/2000.

 

 

 

 

Invandrare med funktionshinder

- det Šr inte kulturella skillnader som avgšr!

 

 

 

Av Ammar Makboul

 

 

 

Ska funktionshindrade personer med invandrarbakgrund behšva ha sŠrskilt stšd?

Ska bemštandet anpassas till deras bakgrund?

Det gŠller ju fšr invandrarna som alla andra att ta seden dit man kommer, lŠra sig svenska och anamma den svenska kulturen.

 

 

FrŒgestŠllningarna runt invandrare och funktionshinder fokuseras i dag pŒ kulturella skillnader. Det skapar negativa fšrestŠllningar om annorlundaskap. FšrutsŠttningarna fšr att delta i samhŠllslivet, att komma in pŒ arbetsmarknaden eller att gšra sig fšrstŒdd, berŠknas i hur stora de kulturella skillnaderna Šr. Men det resonemanget Šr fšrrŠdiskt. Det utgŒr frŒn fšrestŠllningen om invandrarens kulturella egenheter och gšr dessa mŠnniskor maktlšsa.

 

Den tilldelade rollen som annorlunda leder till utanfšrskap och detta utanfšrskap fšrklaras med invandrarens egen attityd. Det blir dŒ inte samhŠllets fel utan invandrarens om denne stŠndigt misslyckas med att etablera sig i samhŠllsgemenskapen. Utanfšrskapet betraktas som kŠnnetecknande fšr invandrarens envisa vilja att fšrbli invandrare. Yttre sociala faktorer som exempelvis diskriminering, fšrdomar och bemštandefrŒgor vŠgs inte in.

 

Denna syn pŒ mŠnniskor med annan etnicitet och deras villkor i samhŠllet vilar pŒ kulturaliserande fšrklaringsmodeller. terverkningarna blir nya vŠxande sociala motsŠttningar med segregation och diskriminering som fšrtecken.

 

 

Kulturella skillnader

 

Kulturaliserande orsakssamband innebŠr att de svŒrigheter funktionshindrade mŠnniskor med invandrarbakgrund stŠlls infšr fšrklaras som kulturellt betingade. Tendensen att betona kulturella skillnader vilar pŒ resonemang om bra (utvecklade) och dŒliga (underutvecklade) kulturtraditioner. Detta fšrsvŒrar mštet med funktionshindrade invandrare och deras familjer. Individen ogillar att fŒ sin bakgrund och kultur ogiltigfšrklarad. Mštet fšrsvŒras nŠr fšrutsŠttningarna fšr kommunikation betraktas som hinder som mŒste švervinnas, d v s nŠr kultur stŠlls mot kultur.

 

Men det Šr den sociala miljšn som prŠglar mŠnniskans tillvaro och dŠrmed hennes fšrutsŠttningar i allmŠnhet. Inte den kulturella bakgrunden.

 

 

Den svenska synen

 

Av den anledningen kan en kulturtradition i sig varken skapa eller fšresprŒka nŒgon handikappolitik. Det finns inget i den svenska mentaliteten som, i en global jŠmfšrelse, skulle gšra svensken mer fšrstŒende och bŠttre instŠlld till personer med funktionshinder. DŠremot har samhŠllet tillsammans med handikappršrelsen skapat fšrutsŠttningar fšr en banbrytande handikappsyn. Dagens miljšrelaterade syn pŒ handikapp gŒr tillbaka pŒ en lŒng och mšdosam utveckling som pŒ allvar bšrjade ta skepnad fšrst pŒ 70-talet. FrŒgor som handlar om funktionshindrades tillgŠnglighet, delaktighet och medbestŠmmande vilar pŒ samhŠllsmoraliska och dŠrmed politiska frŒgestŠllningar. Dessa har varit oavhŠngiga frŒn den svenska kulturen.

