Artikel frŒn Intra 4/2000.

 

 

 

 

Individuell plan

pΠden enskildes villkor

 

Av Karl Grunewald

 

 

Individuell plan Šr en rŠttighet enligt LSS (€10). NŠr den infšrdes fanns stora fšrhoppningar att den skulle betyda mycket fšr att fšrbŠttra den enskildes inflytande šver insatserna. Men sŒ blev det inte. 1998 hade bara 1 900 individer av de ca 50 000 som fick insatser enligt LSS, begŠrt och erhŒllit en individuell plan.

Idag rŒder det stor osŠkerhet om hur planering och handlŠggning ska gŒ till. Kanske Šr det dŠrfšr som anvŠndandet av denna insats skiftar sŒ mellan kommunerna. I storstŠderna - Stockholm, Malmš och Gšteborg - hade bara 0,3% en individuell plan. 87 andra kommuner uppgav att de inte hade nŒgon enda individuell plan, medan t ex Perstorps kommun angav att alla hade en sŒdan.

Handikapporganisationerna, lŠnsstyrelserna, handikappombudsmannen m fl har reagerat pŒ detta och Socialstyrelsen har nu pŒ regeringens uppdrag inventerat problemen bakom det lŒga anvŠndandet av individuell plan. 

Orsakerna till bristerna Šr att handlŠggarna ofta saknar kunskap, att det saknas riktlinjer, att brukaren ofta inte frŒgar efter en individuell plan och att det ibland fšrekommer mŒnga olika planer, vilket Šr fšrvirrande. Det skriver Socialstyrelsen i den fšrsta av flera planerade skrifter om individuell plan.

Man fšreslŒr att socialkonsulenterna pŒ lŠnsstyrelserna redan idag ska ge handlŠggare ett škat stšd fšr att upprŠtta individuella planer. Det kan ske bl a genom att man Œterkommande frŒgar efter dessa i tillsynsarbetet.

 

 

Att lŠsa:

 

Individuell plan pŒ den enskildes villkor - en probleminventering om individuell plan enligt LSS. Socialstyrelsen 2000. 58 sidor. Kan bestŠllas frŒn Socialstyrelsens kundtjŠnst. Artikelnummer 2000-00-075. Fax 09-760 58 95,

E-post sos.order@special.lagerhus.se 

Pris 60 kr inkl moms.