Artikel i Intra 3/2001.

 

 

MŒnga utvecklingsstšrda Šr hšrselskadade

 

Av Bo Ingberg, …rebro

 

Under fyra Œrs tid har  Anita Bredahl-Hansen och Carina BrŠnnŠng hšrselundersškt drygt 2 000 personer med begŒvningshandikapp inom Stockholms lŠns landstingsomrŒde. Fšrfattarna, varav den ena Šr speciallŠrare fšr hšrselskadade/dšva och den andra Šr specialpedagog med inriktning pŒ dšva/hšrselskadade, fann bl a att det i denna grupp fšrelŒg hšrselnedsŠttning ungefŠr dubbelt sŒ ofta som i en allmŠn population. De drar slutsatsen att just utvecklingsstšrda behšver mera omfattande hjŠlp i sitt dagliga hšrsel- och kommunikationsliv Šn vad som idag i regel erbjuds dem. Detta Šr desto viktigare eftersom mŒnga vuxna utvecklingsstšrda inte har nŒgon klar uppfattning om sin hšrselfšrmŒga eller -ofšrmŒga.

  Den fšreliggande uppsatsen kan vara till hjŠlp fšr att personal (och anhšriga!) dels skall erinras om hšrselproblemens omfattning och stora betydelse fšr utvecklingsstšrda, dels ocksŒ kunna fŒ stšd fšr att pŒ ett praktiskt genomfšrbart sŠtt analysera det eventuella hšrselhandikappet och de ganska vanliga kommunikationsproblemen.

  I bilagedelen kan man pŒ ett mycket bra sŠtt steg fšr steg fšlja arbetets upplŠggning och genomfšrande.

 

 

LŠs mer:

Bredahl-Hansen, BrŠnnŠng. Dom hšr nŠr dom vill.

55 sidor. Stockholms lŠns landsting. Handikapp och Habilitering. 2000. BestŠllning fax: 08-690 60 22.

Pris 100 kr plus frakt.