Artikel i Intra 3/2003.

 

 

Ulrika Pohl Andersson recenserar en bok

om barn till fšrŠldrar med utvecklingsstšrning

 

 

 

 

 

Utvecklingsstšrda mšdrar

kan utvecklas!

 

 

I en nyutkommen bok av Barbro Hindberg ges en alltfšr ensidig och pessimistisk bild av fšrŠldrar med utvecklingsstšrning och deras barn.

 

 

 

"BARN TILL F…R€LDRAR MED UTVECKLINGSST…RNING" Šr en omfattande bok som bl a beskriver lagstiftning, barns behov, fšrŠldraansvar och vad det innebŠr att vara utvecklingsstšrd. Dessutom finns personliga berŠttelser om att vara barn resp mor till en fšrŠlder med utvecklingsstšrning och en mŠngd citat frŒn ett 30-tal personalintervjuer.

 

 

Negativt tendentišs

 

I inledningen sŠgs att "Fšrhoppningen Šr att boken ska ge grundlŠggande kunskap om fšrŠldrar med utvecklingsstšrning och deras barn sŒ att det blir lŠttare att utskilja problem och behov bŒde hos barn och fšrŠldrar och att bedšma vilka insatser och ŒtgŠrder som behšvs."

 

Har boken lyckats med detta ? Mitt svar mŒste bli nej. Den Šr negativt tendentišs och pekar bara pŒ brister och problem. Generellt sett underskattas mšdrarna i boken som vŒrdare av sina egna barn. Det finns barn  som faktiskt kan leva med sina fšrŠldrars brister om man av andra vuxna kompenseras med vad mamma eller pappa inte kan ge.

 

Boken ger en pessimistisk syn pŒ uppvŠxtvillkoren fšr barn vars mšdrar har en utvecklingsstšrning. Det gŠller inte endast de berŠttelser som tvŒ vuxna kvinnor Œterger frŒn sin barndom med en utvecklingsstšrd mamma under 50- respektive 60-talet, utan Šven flertalet av de drygt 100 citaten frŒn personalintervjuerna. De ger en mycket mšrk bild av hur dessa fšrŠldrar och barn har det idag. Flera av citaten kŠnns lšsryckta frŒn sitt sammanhang - man fŒr inte heller veta hur intervjuerna gick till, vilka frŒgor som stŠlldes etc. Det Šr uppenbart att flera av de intervjuade saknar nšdvŠndiga insikter i hur individuell innebšrden av en utvecklingsstšrning kan vara.

 

 

Kan inte fšrŠndras?

 

Inte pŒ nŒgot stŠlle ges exempel pŒ att mammor med utvecklingsstšrning kan ha en utvecklingspotential. Jag hŒller inte med om att "det kan vara sŒ att mammorna p g a sitt handikapp inte kan fšrŠndras pŒ det sŠtt som skulle behšvas fšr att klara fšrŠldraskapet". Detta vŒgar jag pŒstŒ efter att i nŠstan 40 Œrs tid arbetat med och fšr personer med utvecklingsstšrning, Šven mšdrar, av vilka flera har tillŠgnat sig nya fšrmŒgor och kunskaper och dŠrmed har utvecklats intellektuellt och emotionellt. Det innebŠr att man inte svepande kan sŠga att det finns ett tak fšr inlŠrningsfšrmŒgan.

 

Kapitlet " Konsekvenser av begŒvningshandikappet " Šr pŒ 20 sidor, men det finns endast en sida om vad som kŠnnetecknar fšrŠldrar med utvecklingsstšrning som klarar av att vara fšrŠlder. Detta borde ha fŒtt mycket stšrre utrymme i boken. SŒ tex borde fšrŠldrar frŒn det nŠtverk som Riks-FUB har, fŒtt komma till tals. Detta nationella nŠtverk omfattar fšrŠldrar som antingen har sina barn hos sig eller i familjehem.

 

Socialstyrelsen har gett ut en rapport som innehŒller intervjuer med sju av fšrŠldrarna i detta nŠtverk. I boken finns en sammanfattning av dessa intervjuer som avslutas med konstaterandet att dessa familjer lever under svŒra villkor. Men rapporten innehŒller mycket mer Šn vad som framgŒr av sammanfattningen, t ex sŒvŠl negativa som positiva upplevelser av bemštandet hos socialsekreterare.

 

 

Ingen vŠgledning

 

Boken saknar ett kapitel som skulle kunna ge vŠgledning betrŠffande sŒvŠl fšrhŒllningssŠtt som utformning av hjŠlp- och stšdinsatser. Inte minst om individualiserade insatser som fortlšpande fšljs upp i dialog med " huvudpersonerna " och nŠtverket kring dem.

 

I ett sŒdant kapitel hade man till exempel kunnat beskriva det arbete "Special Parenting Services" bedriver i England. Det Šr den engelska psykologen Susan Mc Gaw som i 10 Œrs tid har sammanstŠllt en manual som mŠter fšrŠldrars fšrmŒga att vara fšrŠlder. I sitt arbete har hon bl a kommit fram till att IQ inte korrelerar med fšrmŒgan att vara fšrŠlder. Det handlar i stŠllet om den faktiska fšrmŒgan att kunna šverfšra kunskaper till handling och att kunna kommunicera och generalisera.

Utrymme borde Šven ha getts till en mer fyllig beskrivning av samverkan med barn- och vuxenhabiliteringen och vilket stšd den kan ge. Fšr dŠr finns kunskaper om innebšrden av utvecklingsstšrning och dess konsekvenser, liksom metoder om hur man pŒ ett respektfullt sŠtt kan mšta dessa mšdrar oavsett familjernas stšdbehov.

 

Det saknas aktuell forskning om dessa fšrŠldraskap. Det danska socialministeriet anordnar i hšst en konferens, dŠr bl a kanadensisk forskning kommer att redovisas. LikasŒ kommer danska fšrŠldrar med egen utvecklingsstšrning att medverka.

 

 

Faller mellan stolarna

 

MŒnga svŒrigheter hŠnfšr sig till att dessa familjer "faller mellan stolarna" eller att myndigheter Šr dŒliga att kommunicera med varandra. DŠrfšr borde fšrfattaren beskrivit hur man i en plan enligt LSS kan visa hur samverkan kan ske i praktiken.

Det Šr anmŠrkningsvŠrt att de viktiga erfarenheter som samverkansgrupperna i Uppsala och …stersund har, inte beskrivs mer ingŒende. Den senare har gett ut en vŠgledning som publicerades i Intra nr 1/2003.

 

Ett stort utrymme - nŠstan en tredjedel av boken - utgšrs av personliga berŠttelser, fallbeskrivningar och intervjuer med professionella. NŠstan allt visar pŒ brister i fšrŠldraskapet.

 

Syftet med boken, att synliggšra dessa barn och fšrbŠttra deras livsvillkor, har inte infriats. IstŠllet Šr det stor risk att lŠsaren endast minns det negativa innehŒllet i de olika berŠttelserna och citaten.

 

Avslutningsvis vill jag dock framhŒlla de tvŒ kapitel som tar upp utvecklingsstšrning i historisk belysning samt kapitlet om begrepp och definitioner. De ger bra information till en lŠsare som inget vet om dessa frŒgor.

                                                                                       Ulrika Pohl Andersson

 

 

Att lŠsa:

 

Barbro Hindberg. Barn till fšrŠldrar med utvecklingsstšrning. 237 s. 2003. Fšrlagshuset Gothia. Pris 263:- plus moms o porto.