Artikel frŒn Intra 4/2000.

 

 

€nnu en bok om autism!

 

Av Karl Grunewald

 

 

Det finns inget tillstŒnd fšrenat med utvecklingsstšrning som det skrivits sŒ mycket om det senaste decenniet som autism. Det hŠnger delvis samman med att man gjort betydande framsteg ifrŒga om orsaker och behandling, men Šven med att vi lŠrt oss kŠnna igen autism hos bŒde barn och vuxna.

Ca. 80% av de personer som har autism har Šven en utvecklingsstšrning, som i sin tur kan har olika specifika orsaker. Sambandet Šr oklart. De švriga tillhšr det man kallar autismspektrat, Šr "vŠlfungerande" eller har "autismliknande tillstŒnd". HŠr rŒder Šn stšrre oenighet.

 

 

Teorier om autism

 

Nu har den fšrsta lŠroboken kommit som handlar om alla de teorier man har haft och har om orsaken till autism, allt frŒn det att Leo Kanner (flydde frŒn Tyskland till USA pŒ 1920-talet), som den fšrste, beskrev tillstŒndet pŒ 1940-talet.

Det Šr en dansk beteendevetare, Sšren Kristiansen, som ingŒende, men likvŠl begripligt, skrivit boken. Han har uppenbart studerat teorierna ingŒende och lagt sig stor vinn vid att sŒ objektivt som mšjligt referera dem. Desto mer spŠnnande att ta del av hans egna Œsikter som han framfšr i ett sista kapitel. Jag saxar ur det:

 

Missvisande och dŒligt underbyggda hypoteser har skapat olyckliga mytbildningar som stŠndigt blockerat viktiga insikter. VŠgen frŒn de fšrsta kliniska beskrivningarna via de psykoanalystiska fšrklaringsmodellerna till vŒr nuvarande nyanserade kunskap har sŒledes varit bŒde lŒng och krokig. MŒnga till synes fruktbara hypoteser har sett dagens ljus, och nŠstan lika mŒnga har tvingats ge vika fšr nya empiriska forskningsršn...

 

Idag vet vi att mŒnga olika organiska faktorer kan fšrorsaka autistiskt beteende hos barn, eftersom dessa faktorer sannolikt skadar en specifik del av hjŠrnan eller vissa hjŠrnfunktioner... Trots dessa framsteg har forskningen lŒngt ifrŒn kunnat lokalisera det omrŒde i hjŠrnan som med sŠkerhet fšrorsakar autism.

 

Den psykologiska forskningen har bidragit med tŠnkbara samband mellan specifika organiska patologier i hjŠrnan och vissa beteendemŠssiga, perceptuella och sprŒkliga svŒrigheter. VŒr vŠxande kunskap om det autistiska funktionshindret har alltsŒ i hšg grad att gšra med samspelet mellan det psykologiska utforskandet av de specifika svŒrigheterna hos barn med autism och den neurologiska kartlŠggningen av eventuella hjŠrnskador ... Men detta "samarbete" till trots har ingen teori kunnat fšrklara samtliga symtom som Šr utmŠrkande fšr autism ...Teorin om bristande mentaliseringsfšrmŒga Šr ett exempel pŒ en teori ... som bland annat inte har mycket att sŠga om det tvŒngsmŠssiga behovet av ofšrŠnderlighet, šarna av isolerade fŠrdigheter och den snŠva repertoaren av sŠrintressen som ofta finns hos barn med autism...

 

Fšr nŠrvarande vinner de biologiska och neurogenetiska fšrklaringarna terrŠng pŒ autismomrŒdet... Av goda skŠl stŠlls det stora fšrvŠntningar pŒ denna del av autismforskningen, som tills vidare kommit med lovande och positiva resultat...

 

Framtidens biologiska autismforskning rymmer stora mšjligheter, men den mŒste styras av en professionell sjŠlvreflektion sŒ att man undviker situationen att mŠnniskan med autism reduceras till en biokemisk maskin, vars svŒrigheter hŠnfšrs till defekta gener eller neurologisk obalans. Ett sŒdant perspektiv har en tendens att bortse frŒn personens sociala och psykologiska situation, liksom man lŠtt bortser frŒn att psykologisk och pedagogisk behandling pŒverkar viktiga processer i hjŠrnan.

 

SŒ lŒngt Sšren Kristiansen.

 

Det var klokt av fšrlaget att fšrse den svenska upplagan med en bilaga med titeln Nutida psykoanalytisk syn pŒ autism skriven av psykoterapeuten m.m. Marianne Lerner.

 

TyvŠrr har boken inget sakregister.

 

 

Att lŠsa:

 

Sšren Kristiansen. Att fšrklara autism. Myt och verklighet i autismens idŽhistoria. 222 sidor. …vers. frŒn danska Sten Andersson. Fackgranskning Methe AxŽn. Natur och Kultur. 2000. Cirkapris i bokhandel 425:-