 

Fram till 60-talet kŠnnetecknades den svenska handikappsynen av socialdarwinism. Den samhŠllsmoraliska uppgšrelsen med den socialdarwinistiska handikappsynen ligger bara tvŒ till tre decennier bort. Sverige betraktade sina funktionshindrade medborgare ur rashygieniska aspekter. tgŠrderna gick ut pŒ att skydda samhŠllet frŒn de sinnesslša som ansŒgs fšrorsaka sedefšrdŠrv i samhŠllet och skador pŒ den svenska folkstammen (i fšrhŒllande till vad som dŒ var den svenska kulturtraditionen). Det socialdarwinistiska handlingsprogrammet mot mŠnniskor med svŒra funktionshinder motiverades frŠmst utifrŒn rashygienska, moraliska och kriminalpolitiska skŠl.

 

 

Dubbelt utanfšrskap

 

Synen pŒ funktionshinder Šr alltsŒ beroende av sociala faktorer. Handikappbegreppet Šr konstruerat efter samhŠllets svar pŒ handikappfrŒgor. NŠr det gŠller frŒgestŠllningarna om invandrarskap och funktionshinder bšr bristerna betraktas utifrŒn de erfarenheter, kunskaper och den kamp handikappršrelsen fšretrŠder. Att funktionshindrade mŠnniskor med invandrarbakgrund och deras familjer befinner sig i ett dubbelt utanfšrskap, Šr nŒgot som idag fŒ ifrŒgasŠtter. Funktionshindrade och invandrare mšter stora hinder fšr delaktighet i samhŠllslivet. I kombination fšrstŠrker de varandras effekter.

 

Problemet uppstŒr nŠr bemštandet av deras situation kulturaliseras. DŒ begrŠnsas fšrstŒelsehorisonten. Konsekvensen gšr bemštandet av gruppens situation onšdigt komplicerat. Fšr de funktionshindrade och deras familjer, blir situationen naturligtvis Šnnu mer pŒfrestande. €ven om frŒgorna kring mŠnniskor med funktionshinder och invandrarskap Šr sammansatta, tror jag att svŒrigheterna som uppstŒr i mštet kan šverbryggas utifrŒn relativt enkla principer.

 

 

Alternativt fšrhŒllningssŠtt

 

Det alternativa fšrhŒllningssŠttet handlar om praktiska bemštandefrŒgor. Ett konstruktivt fšrhŒllningssŠtt till funktionshinder och invandrarskap handlar om att den svenska handikappolitiken inte Šr sjŠlvklar fšr alla. Bristen pŒ kunskaper om svensk handikappolitik, liksom svŒrigheter med att orientera sig bland de institutioner och myndigheter som beršr handikappfrŒgor, Šr inte kulturellt betingad.

 

Ett konstruktivt fšrhŒllningssŠtt mŒste dŠrfšr utgŒ frŒn den social situation som funktionshindrade invandrare befinner sig i. Mštet mŒste bygga pŒ en šppen pedagogisk och dialogisk grund som begripliggšr den situation gruppen befinner sig i och som samtidigt begripliggšr de termer och institutioner svensk handikappolitik fšretrŠder.

 

Mamman som Šr rŠdd fšr att lŒta sitt funktionshindrade barn fŒ fšlja med pŒ kollo bšr inte i fšrsta hand klandras. Familjen som ser det som meningslšst att lŒta sonen med mentala funktionshinder gŒ i skola kommer inte att Šndra instŠllning sŒ lŠnge dialog om syftet med skolgŒngen saknas. Familjer till funktionshindrade som saknar adekvata stšdŒtgŠrder sšker inte stšd sŒ lŠnge som de saknar kunskap om stšdŒtgŠrdernas existens. €ven om ŒtgŠrderna mot det dubbla utanfšrskapet bygger pŒ relativt enkla och praktiska principer krŠver dess genomfšrande ett aktivt samarbete mellan handikappršrelsen, invandrarorganisationer och myndigheter. I FNs standardregler pŒtalas att funktionshindrade mŠnniskor med invandrarbakgrund behšver sŠrskild uppmŠrksamhet. Det Šr i det lyhšrda bemštandet som denna uppmŠrksamhet bšr realiseras.

 

Ammar Makboul Šr projektledare fšr FNs standardregler i ett mŒngkulturellt samhŠlle, Samarbetsorgan fšr invandrarorganisationer i Sverige - SIOS