Artikel i Intra 3/2000.

 

 

 

Varje person ska registreras!

 

 

 

 

Socialstyrelsen har lagt fram ett fšrslag till ett register šver vŒrd och omsorg om Šldre och funktionshindrade. Varje sŒdan person ska kunna fšljas oavsett Œlder. Det kommer att gŠlla ca 350 000 personer, de flesta inom ŠldrevŒrd.

 

 

Det kommer att ta minst fem Œr att bygga upp ett sŒdant register. DŒ berŠknar man att fšljande uppgifter ska finnas registrerade om var och en:

 

Insatser enligt SOL och HSL:

HemtjŠnst (bŒde vŒrdgivare och vŒrdtagare)

Anhšrigbidrag

Kommunens hemsjukvŒrd

Dagverksamhet

Boende i sŠrskilt boende (efter regiform)

KorttidsvŒrd

 

Insatser enligt LSS:

Personkrets och om psykiska funktionshinder

(som del av tredje gruppen)

De tio insatserna (inklusive regiform)

Individuell plan

 

Fšr alla:

Personnummer och

om man Šr ensamboende eller samboende

 

Genom samkšrning med landstingens slutenvŒrdsregister kan man fŒ information om dessa personer fŒtt sluten vŒrd.

 

En fšrutsŠttning fšr registreringen Šr en Šndring i bestŠmmelserna om sekretess. Socialstyrelsen kommer att bli skyldig att gratis lŠmna besked till den enskilde en gŒng om Œret om vilka uppgifter som finns om honom eller henne.

 

 

Etapp 1

Den fšrsta etappen bestŒr av en fšrsšksverksamhet i tio kommuner under nŠsta vŒr. Under Œr 2002 byggs den etappen ut fšr hela landet.

 

Etapp 2

I etapp 2 byggs registret ut med landstingets hemsjukvŒrd fšr de registrerade personerna. I nŠra halva antalet kommuner ligger denna kvar i landstingets regi. Denna etapp bšr kunna genomfšras under hšsten 2003.

 

Etapp 3

 I den tredje etappen fšr man in data frŒn landstingens primŠrvŒrd och vissa funktions- och behovsvariabler hos de registrerade personerna. Detta bšr kunna ske Œr 2004. Det fšrutsŠtter att man till dess tagit fram skattningsskalor fšr att mŠta individens problem och svŒrigheter.

 

Etapp 4

I den sista etappen fšr man in uppgifter som belyser kvaliteten i de tjŠnster som lŠmnas till den enskilde, bŒde inom socialtjŠnst och hŠlso- och sjukvŒrden. Det krŠver ett betydande utvecklingsarbete, men bšr kunna tillŠmpas Œr 2005.

 

En rad fšretrŠdare fšr myndigheter och experter har deltagit i utredningsarbetet, men konstigt nog ingen frŒn handikapp- eller Šldreorganisationerna. Det fšrefaller mŠrkligt dŒ Socialstyrelsen i andra sammanhang betonar sŒdan samverkan. Nu lŠr man fŒ ett betydande problem med att švertyga dessa om hur man kan sŠkerstŠlla grŠnserna fšr integritetskrŠnkande uppgifter. Och att fortlšpande registrera vad varje enskild person kostar "i drift" fšr kommunen lŠr vŠl inte heller godtas utan vidare.

 

Idag fšrs det en hel del statistik šver vilka insatser som huvudmŠnnen ger. Det Šr inte sŒ komplicerat dŒ det ju Šr frŒga om ett begrŠnsat antal insatser. Den nu fšreslagna statistiken utgŒr istŠllet frŒn individen: vilka insatser denne fŒr, hur mycket, hur lŠnge, resultatet och kostnaderna. Och det gŠller, som sagt, ca 350 000 personer, alla med sina speciella kombinationer och variationer av insatser. Hur det ska kunna hŒllas samman statistiskt mŒste antingen vara ett eldorado eller en mardršm fšr en statistiker.

                                                                                       Karl Grunewald

 

 

Att lŠsa:

 

Socialstyrelsen. …vergŒngen till individbaserad statistik šver vŒrd och omsorg om Šldre och funktionshindrade. Fšrslag till handlingsplan. 2000.  Art.nr. 2000-77-010. Pris 45:- €v. www.sos.se.