Artikel frŒn Intra 3/2004.

 

 

 

RŠtt till tandvŒrd

 

 

 

Nu finns det stora mšjligheter till fšrbŠttrad tandvŒrd fšr den som omfattas av LSS. Man har rŠtt till gratis bedšmning av munhŠlsa och subventionerad tandvŒrd.

 

 

Socialstyrelsen har skrivit en vŠgledning fšr landstingens sŠrskilda tandvŒrdsstšd. HŠr fšljer ett kort sammanfattning.

 

Landstingen Šr skyldiga att bedriva uppsškande verksamhet och utan kostnad bedšma munhŠlsan hos alla dem som omfattas av LSS oavsett var de bor. Bedšmningen bšr omfatta

 

¥ behovet av daglig munvŒrd,

 

¥ en individuell rŒdgivning och instruktion om den dagliga munvŒrden,

 

¥ ett erbjudande om en fullstŠndig undersškning av tandtillstŒndet och eventuell erforderlig behandling samt

 

¥ handledning av vŒrd- och omsorgspersonalen som hjŠlper dem som behšver och vill ha hjŠlp med den dagliga munvŒrden.

 

Den nšdvŠndiga tandvŒrden betalas som patientavgifter enligt den šppna hŠlso- och sjukvŒrdens regler. Det Šr dŠrfšr viktigt att personer som har rŠtt till tandvŒrdsstšd fŒr nŒgon form av identifikationshandling, t.ex. ett tandvŒrdsintyg. DŠrigenom vet vŒrdgivaren att landstinget betalar den nšdvŠndiga tandvŒrden.

 

 

Handledning och utbildning av personalen

 

Handledning och utbildning av kommunens personal i munvŒrds- och tandvŒrdsfrŒgor kan ges av den vŒrdgivare som ansvarar fšr den uppsškande verksamheten eller annan pŒ landstingets uppdrag. Omfattningen skall kommunen och landstinget komma šverens om.

 

Det kan vara ŠndamŒlsenligt att nŒgon pŒ varje enhet genomgŒr sŠrskild handledning/utbildning. Denne fungerar sedan som ett "munvŒrdsombud"och svarar fšr informationen till švrig personal.

 

Ansvaret fšr handledningen/utbildningen ligger pŒ tandvŒrden,  medan kommunen ansvarar fšr att beršrd personal ges mšjlighet att delta. Parterna svarar fšr sina respektive kostnader.

 

MŒlet fšr handledningen/utbildningen Šr att personalen fŒr kompetens att

 

¥ skšta den dagliga munvŒrden,

 

¥ tolka symtom och signaler som uttrycker ett behov av tandvŒrdsinsatser och

 

¥ fšrstŒ behandlingsrŒd frŒn tandvŒrdspersonal och kunna fšlja instruktioner pŒ t.ex. ett munvŒrdskort.

 

 

Mera om munhŠlsobedšmningen

 

En munhŠlsobedšmning bšr erbjudas den enskilde Œrligen. Denne bšr fŒ en skriftlig information om vad munhŠlsobedšmningen innebŠr. I vissa fall kan det bli aktuellt att denna information istŠllet lŠmnas till nŠrstŒende.

 

I personens omvŒrdnadsjournal noterar ansvarig sjukskšterska om vederbšrande accepterat eller avbšjt erbjudande om munhŠlsobedšmning.

 

MunhŠlsobedšmningen innebŠr en fšrenklad undersškning av munhŒla, tŠnder och tandersŠttningar och instruktioner om hur den dagliga munvŒrden bŠst utfšrs. En bedšmning gšrs av behovet av munhygieninsatser, och av behovet av nšdvŠndig tandvŒrd.

 

Bedšmningen utfšrs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandlŠkare i fšrsta hand genom besšk i det ordinŠra eller sŠrskilda boendet.

 

Det Šr viktigt att den personal/nŠrstŒende, som brukar hjŠlpa den enskilde med den dagliga munvŒrden, finns med fšr att fŒ information om hur munvŒrden lŠmpligast kan utfšras. 

 

Den som genomfšr munhŠlsobedšmningen hŠnvisar/remitterar vid behov till tandlŠkare, som Šr beredd att ta emot den enskilde fšr fullstŠndig undersškning och eventuell nšdvŠndig tandvŒrd. 

 

MunhŠlsobedšmningen Šr en hŠlso- och sjukvŒrdsinsats som skall dokumenteras i en journalhandling hos tandlŠkaren eller tandhygienisten. Uppgifter om munstatus och behov av hjŠlp med munhygienen noteras pŒ t.ex. ett sŠrskilt munvŒrdskort.

 

 

Behandling

 

Fšrebyggande behandling och akuta insatser prioriteras. Den fšrebyggande tandvŒrden har inte till avsikt att ta šver eller vara ett alternativ till den dagliga hjŠlp med munhygien som vŒrdpersonalen utfšr.

 

All behandling utformas pŒ individuella indikationer och med beaktande av om behandlingen kan anses pŒtagligt fšrbŠttra fšrmŒgan att Šta eller tala samt medfšra vŠsentligt fšrhšjd livskvalitet och vŠlbefinnande. Proteser kan man i vissa fall fŒ av utseendemŠssiga skŠl. I enstaka fall kan dentala implantat ingŒ i nšdvŠndig tandvŒrd trots att vederbšrande inte fyllt 65 Œr.

 

Socialstyrelsen har skrivit mera om vad som ingŒr i nšdvŠndig tandvŒrd sŒsom olika missbildningar, skador eller andra tillstŒnd. Bl. a. stŒr det att nšdvŠndig tandvŒrd kan bidra till att patienten skall kunna tillgodogšra sig fšdan.

 

Behandling av tandskador som uppkommit vid fall eller pŒ grund av kraftiga sammanbitningar under epileptiska anfall omfattas av den šppna hŠlso- och sjukvŒrdens avgiftsregler. €ven tandskydd som utfšrs i fšrebyggande syfte ingŒr.

                                                                                                             Karl Grunewald

 

LŠs mer:

 

Socialstyrelsens meddelandeblad "VŠgledning fšr landstingens sŠrskilda tandvŒrdsstšd", Mars 2004.

BestŠlls kostnadsfritt frŒn Socialstyrelsens kundtjŠnst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post: socialstyrelsen@strd.se